BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jezierska Edyta
Tytuł
Nadrzędne zasady rachunkowości w świetle zmian we współczesnej rachunkowości
Fundamental accounting principles in the light of changes in contemporary accounting
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 46, nr 102, s. 65-80, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Zasady rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Standardy rachunkowości
Accounting, Accounting principles, International Accounting Standards (IAS), Accounting standards
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany w zakresie nadrzędnych zasad rachunkowości na tle kierunków rozwoju współczesnej rachunkowości. W szczególności uwzględniono rozwiązania zawarte w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Obecnie rachunkowość jest ukierunkowana głównie na potrzeby informacyjne inwestorów. Nacisk kładzie się na pomiar wartości przedsiębiorstwa oraz na jego przyszłość. Najważniejszą częścią sprawozdania staje się bilans, a główną metodą wyceny wartość godziwa. Rachunkowość zaczyna dostarczać coraz więcej informacji, które charakteryzują się różnym poziomem wiarygodności. Te zmiany w rachunkowości wpływają także na jej podstawy metodologiczne. Niektóre nadrzędne zasady rachunkowość tracą znaczenie i są zastępowane nowymi - dotyczy to w szczególności zasady współmierności i zasady ostrożności. (abstrakt oryginalny)

The article presents changes in the fundamental accounting principles in connection with new development directions of contemporary accounting. Solutions contained in International Financial Reporting Standards were given special attention. Nowadays, accounting is mainly concentrated on information needs of investors. The emphasis is placed on enterprise value measurement and the future of the enterprise. The balance sheet is becoming the main part of the financial statement and the main valuation method is the fair value method. Accounting provides more and more information which has a different level of reliability. These changes in accounting have impact on its methodological foundation. Some fundamental accounting principles are losing their significance and are replaced by new principles. It concerns especially the matching principle and prudence principle. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bonham M., Curtis M., Davies M., Dekker P., Denton T., Moore R., Richards H., Wilkinson-Riddle G., Wilson A. (2006a), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, tom 1, Założenia ogólne. Zastosowanie po raz pierwszy, LexisNexis, Ernst&Young, Warszawa.
 2. Bonham M., Curtis M., Davies M., Dekker P., Denton T., Moore R., Richards HL, Wilkinson-Riddle G., Wilson A. (2006b), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, t. 5, Podatek dochodowy, Przychody, Rolnictwo, LexisNexis, Ernst&Young, Warszawa.
 3. Discussion Paper: Preliminary Views on an improved Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics of Decision-useful Financial Reporting Information, IASB, July 2006, www.iasb.org.
 4. Gawart M. (2007), Współczesne problemy rachunkowości, „Forum Rachunkowości", nr 1.
 5. Giedroyć M. (2007), Zasada ostrożności - artykuł dyskusyjny, „Forum Rachunkowości", nr l.
 6. Glover J.C., Ijiri Y., Levine C.B., Liang P.J. (2005), Separating Facts from Forecasts in Financial Statements, „Accounting Horizons", Vol. 19, No. 4.
 7. Gmytrasiewicz M. (2005), Artykuł wstępny, „Problemy rachunkowości", nr 2.
 8. Gmytrasiewicz M. (2007), Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.% [9] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2006), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 9. Górski J. (1975), Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa.
 10. Helin A., Szymański K.G. (2001), Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 11. Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Jezierska E. (2007), Metody i nadrzędne zasady współczesnej rachunkowości, praca doktorska niepublikowana, Warszawa.
 13. Kamela-Sowińska A. (2006), Czy zastosowanie MSR-ów przyczyni się do zwiększenia rzetelności, wiarygodności i przejrzystości sprawozdań finansowych, [w:] Inauguracyjne spotkanie Accountancy&Taxes Master Club, „Rachunkowość", nr 1.
 14. Micherda B. (2005), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości, [w:] Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, praca zbiorowa pod red. B. Micherdy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1994, International Accounting Standards Committee, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 16. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999, International Accounting Standards Committee, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 17. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, t. I i II, IASB, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 18. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, t. I i II, IASB, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 19. Nowak E. (2002), Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa.
 20. Peche T. (1987), Zamiast redaktorskiego wstępu, [w:] Modele ewidencyjne, praca zbiorowa pod red. T. Pechego, Monografie i Opracowania nr 224, SGPiS, Warszawa.
 21. Sawicki K. (2005), Istota i zasady funkcjonowania rachunkowości, [w:] Podstawy rachunkowości, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, PWE, Warszawa.
 22. Skrzywan S. (1971), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 23. Walińska E. (2005), Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 24. Walińska E. (2002), Nadrzędne zasady rachunkowości, [w:] Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o rachunkowości, praca zbiorowa pod red. E. Walińskiej, Centrum Controllingu & Analiz Ekonomicznych, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu