BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajor Przemysław
Tytuł
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a zarządzanie ryzykiem - sygnalizacja problemu
Correlation between Value Based Management and Risk Management - outline of the problem
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (numer specjalny), 2008, t. 42, nr 98, s. 163-183, bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zarządzanie ryzykiem
Accounting, Value Based Management (VBM), Risk management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia wspólnych obszarów koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz zarządzania ryzykiem. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (VBM - ang. Value Based Management) stanowi koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, w której uwaga jest skoncentrowana głównie na działaniach i procesach służących maksymalizowaniu wartości przedsiębiorstwa z punktu widzenia interesów właścicieli. W artykule zaprezentowano metody pomiaru tej wartości na podstawie jednej z najbardziej popularnych metod ostatnich lat - ekonomicznej wartości dodanej (EVA™). Analizując determinanty wartości przedsiębiorstwa określanej za pomocą EVA™ szczególna uwaga została poświęcona ryzyku, którego ograniczenie (zmniejszenie) powinno doprowadzić do wzrostu wartości. Istotność ryzyka w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa potwierdza rozwój nowej grupy wskaźników dokonań, określanych łącznie jako wskaźniki RAPM (ang. Risk Adjusted Performance Measures), czyli wskaźniki dokonań skorygowane o ryzyko. Przyjmując orientację przedsiębiorstwa na maksymalizację wartości wskazano, iż przy projektowaniu procesu zarządzania ryzykiem należy we wszystkich jego etapach uwzględniać wpływ podejmowanych działań na wartość przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The ||article discusses a management concept called VBM - Value Based Management. It investigates the correlation between the processes of value based management and risk management. It also presents one of the most popular (in recent years) methods of value measurement - EVA™ (Economic Value Added). When analyzing the determinants of value measured by EVA™, there is the risk that appears to be one of the most important determinants. The importance of risk is supported by a new group of performance measurement ratios - RAPM (Risk Adjusted Performance Measures). Next, the article presents a model of risk management process that is integrated with value management process. Risk has to be considered at every stage of the process. As a result the value of a company is maximized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Best P. (2000), Wartość narażona na ryzyko, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Biddle G.C., Bowen R.M., Wallace J.S., Evidence on EVA®, http://ssrn.com.
 3. Black A., Wright P., Bachman J.E., (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 4. Buła P. (2003), Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalistyczny, Monografie: Prace Doktorskie, AE w Krakowie, Kraków.
 5. Cwynar A., Cwynar W., (2002), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, FRRwP, Warszawa.
 6. Czajor P. (2006), Ryzyko w realizacji usług budowlanych i remontowych, [w:] Sobańska I. (red.), Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym. Kontrakty - Planowanie - Kontrola, Difin.
 7. Duliniec A. (1998), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa. [8] Ehrbar A. (2000), EVA - Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG- Press, Warszawa.
 8. Friedrich R., Lubos G., Dworzecki Z. (1992), Jak oceniać wartość przedsiębiorstwa - metody i procedury, RWK - TNOiK, Warszawa.
 9. Gajdka J. (2002), Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo UL, Łódź.
 10. [l l ] Hammer M. (l 999), Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa.
 11. Hammer M., Stanton S., (1999) How Process Enterprises Really Work, Harvard Business Review, November-December.
 12. Jaki A. (2000), Wycena przedsiębiorstwa -pomiar i ocena wartości, Zakamycze, Kraków.
 13. Jalbert T., Landry S. (2003), Which Performance Measurement Is Best for Your Company?, Management Accounting Quarterly, Spring 2003, Vol. 4, No. 3.
 14. Kamela-Sowińska A. (2006), Wycena przedsiębiorstw i ich mienia, WSHiR w Poznaniu, Poznań.
 15. Kamiński R. (2001), Polityka bilansowa w kształtowaniu wartości księgowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 16. Kolczyński J. (2007), Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie banku, [w:] Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 17. Lintner J. (1965), Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification, Journal of Finance, Vol. 20.
 18. Madej Z. (1963), O funkcjonowaniu gospodarki narodowej, Książka i Wiedza, Warszawa.
 19. Mączyńska E. (2005), Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody, SKwP, Warszawa.
 20. Melich M. (2007), Wycena wartości firmy, [w:] Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 21. Michalski M. (2001), Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa.
 22. Minc B. (1969), O ryzyku i niepewności, "Ekonomista", nr 2.
 23. Mossin J. (1966), Eąuilibrium of Capital Asset Market, Econometrica, October 1966.
 24. Olsen E. (2002), VBM Strategies an hwestor Can Love, Journal of Business Strategy, November / December 2002.
 25. Overview ofThe New Basel Capital Accord, Basel Committee, 2003.
 26. Penc J. (2002), Strategie zarządzania, Cz. I, Placet, Warszawa.
 27. Pezier J. (2004), Risk and Risk Aversion, w: Alexander C., Sheedy E. (ed), The Professional Risk Managers' Handbook. A Comprehensive Guide to Current Theory and Best Practices, PRMIA.
 28. Pratt S.P., Reilly R.F., Schwaichs R.P. (1996), Yaluing a Business. The Analysis andAppraisal ofClosely Held Companies, Irwin Professional Publishing, Chicago.
 29. Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
 30. Ross S. (1976), The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, "Journal of Eco-nomic Theory", December 1976.
 31. Sharpe W. (1964), Capital Asset Pricing: A Theory of Market Eauilibrium Under Condition ofRisk, "Journal of Finance", vol. 19, 1964.
 32. Statements on Management Accounting, Measuring and Managing Shareholder Yalue Creation, Institute of Management Accountants 1997.
 33. Stern J.M. (2000), Przedmowa, [w:] Ehrbar A., EVA - Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa.
 34. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 35. Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo UL, Łódź.
 36. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
 37. Urbanek G. (2007), Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UL, Łódź.
 38. Urbanek P. (2005), Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo UL, Łódź.
 39. Walińska E. (2004), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo UL, Łódź.
 40. Walińska E., Urbanek P. (2004), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa - miara tylko księgowa czy nośnik wartości dla inwestora, [w:] Bieliński J. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu