BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bombol Małgorzata
Tytuł
Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego
Leisure Time as the Diagnostic Category of the Socio-Economic Development Processes
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2008, nr 555, 206 s., rys., bibliogr. s. 195-206
Słowa kluczowe
Czas wolny, Gospodarowanie czasem, Czas w ekonomii, Poziom życia, Rozwój społeczno-gospodarczy, Czas pracy, Przegląd literatury
Leisure time, Time economizing, Time and economy, Living standard, Social economic development, Working time, Literature review
Abstrakt
Dokonano próby zdefiniowania czasu wolnego, przyjmując za punkt odniesienia najważniejsze sposoby rozumienia czasu wolnego, począwszy od klasycznej myśli filozoficznej, poprzez podejście psychologiczne, po koncepcje socjologiczne. Przedstawiono powiązania czasu wolnego i czasu pracy. Omówiono metodyczne i merytoryczne problemy badań nad budżetami czasu ludności, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności czasu wolnego. Zaproponowano koncepcje sektora czasu wolnego, którego zadaniem jest zarówno wspomaganie powstawania czasu wolnego, jak i jego zagospodarowanie. Przedstawiono możliwości diagnozowania poziomu i jakości życia za pomocą kategorii czasu wolnego.

An attempt to define the meaning of leisure-time was made, adopting the most important means of understanding the leisure-time as a point of reference, starting with the classic philosophical thinking and followed by psychological approach and sociological conceptions. Connections of the leisure-time and the working time were described. Methodological and content problems of population's time budget researches were discussed, with special emphasis put on the leisure-time activity. Conception of leisure-time sector was proposed, which task is to both: assist in leisure-time generation and in its fulfillment. Possibilities of evaluating the level and the quality of life with the help of the leisure-time category were presented. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Popiołek K., Jakość żyda, między wolnością i mistyfikacją, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, nr 3.
 2. Aging and Leisure: Vitality in Later Life, red. M.L. Teauge, R.D. MacNeil, C. Brown Communications Inc., Brown and Benchmark, Dubuque 1992.
 3. Aktywność turystyczna Polaków, Instytut Turystyki, Warszawa 2007.
 4. Aldridge A., Konsumpcja, Sic!, Warszawa 2006.
 5. Alexiadou N., Social inclusion and social exclusion in England: Tensions in education policy, "Journal of Education Policy" 2002, vol. 17, no. 1.
 6. Allardt E., Having, loving, being: An alternative to the Swedish model of welfare, w: The Quality of Life, red. M. Nussbaum, A. Sen, Clarendon Press, Oxford 1993.
 7. Arnold P., On the relationship between education, work and leisure: Past, present and future, "British Journal of Educational Studies" 1989, vol. 37, no. 2.
 8. Badania rynku, metody, zastosowania, red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005.
 9. Baker S., New consumer marketing:. Managing a living demand system, Wiley, Chichester 2004.
 10. Bammel G., Burrus-Bammel L.L., Leisure and Human Behavior, W.C. Brown, Dubuque 1996.
 11. Bargadaa M., The role of time in the action of consumer, "Journal of Consumer Research" 1990, vol. 17, no. 3.
 12. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003.
 13. Bauman Z., Globalizacja. I co z tego wynika dla ludzi, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
 14. Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Ekonomia XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 15. Becker G.S., A theory of the allocation of time, "The Economic Journal" 1967, vol. 75, no. 9.
 16. Becker G.S., Becker G.N., Ekonomia życia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego świata wpływają na nasze codzienne życie, Helion, Gliwice 2006.
 17. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Ekonomia, PWE, Warszawa 2003.
 18. Berbeka J., Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006.
 19. Bezpośrednie funkcje rekreacji, red. M. Kwilecka, Wyższa Szkoła Ekonomiczna AlmaMer, Warszawa 2006.
 20. Boarini R., D'Ercole M.M., Measures of Material Deprivation in OECD Countries, "OECD Social, Employment and Migration Working Papers" 2006, no. 37.
 21. Boarini R., Jonson S.A., D'Ercole M.M., Alternative Measures of Weil-Being, "OECD Social, Employment and Migration Working Papers", Head of Publications Service, Paris 2006.
 22. Boland L.A., The Methodology of Economic Model Building: Mythology after Samuelson, Rout-ledge, London-New York 2000.
 23. Bombol M. Ekonomiczny wymiar czasu wolnego, "Monografie i Opracowania" nr 537, SGH, Warszawa 2005.
 24. Bombol M., Czas wolny a zachowania konsumpcyjne Polaków, "Zeszyty Naukowe" nr 24, WWSE, Warszawa 2003.
 25. Bombol M., Czas wolny w procesach konsumpcji (w świetle badań empirycznych), opracowanie cząstkowe w ramach badań statutowych Katedry Poziomu Życia i Konsumpcji SGH nt. "Polski konsument wobec wyzwań rynkowych u progu XXI wieku", cz. II, Warszawa 2002.
 26. Bombol M., Uwarunkowania decyzji nabywczych konsumentów na rynku usług gastronomicznych (w świetle badań empirycznych), w: Nowoczesne przedsiębiorstwo - strategie działania, rozwoju i konkurencji, VII Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2000.
 27. Bombol M., Dąbrowska A., Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing, Liber, Warszawa 2003.
 28. Borkowska S., Przyszłość pracy w XXI wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 29. Branson W.H., Macroeconomic Theory and Policy, Harper Collins, New York 1989.
 30. Brown B.A., Frankel B.G, Activity through the years: Leisure, leisure satisfaction, and life satisfaction, "Sociology of Sport Journal" 1993, no. 10.
 31. Budżet czasu ludności 2003-2004, GUS, Warszawa 2005.
 32. Burch W.R., The social circles of leisure: Competing explanations, "Journal of Leisure Research" 1969, no. 1.
 33. Burda M., Wypłosz Gh., Makroekonomia. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 1995.
 34. Burlita A., Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego, "Rozprawy i Studia" t. 640, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 35. Byszewska-Dawidek M., Klesza I., Krajowy rynek atrakcji turystycznych (na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w wybranych atrakcjach turystycznych), Instytut Turystyki, Warszawa 2004.
 36. Bywalec Gz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 37. Bywalec Cz., Prace z zakresu konsumpcji, "Zeszyty Naukowe" nr 716, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006.
 38. Bywalec Cz., Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 2.
 39. Bywalec Cz., Rudnicki L., Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1992.
 40. Chick G., Leisure, labor and the complexity of culture: An anthropological perspective, "Journal of Leisure Research" 1986, no. 3.
 41. Chick G., Roberts J., Anti-leisure in game play, "Leisure Science" 1989, vol. 11, no. 1.
 42. Christianity and leisure: Issues in a pluralistic society, red. P. Heintzman, G.E. Van Andel, T.L. Visker, Sioux Center, IA, Dordt College Press, 2006.
 43. Ciborski P., Czas pracy w 2006 roku, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006.
 44. Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K., Czas wolny czasem konsumpcji, PWE, Warszawa 1992.
 45. Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym i osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 46. Cohen J. Strategy or identity: New theoretical paradigms and contemporary social movements, "Social Research" 1985, no. 52.
 47. Colley A., Griffiths D., Hugh M., Childhood play and adolescent leisure preferences: Associations with gender typing and the presence of siblings, "Journal of Sex Roles" 1996, vol. 35, no. 3-4.
 48. Cotte}., Ratneshwar S., Timestyle and leisure decision, "Journal of Leisure Research" 2001, vol. 33, no. 4.
 49. Cottle T.J., Perceiving Time: A psychological investigation with men and women, John Wiley & Sons, New York 1976.
 50. Cross G., A Social History of Leisure, The Pennsylvania State University, 1990.
 51. Crossie T., Moore J., Work-life balance and working from home, "Social Policy and Society" 2004, no. 3.
 52. Cushman G., Laider A., Recreation, leisure and social policy, "Occasional Paper" no. 4, Department of Parks, Recreation and Tourism, Lincoln University, Canterbury 1990.
 53. Dąbrowska A., Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania, perspektywy, "Monografie i Opracowania" nr 548, SGH, Warszawa 2008.
 54. Decyzje konsumentów i ich determinanty, red. E. Kieżel, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 55. Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2006.
 56. Diener E., Suh E., Measuring quality of life: Economic, social and subjective indicators, "Social Indicators Research" 1997, no. 40.
 57. Dionigi R., Competitive sport as leisure in later life: Negotiations, discourse, and aging, "Leisure Studies" 2006, vol. 28, no. 2.
 58. Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, red. S.T. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 59. Dooley P.C., The Labor Theory of Value, Routledge Taylor and Francis Group, New York 2005.
 60. Dow G.K., Juster F.T., Goods, Time and Weil-Being, Survey Research Center, Institute for Social Research, The University of Michigan, 1985.
 61. Dulles F.R., A History of Recreation: America Learns to Play, Irvington, New York 1970.
 62. Dumazedier J., The conception of changes in leisure and education, "Society and Leisure" 1975, vol. 7, no. 3.
 63. Dumazedier J., Sociologie empirique du loisir. Critique et contre - critique de la civilisation du loisir, Paris 1974.
 64. Dumazedier J., Toward a Society of Leisure, Free Press, New York 1967.
 65. Eijck K., Mommaas H., Leisure, lifestyle, and the new middle class, "Leisure Science" 2004, vol. 26, no. 4.
 66. The Economics of Time Use, red. D.S. Hamermesh, G.A. Pfann, Elsevier, London 2005.
 67. Elementarne pojęcia socjologii, red. J. Szczepański, PWN, Warszawa 1970.
 68. Ellis G.F.R., The "Quality of life" concepts, and a systems view of the function of society, Department of Physics, University of Alberta, Edmonton 1980.
 69. Eisner W., Quality of working life: An operational goal variable for labor market and social policies?, "Quality of Working Life Journal" 1984, vol. 1, no. 1.
 70. Esteve R., San Martin J., Lopez A.E., Grasping the meaning of leisure: Developing a self-report measurement tool, "Leisure Studies" 1999, vol. 18, no. 2.
 71. Estivill J., Concepts and Strategies for Combating Social Exclusion, International Labor Office, Geneva 2003.
 72. Evans J.M., Lippoldt D.C., Marianna P., Trends in working hours in OECD Countries, OECD, "Labor Market and Social Policy - Occasional Papers" 2001, no. 45.
 73. Ewert A., Place G., Sibthorp J., Early-life outdoor experiences and an individual's environmental attitudes, "Leisure Studies" 2005, vol. 27, no. 3.
 74. Feldman L.P., Hornie J., The use of time: An integrated conceptual model, "Journal of Consumer Research" 1981, vol. 7, no. 4.
 75. Fisher P.J., Cole K.M., Leadership and Management of Volunteer Programs, Jossey-Bass, San Francisco 1993.
 76. Fleischacker S., On Adam Smith's Wealth of nations: A philosophical companion, Princeton University Press, Princeton-New York-Oxford 2004.
 77. Flejterski S, Wahl P.T., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
 78. Foxall G.R., Consumer behaviors as an evolutionary process, "European Journal of Marketing" 1993, no. 27.
 79. The Future of Career, red. A. Collin, R.A. Young, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 80. Frąckiewicz L., Wykluczenie społeczne, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
 81. Gagnon P., Leisure activities of the young adolescents (age: 12-17), "World Journal of Leisure and Recreation" 1994, vol. 36, no. 1.
 82. Gaworecki W, Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
 83. Gerson G.J., Understanding Leisure: An Interdisciplinary Approach, wyd. 2, Kendall and Hunt, Dubuque, Iowa 1991.
 84. Gibson H., Yiannakis H.A., Gender differences in tourist role preference: A life course perspective, w: Leisure: Modernity, Postmodernity and Life Styles, vol. 2: Leisure in Different Worlds, LSA Publications, Eastbourne 1999.
 85. Giese J.L., Cote J.A., Defining consumer satisfaction, "Academy of Marketing Science Review" 2000, no. 1.
 86. Gillingham R., Reece W.S., Analytical problems in the measurement of the quality of life, "Social Indicators Research" 1980, vol. 7, no. 1-4.
 87. Gleick J., Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 88. Globalizacja i co dalej?, red. A. Amsterdamski, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 89. Godbey G., Leisure in Your Life, Pentron, Venture 1985.
 90. Goldsmith E.B., Consumer Economics, Issues and Behaviors, Pearson Prentice-Hall, New Jersey 2005.
 91. Gołębski G., Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 92. Gomez-Salvator R., Lamo A., Petrolongo B., Labor Supply and Incentives to Work in Europe, Edward Elgar, Glos 2005.
 93. Gonzales A.M., Bello L., The construct "lifestyle" in market segmentation: The behavior in tourist consumers, "European Journal of Marketing" 2002, vol. 36, no. 1-2.
 94. Gordon D., Poverty and Social Exclusion in Britain, Joseph Rowntree Foundation, 2000.
 95. Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery w warunkach integracji międzynarodowej, red. S. Bosiacki, J. Grella, AWF, Poznań 2004.
 96. Gowlikowska-Hueckel K., Umiński S., Jakość życia w miastach - powiatach grodzkich, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Polskich Regionów, Gdańsk 1999.
 97. Grazia S. de, Of Time, Work and Leisure, The Twentieth Century Fund, New York 1963.
 98. Grazia S. de, Of Time, Work and Leisure, Vintage, New York 1994.
 99. Gronau R., Hamermesh D.S., Time vs Goods: The Value of Measuring Household Production Technologies, "NBER Working Paper" 2003, no. 9650.
 100. Grootaert Ch., The Role of Social Capital in Development: An Empirical Assessment, Th. van Ba-stelaer, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 101. Grzybowski W., Teoria rozwoju gospodarczego w zarysie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1992.
 102. Gutkowska K., Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, SGGW, Warszawa 2001.
 103. Haber L., Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość, w: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, t. 2, AGH, Kraków 2004.
 104. Hall E.T., The dance of life, Anchor Press, Garden City, New York 1983.
 105. Hall E.T., Understanding Cultural Differences, Intercultural Press, Yarmoth 1990.
 106. Haybron D., What do we want from a theory of happiness?, "Metaphilosophy" 2002, no. 34.
 107. Heintzman P., Putting some spirit into recreation services for people with disabilities, "Journal of Insurability" 1997, no. 24.
 108. Heintzman P., Mannell R.C., Spiritual function of leisure and spiritual well being: Coping with time pressure, "Leisure Science" 2003, no. 25.
 109. Hemingway J.L., Leisure, social capital and democratic citizenship, "Journal of Leisure Research" 1999, vol. 31, no. 2.
 110. Heywood J.L., The cognitive and emotional components of behavior norms in outdoor recreation, "Leisure Science" 2002, vol. 24, no. 3-4.
 111. Heywood J.L., Murdock W.E., Social norms in outdoor recreation: Searching for the behavior--condition link, "Leisure Science" 2002, vol. 24, no. 3-4.
 112. Hills J., Le Grand J., Piachaud D., Understanding Social Exclusion, Oxford University Press, Oxford 2002.
 113. Hirschman E.G., Theoretical perspectives of time use: Implication for consumer research, "Research in Consumer Behavior" 1987, no. 2.
 114. Hours of Work: From fixed to flexible?, International Labor Conference, 93rd Session, 2005.
 115. Hycla T., Johnes G., Thornton R., Fundamentals of Labor Economics, Houghton Mifflin Company, Boston-New York 2003.
 116. Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 117. Internet 2006, Gemius, Warszawa 2006.
 118. Iwasaki Y., Contributions of leisure participation in predicting stress coping and health among police and emergency response services workers, "Journal of Health Psychology" 2005, vol. 10, no.1.
 119. Jacukowicz Z., Kompleksowe zarządzanie pracą, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004.
 120. Jakość życia i warunki bytu, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych" t. 40, GUS, Warszawa 1991.
 121. Jameson J., The Cultures of Globalization, Duke University Press, Durham-London 1998.
 122. Janikowski R., Zarządzanie antropopresją. W kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, Difin, Warszawa 2004.
 123. Janke M., Davey A., Kleiber D., Modeling change in older adults' leisure activities, "Leisure Studies" 2006, vol. 28, no. 3.
 124. Jastrzębska-Smolaga H., Ekonomiczna kategoria czasu wolnego w socjalizmie, SGPiS, Warszawa 1982.
 125. Jevons W.S., The Theory of Political Economy, Macmillan, New York 1970.
 126. Jung B., Ekonomia czasu wolnego. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1989.
 127. Jung B., The evolution of leisure and sport participation in Poland, "The International Journal of the History of Sport" 2004, vol. 21, no. 5.
 128. Jung B., O czasie wolnym. Kultura i rekreacja w procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego, SGPiS, Warszawa 1987.
 129. Kaczyńska B., Pomiar i monitoring w polityce społecznej, "Polityka Społeczna" 2001, nr 5-6.
 130. Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszewski, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2004.
 131. Kapitał społeczny, red. L. Frąckiewicz, A. Rączaszek, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 132. Kapitały: ludzie i pieniądze. Studia i szkice socjologiczne, red. M.S. Szczepański, A. Śliz, Uniwersytet Opolski, Opole 2006.
 133. Kaufman C., Lindquist J.D., Time managment and polichronicity: Comparisons, contrasts, and insights for the workplace, "Journal of Managerial Psychology" 1998, vol. 14, no. 3-4.
 134. Kaufman C.F., Lane P.M., Lindquist J.D., Exploring more than 24 hours a day: A preliminary investigation of polychronic time use, "Journal of Consumer Research" 1991, vol. 18, no. 3.
 135. Kelly J.R., Freedom to Be: A New Sociology of Leisure, Macmillan, New York 1987.
 136. Kelly J.R., Social integration, leisure activity, and life satisfaction in older adults: Activity theory revisited, "International Journal of Aging and Human Development" 1987, vol. 25, no. 4.
 137. Kelly J.R, Socialization toward leisure: A Developmental approach, "Journal of Leisure Research" 1974, no. 6.
 138. Kelly J.R., Work and leisure: A simplified paradigm, "Journal of Leisure Research" 1972, no. 4.
 139. Kędzior Z., Kieżel E., Konsumpcja i rynek w warunkach przemian rynkowych, PWE, Warszawa 2002.
 140. Kieżel E., Nakielna-Stańczak G., Modele zachowań konsumpcyjnych w czasie wolnym ludności województwa katowickiego, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1991.
 141. Kłosiewicz-Górecka U., Jakościowe przemiany handlu w Polsce, "Marketing i Rynek" 2002, nr 1.
 142. Kobieta i kultura czasu wolnego, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, DIG, Warszawa 2001.
 143. Kohler E., O'Conghaile W, Trends in free time: A cross-national comparative analysis for seven industrial countries 1961-1985, Office for Official Publication of the European Communities, Luxembourg 1991.
 144. Kolman R., Próba wartościowania jakości życia. Kwalitologia, lepsza jakość życia, NOT, Gdańsk 1977.
 145. Kolman R., Zespoły badawcze jakości życia, "Problemy Jakości" 2000, nr 2.
 146. Komercjalizacja w kulturze: szanse i zagrożenia, red. S. Golinowska, Instytut Kultury, Warszawa 1992.
 147. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołębiewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 148. Konsumpcja - istotny wymiar globalizacja kulturowej, red. A. Jawłowska, M. Kempe, IFiS PAN, Warszawa 2005.
 149. Kowalik S., Posłowie dyskusji o jakości życia, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, nr 2.
 150. Kozielecki J., Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1996.
 151. Kozłowski K., W drodze do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 152. Kraus R., Recreation and Leisure in Modern Society, Jones and Bartlett Publishers, Boston 1998.
 153. Kreps J.M., Lifetime Allocation of Work and Income: Essays in the Economics of Aging, Duke, Durham 1971.
 154. Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Uniwersytet Śląski, Katowice 2002.
 155. Kumar A., Levinson D., Activity, travel, and the allocation of time, "Journal of the American Planning Association" 1996, vol. 61, no. 4.
 156. Kwak A., Rodzina i jej przemiany, ISNS, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1994.
 157. Lam D., Marriage markets and assortative mating with households public goods, "Journal of Human Recourses" 1988, vol. 23.
 158. Lebergott L., Pursuing Happiness: American consumers in the twentieth century, Princeton University Press, New York 1993.
 159. Leidfried S., National welfare states, European integration and globalization: A perspective for the next century, "Social Policy and Administration" 2000, vol. 34, no. 1.
 160. Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, Aspra-Jr, Warszawa 2001.
 161. Lider D., Estron O., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991.
 162. Life satisfaction in an enlarged Europe, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
 163. Life-style and Psychographics, red. W. Wells, American Marketing Association, Chicago 1974.
 164. Lin N., Cook K., Burt R.S., De Gruyter A., Social Capital: Theory and Research, New York 2001.
 165. Lindskog H., Brege S., The importance of time-rich and time-poor consumer behavior for the E-Commerce, 24th McMaster World Congress, Hamilton, Ontario 2003.
 166. Lindskog H., Brege S., Time-rich and time-poor consumer behavior: The importance of time in market segmentation, Working Papers of Department of Management and Economics Institute of Technology, University of Linkoping, Linkoping 2003.
 167. Liu B.C., Quality of life: Concept, measure and results, "American Journal of Economics and Sociology" 1975, vol. 34, no. 1.
 168. Luna D., Gupta S.F., An integrative framework for cross-cultural consumer behavior, "International Marketing Review" 2001, vol. 18, no. 1.
 169. Luszniewicz A., Statystyka społeczna. Podstawowe problemy i metody, PWE, Warszawa 1982.
 170. Łagodziński W., Szanse i zagrożenia uczestnictwa w kulturze w latach 1990-2003 w świetle badań GUS. Raporty. Analizy. Opinie, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2004.
 171. McClelland D.C., Power: The Inner Experience, Halstead, New York 1975.
 172. McGuire F.A., Dottavio F.D., O'Leary J.T., The relationship of early life experiences to later life leisure involvement. "Leisure Sciences" 1987, no. 9.
 173. Makówka M., Czynniki kształtujące rynek dóbr i usług kulturalnych w Polsce, w: Prace z zakresu konsumpcji, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000.
 174. Marak J., Ekonomika handlu, Continue, Wrocław 2000.
 175. Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro- i mikroekonomicznej, red. L. Frąckiewicz, A. Frackiewicz-Wronka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 176. Miller T.A., McCool S.F., Coping with stress in outdoor recreational settings: An application of transactional stress theory special combined issue leisure, stress, and coping, "Leisure Studies" 2003, vol. 25, no. 2-3.
 177. Mishan E.J, Cost Benefits Analysis, wyd. 5, Routledge Taylor and Francis Group, New York 2007.
 178. Monroe B., Crossing the Digital Divide: Race, Writing, and Technology in the Classroom, Teacher's College Press, New York 2004.
 179. Moroz E., Podstawy mikroekonomii, PWE, Warszawa 2005.
 180. Murphy J.F., Concepts of Leisure, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NY 1974.
 181. Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 182. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Test, Warszawa 2004.
 183. Nepal F., Stone R., Proces budowy modeli ekonomicznych, PWN, Warszawa 1982.
 184. Neulinger J., The Psychology of Leisure, Springfield, I11. 1981.
 185. A New Tourism Scenario - Key Future Trends, Tourism Intelligence International, 2003.
 186. Nordhaus W., Tobin J., Is Growth Obsolete?, Columbia University Press, New York 1972.
 187. Nowe dylematy polityki społecznej, red. S. Golimowska, M. Boni, "Raporty CASE" nr 6, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.
 188. Nowe zadania polityki społecznej. Patologie i dysfunkcje obszarów życia społecznego, red. E. Trafiałek, PWSZ im. S. Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2006.
 189. Ocena sytuacji materialnej, Komunikat z badań nr 54, CBOS, Warszawa 2006.
 190. Oliver L.R., Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer, McGraw-Hill, New York 1997.
 191. Outley C.W., Floyd M.F., The home they live in: Inner city children's views on the influence of parenting strategies on their leisure behavior, "Leisure Studies" 2002, vol. 24, no. 2.
 192. Owen J.D., The Price of Leisure. An Economic Analysis of the Demand for Leisure Time, Rotterdam 1969.
 193. Panek T., Poziom życia gospodarstw domowych w Polsce w układzie wojewódzkim w latach 2000-2005, maszynopis powielony, badanie statutowe wykonane w Instytucie Statystyki i Demografii, SGH, Warszawa 2007.
 194. Parker S., The Sociology of Leisure, George Allen and Unwill, London 1976.
 195. Perceptions of living conditions in an enlarged Europe, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
 196. Phyla T., Johns G., Thornton R., Fundamentals of Labor Economics, Houghton Mifflin Company, Boston-New York 2003.
 197. Piasny J., Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, nr 2.
 198. Piątkowski W., Św. Tomasza z Akwinu teoria ceny sprawiedliwej (iustum pretium), "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2002, t. V.
 199. Pieper P., Leisure: The Basis of Culture, St. Augustine's, South Bend 1998.
 200. Pillinger J., Work-Life Balance: Towards a new politics of work and time, Annual Industrial Law Society Conference, 2001.
 201. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 202. Pohorille M., "Cena" czasu wolnego a konsumpcja dóbr i usług, "Ekonomista" 1976, nr 1.
 203. Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 2002.
 204. Polityka społeczna globalna i lokalna, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 2000.
 205. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów, red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2002.
 206. Polski rynek pracy wobec Integracji Europejskiej, red. S. Borkowska, Raport IPiSS nr 24, Warszawa 2003.
 207. Poziom życia w Polsce i krajach europejskich, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa 2004.
 208. Programy praca-życie a efektywność firm, red. S. Borkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003.
 209. Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, red. J. Hrynkiewicz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 210. Przecławski K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, ALBIS, Kraków 1996.
 211. Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 212. Putnam R.D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon and Schuster, New York 2000.
 213. Putnam R.D., Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, New York 1993.
 214. Putnam R.D., The prosperous community, "The American Prospect" 1993, no. 13.
 215. Rapacz A., Turystyka i gospodarka turystyczna na tle procesów integracji europejskiej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2003.
 216. Raymore L.A., Leisure behavior and the transition from adolescence to young adulthood, "Leisure Studies" 1995, vol. 14, no. 3.
 217. Raz J., The role of well-being, "Philosophical Perspectives" 2004, no. 18.
 218. Reardon J.,. McCorkle D.E, A consumer model for channel switching behavior, "International Journal of Retail and Distribution Management" 2002, vol. 30, no. 4.
 219. Reid D.R., Tourism, Globalization and Development: Responsible Tourism Planning, Pluto Press, London 2003.
 220. Reid D.G., Fuller A.M., Haywood K.M, Bryden J., The Integration of Tourism, Culture and Recreation in Rural Ontario, Queen's Printer, Toronto 1993.
 221. Rifkin J., The Age of Access: How the Shift from Ownership to Access is Transforming Modern Life, Penguin Books, London 2000.
 222. Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Muza, Warszawa 2001.
 223. Roberts K., Leisure in Contemporary Society, University of Liverpool, Liverpool 1999.
 224. Robinson J.P., Godbey G., Time for Life: The Surprising Ways American Use Their Time, The Pennsylwania State University, 1997.
 225. Rogoziński K, Cywilizacja usługowa - samorealizujqce się niespełnienie, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2003.
 226. Rójek C., Leisure and the rich today: Veblen's thesis after a century, "Leisure Studies" 2000, no. 19.
 227. Rójek C., Urry J., Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory, Routlege, London 1997.
 228. Rozwój oraz polityka regionalna w Polsce, red. J. Kaja, K. Piech, SGH, Warszawa 2005.
 229. Rozwój regionalny a rozwój społeczny, red. A.F. Bocian, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006.
 230. Rutkowski J., Podstawowe pojęcia statystyki społecznej, "Wiadomości Statystyczne" 1984, nr 10-11.
 231. Rutkowski J., Rozwój gospodarczy i poziom życia, GUS, Warszawa 1984.
 232. Rynek powierzchni handlowych, w: Polskie budownictwo - raport, Murator, Warszawa 2007.
 233. Sadowski Z., W poszukiwaniu drogi rozwoju, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa 2006.
 234. Sala J., Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa 2004.
 235. Salomon M.R., Consumer Behavior, Allyn and Bacon, Needham Heights, MA 1992.
 236. Scanion T.M., What we Owe to Each Other, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge-London 1998.
 237. Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, London 1985.
 238. Schor J., The Overworked American: The unexpected decline of leisure, Basic Books, New York 1992.
 239. Schwartz L.K., The American time use survey: Cognitive pretesting, "Monthly Labor Review" 2002, no. 2.
 240. Sen A., The Quality of life, Clarendon Press, Oxford 1993.
 241. Seweryn R., Potrzeby i motywy jako przesłanki wewnętrzne warunkujące uprawianie turystyki, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000.
 242. Shaw W.D., The demand for leisure time in the presence constrained work hours, "Economic Inquiry" 2000, vol. 38, no. 4.
 243. Simpson S., Yoshioka C., Aristotelian view of leisure: An outdoor recreation perspective, "Leisure Studies" 1992, no. 11.
 244. Siwiński W., Pedagogika czasu wolnego, rekreacji i turystyki, AWF, Poznań 1999.
 245. Skrzypek E., Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000.
 246. Słaby T., Czas miarą dobrobytu, "Wiadomości Statystyczne" 1992, nr 10.
 247. Słaby T., Konsumpcja. Eseje statyczne, Difin, Warszawa 2006.
 248. Słaby T., Poziom życia, jakość życia, "Wiadomości Statystyczne" 1990, nr 6.
 249. Słaby T., Teoretyczne i metodologiczne problemy statystycznej interpretacji danych z badań budżetu czasu, w: Badanie budżetu czasu ludności, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", GUS, Warszawa 1990.
 250. Słaby T., Bombol M., Inne podejście do oceny poziomu życia - niedobory konsumpcji, referat na XII Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów nt.: "Polska w Unii Europejskiej - strategie rozwoju, perspektywy i problemy", Pułtusk 2005.
 251. Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005.
 252. Social Exclusion in European Welfare States, red. J.A. Muffels, P. Tsakloglou, D.G. Mayes, Edward Elgar, Cheltenham 2002.
 253. Stanlake G.F., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 254. Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. T. Panek, A. Szulc, SGH, Warszawa 2004.
 255. Stilon M., Measuring how people spend their time: A time-use survey design, "Monthly Labor Review" 1999, no. 8.
 256. Strzemińska H., Czas pracy i czas wolny w polityce społecznej, PWE, Warszawa 1988.
 257. Strzemińska H., Zarządzanie zasobami pracy. Doświadczenia krajów europejskich, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 258. Suzumura K., Generating a Bergson-Samuelson Social Welfare Ordering from Partial Welfare Judgments, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, Tokyo 2003.
 259. Sytuacje z życia Polaków w minionym roku, Komunikat nr 18, CBOS, Warszawa 2007.
 260. Szczepański M.S., Modernizacja, rozwój zależny, rozwój endogenny. Socjologiczne studium teorii rozwoju społecznego, Uniwersytet Śląski, Katowice 1989.
 261. Sznajder A., Marketing wirtualny, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 262. Szumilak J., Handel detaliczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 263. Teoria i metodyka rekreacji. Zagadnienia podstawowe, red. W. Siwiński, AWF, Poznań 2001.
 264. Thompson D., The Democratic Citizen: Social science and democratic theory in the twentieth century, Cambridge University Press, Cambridge 1970.
 265. Titkow A., Duch-Krzysztoszek D., Budzowska B., Nieodpłatna praca kobiet, mity, realia, perspektywy, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 266. Tribe J., The Economics of Recreation, Leisure and Tourism, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.
 267. Turner B.S., Outline of a Theory of Citizenship, "Sociology" 1990, vol. 24, no. 2.
 268. Turystyka w 2003 roku, "Informacje i Opracowania Statystyczne", GUS, Warszawa 2004.
 269. Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, red. S. Golimowska, E. Tarkowska, I. Kopińska, IPiSS, Warszawa 2005.
 270. Urry J., The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies, Sage, London 1990.
 271. Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, red. K.W. Frieske, IPiSS, Warszawa 2004.
 272. Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 273. Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa 1998.
 274. Ver Ploeg M., Time-Use Measurement and Research. Report of Workshop, National Research Council, Committee on National Statistics, National Academy Press, Washington 2003.
 275. Vranken J., Estivill J., Engels D., Non-monetary indicators of social exclusion and social inclusion: What does exist and what do we need?, UFSIA-OASeS, Antwerpen 2002.
 276. W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym Polski 2004, red. S. Golinowska, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Cedewu, Warszawa 2004.
 277. Walmsley D.J., Lewis G.J., Geografia człowieka. Podejście behawioralne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 278. Weaver D., Tourism Management, John Wiley & Sons, Brisbane 2000.
 279. White M., Sympathy for the Devil, H.D. Macleod and W.S. Jevon's theory of political economy, "Journal of the History of Economic Thought" 2004, vol. 26.
 280. Wierny S., Masa czasu wolnego, "Miscellanea", 2001, nr 2-3.
 281. Wilensky H.L., Work, careers, and social integration, "International Social Science Journal" 1960, no. 12.
 282. Willits F.K., Adolescent and adult leisure patterns: A reassessment, "Journal of Leisure Research" 1998, no. 30.
 283. Winiarski R., Czas wolny i rekreacja w perspektywie roku 2000. Prognoza i bariery rozwoju "Kultura Fizyczna" 1999, nr 9-10.
 284. Wnuk-Lipiński E., Budżet czasu - struktura społeczna-polityka społeczna, IFiS PAN, Ossolineum, Warszawa 1981.
 285. Wnuk-Lipiński E., Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Ossolineum, Wrocław 1972.
 286. Work and leisure, red. J.T. Haworth, Routledge, London 2004.
 287. Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 288. Zachowana konsumpcyjne młodzieży, red. A. Gregorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2006.
 289. Zadania społeczne, red. Z. Pisz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 290. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 291. Zienkowski L., Co to jest PKB? Jego rola w analizach ekonomicznych i prognozowaniu, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 292. Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, red. T. Kaźmierczak, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 293. Zuzanek J., Smale B.J., Life-cycle variations in across-the-week allocation of time to selected daily activities, "Society and Leisure" 1992, vol. 50, no. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu