BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pielichaty Edward
Tytuł
Skutki przekwalifikowania instrumentów finansowych w wyniku zmiany intencji inwestora w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Reclassification of financial instruments following the change of the investor's intentions according to IAS
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 44 nr 100, s. 173-183, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Instrumenty finansowe
Accounting, International Accounting Standards (IAS), Financial instruments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu poruszono problem skutków finansowych związanych z reklasyfikacją instrumentów finansowych, która zwykle pociąga za sobą zmianę metod ich wyceny. Generalnie w świetle MSR, w przypadku większości instrumentów finansowych, wycena w wartości godziwej jest uznawana za bardziej właściwą, aniżeli według skorygowanej ceny nabycia. Wyjątek stanowią instrumenty kwalifikowane jako pozycje utrzymywane do terminu wymagalności, jednak tylko wtedy, gdy jednostka ma stanowczy zamiar i możliwość utrzymania w posiadaniu taką inwestycję do terminu wykupu. Zmiana intencji inwestora prowadzi do obowiązku przekwalifikowania tego rodzaju instrumentów finansowych do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, z wszelkimi tego konsekwencjami. W warunkach zmian cen instrumentów finansowych, na aktywnych regulowanych rynkach, istotny wpływ na sytuację majątkowo-wynikową może mieć również odwrotne przekwalifikowanie aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży do utrzymywanych do terminu wymagalności. Przekwalifikowanie do tej kategorii instrumentów dostępnych do sprzedaży może wynikać z określonej polityki jednostki, czy zamiaru zmiany intencji a przez to także metody wyceny i zasad rozliczania jej skutków finansowych. Jest to więc zabieg fakultatywny, który może być wywołany określoną zmianą rynkowej koniunktury (np. spadkiem cen instrumentów finansowych) i jej wpływu na zarządzanie aktywami i pasywami. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the problem of financial effects of financial instruments reclas-sification, which usually entails a change of the methods of their measurement. According to IAS, in the case of most financial instruments, the fair value measurement is claimed to be more accurate than at the adjusted purchase price. Instruments classified as positions maintained until the fixed maturity date constitute an exception, but only if the unit has a definite intention and ability to maintain such investment until the day of the redemption. Change of the investor's intentions requires reclassif ication of these instruments into financial assets, with all related consequences. If the price of financial instruments is being changed, on an active regulated market, the reverse reclassification of financial instruments could also have an important effect on the situation. This is because reclassification of instruments from the portfolio of instruments available for sale to the portfolio of instruments maintained until the fixed maturity date may result from a particular policy of the unit, and subsequently also methods of estimation and rules of calculation of its financial results. It is then an optional maneuver, which may be caused by a particular shift in the market demand (for instance decrease in the prices of financial instruments) and its influence on the management of assets and liabilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. I i II, lASB-SKwP, Londyn-Warszawa 2007.
  2. Rozporządzenie MF z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149), z późn. zmianami.
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591, z późn. zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu