BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaruga Alicja A., Frendzel Maciej
Tytuł
Proponowane kierunki zmian w zakresie kwalifikacji kapitałów własnych
Proposed directions of changes in recognition of equity
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 46, nr 102, s. 39-63, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Kapitał własny, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Standardy rachunkowości
Accounting, Ownership capital, International Accounting Standards (IAS), Accounting standards
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia wstępne wnioski z prowadzonego przez amerykańską Radę Standardów Rachunkowości Finansowej badania w zakresie kwalifikacji kapitałów własnych oraz propozycje grupy roboczej Incjatywy Proaktywnych Działań w zakresie Rachunkowości w Europie. W artykule obok omówienia podstawowych zasad koncepcji zaproponowanych przez FASB: koncepcji podstawowego prawa udziałowego, podejścia opartego na rozliczeniu w prawach udziałowych, podejścia opartego na ponownej ocenie oczekiwanych rezultatów oraz przygotowanej przez PAAinE koncepcji opartej na absorpcji straty, zostały przedstawione podstawowe różnice w odniesieniu do regulacji międzynarodowych i amerykańskich. (abstrakt oryginalny)

This paper presents preliminary results of research conducted by Financial Accounting Standards Board relating to recognition of equity and proposals of the working group of Proactive Accounting Activities in Europe. The authors discuss general principles and criteria of equity recognition of proposed by FASB: the Basic Ownership Approach, the Ownership-Settlement Approach and the Reassessed Expected Outcomes Approach, as well as prepared by PAAinE the Loss Absorption Approach. Apart from that there are presented main differences between the proposed concepts and present international and American regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amendments to IAS 32 Financial Instruments: Presentation and IAS I Presentation of Financial Statements Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation, (Zmiany do MSR 32 „ Instrumenty finansowe: prezentacja " oraz MSR 1 ,,Prezentacja sprawozdań finansowych". Instrumenty finansowe podlegające odkupowi oraz zobowiązania powstające w momencie likwidacji) (2008), IASB, Londyn.
 2. Discussion paper (materiał dyskusyjny) Financial Instruments with Characteristics of Equity (Instrumenty finansowe z cechami kapitału własnego) (2008), IASB, Londyn.
 3. Discussion paper (materiał dyskusyjny) Distinguishing Between Liabilities And Equity (Rozróżnienie miedzy zobowiązaniami i kapitałem własnyni) (2008), PAAinE, Bruksela.
 4. FAS 133 Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities (Rachunkowość dla instrumentów pochodnych i działań zabezpieczających) (2003), FASB, Norwalk.
 5. Hendriksen A.E., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, WN PWN, Warszawa.
 6. Jaruga A., Frendzel M. (2008), Kwalifikacja kapitałów własnych w świetle standardów międzynarodowych. Kwestie problematyczne, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 43(99).
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), IASB - SKwP, Warszawa.
 8. Preliminary views (wstępne wnioski) Financial Instruments with Characteristics of Equity (Instrumenty finansowe z cechami kapitału własnego) (2007), FASB, Norwalk.
 9. Statement of Financial Accounting Concepts No. 6 (Ramy koncepcyjne rachunkowości finansowej, cz. 6) (1985), FASB, Norwalk.
 10. [10) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu