BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sojak Sławomir, Zimnicki Tomasz
Tytuł
Wartość dodana sprawozdań finansowych wynikająca z ujawnienia segmentów działalności według MSR 14
Financial reporting value added deriving from IAS 14 application
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 46, nr 102, s. 135-163, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Wartość dodana, Sprawozdawczość finansowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Value added, Financial reporting, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Segmenty działalności w sprawozdawczości finansowej polskich jednostek gospodarczych są zjawiskiem względnie nowym. W literaturze przedmiotu brak jest informacji na temat praktycznego zastosowania MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności przez jednostki gospodarcze oraz płynących z tego korzyści dla inwestorów. W artykule zaprezentowane zostały wyniki badania przeprowadzonego na grupie dwunastu przedsiębiorstw obowiązanych standardem, z regionu województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obejmowało ono analizę informacji o segmentach działalności zamieszczonych w raportach okresowych. Celem badania była weryfikacja praktycznego zastosowania standardu, którą podzielono na dwie części. W pierwszej dokonano porównania informacji ujawnionych w stosunku do wymaganych standardem. W drugiej natomiast - oceny wartości dodanej dla inwestorów z ujawnionych informacji o segmentach działalności. (abstrakt oryginalny)

Disclosure of segment information by Polish entities is a relatively new phenomenon. In the literature of the subject there is no information about practical application of IAS 14 Segment Reporting by entities or about information deriving from it to investors. This article presents the results of research that was conducted on a group of twelve companies from Kujawsko-Pomorskie province. The research includes analysis of information about segments of activity disclosed in financial statements. The aim of the research was verification of practical application of the standard. It was carried out in two parts. In the first part disclosed information was compared to that required by the standard. In the second part an assessment was made of the added value to investors from information about segments of activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ] Andrzejewski M. (2002), Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, PWN, Warszawa.
 2. Ernst & Young (2006), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, tom 9, LexisNexis.
 3. Francis J.C. (2000), Inwestycje: Analiza i zarządzanie, WIG Press, Warszawa.
 4. Gabrusewicz W. (2002), Podstawy analizy finansowej, PWN, Warszawa.
 5. Karwowski M., Świderska G.K. (2006), Ujawnienie informacji o segmentach działalności w sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa, tom 35.
 6. MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, tom I, SKwP, IASB, Warszawa, London 2004.
 7. MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, tom II, SKwP, IASB, Warszawa, London, 2004.
 8. Nahotko S. (2001), Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 9. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Dz.U. nr 209/2005, poz. 1744.
 10. Sojak S. (2006), Wzory sprawozdawcze segmentów działalności według MSR 14, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, pod red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński i Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin.
 11. Sojak S. (2007), Kryteria wyodrębniania segmentów sprawozdawczych działalności według MSR 14
 12. „Forum Rachunkowości", nr 3.
 13. Sojak S., Jankowska M. (2007), MSR 14 Sprawozdawczość segmentów działalności, Difin, Warszawa.
 14. Zimnicki T. (2007), Segmenty działalności według MSR 14 determinantą wzrostu wartości informacyjnej sprawozdania finansowego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowość, SKwP, Warszawa, tom 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu