BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stopka Karolina
Tytuł
Zasada subsydiarności a prawo do świadczeń z pomocy społecznej
The Principle of Subsidiarity in the Light of the Right to Social Aid Benefits
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 11, s. 41-57
Słowa kluczowe
Zasada subsydiarności, Pomoc społeczna, Świadczenia socjalne
Principle of subsidiarity, Social assistance, Social benefits
Abstrakt
Problematyka niniejszego artykułu dotyczy wpływu zasady subsydiarności na proces stosowania prawa pomocy społecznej oraz treść i zakres prawa do świadczeń tej pomocy, w tym tzw. świadczeń obligatoryjnych. Ustalenie, czy stypizowanie przesłanek nabycia prawa do świadczeń pomocy społecznej wyłącza stosowanie zasady subsydiarności wyrażonej w art. 2 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ma fundamentalne znaczenie nie tylko z punktu widzenia obowiązku organów pomocy społecznej udzielenia wsparcia potrzebującym, ale również pozycji prawnej beneficjentów pomocy społecznej. (abstrakt oryginalny)

This article refers to the impact of the principle of subsidiarity on the process of applying the Law on Social Aid, as well as the content and scope of the right to the benefits of this aid, including the socialled obligatory benefits. The establishment of whether the standardisation of the prerequisites for acquiring rights to social aid benefits excludes the application of the principle of subsidiarity expressed in article 2(1) of the Act on Social Aid of 12 March 2004 is of fundamental significance from the point of view of the duty of the social aid authorities to provide support to the needy, as well as the legal position of the beneficiaries of the social aid. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Barczyk: Zasiłki i świadczenia z pomocy społecznej, „Służba Pracownicza" 2003, nr l, s. 23.
 2. S. Biernat: Działania wspólne w administracji państwowej, Wrocław 1979, ss. 178 i nast.
 3. T. Bigo: Kontrola uznania administracyjnego, Wrocław 1959, s. 56.
 4. A. Błaś: Studia z nauki prawa administracyjnego i nauki administracji, Wrocław 1998, s. 47.
 5. I. Bogucka: Państwo prawne a problem uznania administracyjnego, „Państwo i Prawo" 1992, z. 10, s. 40.
 6. A. Chełmoński: Typy norm materialnego prawa administracyjnego i ich rola w kształtowaniu sytuacji prawnej jednostki, „Przegląd Prawa i Administracji II", Wrocław 1972, s. 73.
 7. Z. Cieślak, J. Jasielski, J. Lang, M. Wierzbowski, A. Wiktorów -ska: Prawo administracyjne, Warszawa 1996, ss. 193-194.
 8. W. Dawidowicz: Nauka prawa administracyjnego. Zarys wykładu. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1965, ss. 127 i 133.
 9. J. Filipek: W sprawie uznania administracyjnego, (w:) A. Błaś (red.); Przeobrażenia we współczesnym prawie administracyjnym i nauce administracji, Wrocław 1997, s. 50.
 10. S. Golinowska; Pomoc społeczna w koncepcjach współczesnego państwa opiekuńczego, „Polityka Społeczna" 1998, nr 1, ss. 2-3.
 11. A. Habuda: Granice uznania administracyjnego, Opole 2004, s. 35.
 12. W Jakimowicz: Publiczne prawo podmiotowe, Zakamycze, Kraków 2002, s. 93.
 13. I. Jędrasik-Jankowska: Pojęcie i konstrukcje prawa ubezpieczenia społecznego, LexisNexis 2007, ss. 29 i nast.
 14. K. Kmieciak: Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, PWN 2000, ss. 35-42.
 15. A. Korcz, W Maciejko: Świadczenia rodzinne - komentarz, C.H. Beck 2007, ss. 339-340.
 16. P. Korzeniowski: Funkcje zasad ogólnych w prawie administracyjnym, „Przegląd Legislacyjny" 2003, nr 5.
 17. T. Kuta: Funkcje współczesnej administracji i sposoby ich realizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego", Prawo CCXVII, Wrocław 1992, s. 28.
 18. J. Łopato: Podstawy prawne pomocy społecznej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1987, nr 2, s. 15.
 19. M. Mincer: Pomoc społeczna jako instytucja prawna, „Nowe Prawo" 1983, nr l.
 20. M. Mincer: Uznanie administracyjne, Toruń 1983, s. 81.
 21. E. Modliński: Podstawowe zagadnienia prawne ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1968, ss. 87-89.
 22. S. Nitecki: Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, ss. 182 i nast.
 23. K. Nowacki: Kontrola decyzji opartych na uznaniu administracyjnym, Wrocław 1986, s. 138.
 24. A. Ostrowska: Teoretyczne aspekty uznania administracyjnego, (w:) L. Leszczyński (red.): Wykładnia prawa, odrębności w wybranych gałęziach prawa. Lublin 2006. s. 28.
 25. J. Piotrkowski: Zabezpieczenie społeczne., problematyka i metody. Warszawa 1966, ss. 155--157, 187.
 26. A. Rabiega: Pozycja jednostki wobec administracji w sferze kompetencji dyskrecjonalnych, „Jurysta 2004, nr 5, ss. 29-30.
 27. M.T. Romer: Godność człowieka w prawie pracy i pomocy społecznej, (w:) Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga Jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003, s. 75.
 28. S. Rozmaryn: O zasadach ogólnych k.p.a, „Państwo i Prawo" 1961, z. 12.
 29. I. Sierpowska: Prawo pomocy społecznej, Wol-ters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 69.
 30. S. Skorupska, H. Auderska, Z. Łempicka: Mały słownik języka polskiego, PWN 1968, s. 676; www.sjp.pwn.pl
 31. J. Starościak: Studia z teorii prawa administracyjnego, Wrocław 1967 r, ss. 111 i nast.
 32. K. Stopka: W sprawie obowiązku gminy (powiatu) udzielenia pomocy osobie potrzebującej (art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej), „Casus" 2008, nr 46, ss. 23-26.
 33. J. Szczepaniak: Zasada subsydiarności w systemie opieki nad rodziną i dzieckiem - założenia a rzeczywistość, (w:) K. Piątek, A. Karpacka (red.): Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Toruń 2007, s. 249.
 34. H. Szurgacz: Prawo socjalne w latach 1989-1999. Kilka uwag o kierunkach rozwoju, (w:) B. von Maydell (red.), T. Zieliński: Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy Księga pamiątkowa poświęcona Czesławowi Jackowiakowi, Warszawa 1999, s. 526.
 35. H. Szurgacz: Wstęp do prawa pomocy społecznej, Wrocław 1992, ss. 52 i nast. oraz 103.
 36. J.P. Tarno: Zasady ogólne kpa w orzecznictwie NSA, „Studia Prawno-Ekonomiczne", t. XXXVI, Łódź 1986, s. 55.
 37. M. Wierzbowski (red.): Prawo administracyjne, Lexis-Nexis 2006, s. 124.
 38. A. Wiktorowska: Rola i znaczenie zasad ogólnych KPA (funkcje zasad), „Studia Iuridica' 1996, nr 32.
 39. T. Woś: Obowiązek uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli w toku postępowania administracyjnego (art. 7 in fine kpa), „Krakowskie Studia Prawnicze", Rok XX, Kraków 1987, ss. 111-119.
 40. T. Woś: Organizacyjne uwarunkowania decyzji administracyjnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", Prace Prawnicze, Kraków 1979, z. 83, s. 21.
 41. A. Wróbel: Komentarz do art. 7 kpa, (w:) M. Jaśkowska, A. Wróbel: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2005.
 42. A. Wróbel: Zasady ogólne postępowania administracyjnego, (w:) K. Chorąży, W Taras, A. Wróbel: Postępowanie administracyjne, Zakamycze, Kraków 1998.
 43. J. Wróblewski: Prawo obowiązujące a „ogólne zasady prawa", „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego", seria Nauki Humanistyczno-Społeczne, Łódź 1965, z. 42, ss. 17-38.
 44. J. Zimmermann: Prawo administracyjne, Zakamycze 2006, s. 313.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu