BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hamrol Mirosław, Chodakowski Jarosław
Tytuł
Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej
Forecasting of the financial threat. Predictional value of the polish models of discrimination analysis
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2008, nr 3, s. 17-32, bibliogr. 16 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Analiza dyskryminacyjna, Finanse przedsiębiorstwa
Enterprise bankruptcy, Discriminant analysis, Enterprise finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest empiryczna weryfikacja przydatność polskich modeli analizy dyskryminacyjnej do oceny kondycji finansowej spółek giełdowych i prognozowanie ich zagrożenia upadłością oraz ocena wartości predykcyjnej tych modeli. Identyfikacja ryzyka finansowego przedsiębiorstw za pomocą tych modeli ma tą zaletę w przeciwieństwie do innych metod, że jest obiektywna i prosta. Nie jest jednak pozbawiona wad. Oparta jest bowiem wyłącznie na danych finansowych. Nie uwzględnia ona takich czynników jak: szanse rozwojowe, stanu koniunktury, pozycja przedsiębiorstwa na rynku, czy też jakości zarządzania. Jednakże ze względu na łatwość zastosowania, niewielką pracochłonność, a przede wszystkim jej stosunkowo wysoką wiarygodność metoda dyskryminacji stanowi istotną podstawę wnioskowania o kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstw. Przeprowadzone badania wykazały, iż analizowane modele prognostyczne, skonstruowane na podstawie analizy dyskryminacyjnej charakteryzują się wysoką wartością predykcyjną nawet dwa lata przed złożeniem wniosku o upadłość i/lub o wszczęcie postępowania układowego. Podkreślono jednak, że uzyskane za pomocą analizy dyskryminacyjnej wyniki nie powinny być się traktowane jako rozstrzygające. Odpowiednio wykorzystane modele mogą jedynie stanowić ważną pomoc w ocenie rzeczywistej sytuacji finansowej spółek. W opracowaniu zwrócono uwagę na trudności, które mogą pojawić się w wykorzystaniu modeli. Podstawowym problemem wydaje się kwestia okresu ich skutecznej aplikacji ze względu na zmieniające się warunki gospodarcze. (abstrakt oryginalny)

Subject of the study is empiric verification of the usefulness the polish models of discrimination analysis to the assessment the financial condition listed companies and forecasting of the bankruptcy threat and assessment predictional value of these models. Identification of financial risk of the company using these models unlike the others methods is objective and straightforward. On the other hand is not perfect. As it’s based solely on the financial data. It doesn’t include such factors as: improvement opportunities, the economic situation, the position of the company on the market, or the quality of the management. However, with respect to easiness of the application, low engagement of the work and most of all relatively high creditability, discrimination method is the essential basis of the deduction regarding the economic and financial condition of the companies. The researches have shown, that the analyzed prognostic models constructed on the basis discrimination analysis characterize high predictional value even two years before bankruptcy petition and/or before arrangement proceedings. It should be emphasized that the results obtained by means of discrimination analysis shouldn’t be treated as final. Properly used models can be solely important help in the assessment the real financial situation of the companies. In the study the attention was put on the difficulties, which can occur in the use of the models. The basic problem seems to be the issue of the period of their effective application with respect to the changing economic conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. APPENZELLER, SZARZEĆ K., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, Rynek Terminowy, nr 1, 2007.
 2. BROL J., ABC prawa spółek (9). Upadłość spółki jako przyczyna jej likwidacji, „Rachunkowość", 2000, nr 3.
 3. GAJDKA J., STOS D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNO i K, Oddział w Krakowie, Kraków 1996.
 4. GURGUL S., Prawo upadłościowe i układowe, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2000.
 5. HADASIK D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe, Seria II, nr 153, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
 6. HAMROL M., CZAJKA B., PIECHOCKI M., Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, Przegląd Organizacji, nr 6, 2004.
 7. HOŁDA A., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości spółek rynku kapitałowego, Nasz Rynek Kapitałowy, 2002.
 8. HOŁDA A., Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006.
 9. KOROL T., PRUSAK B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu.pl, Warszawa 2005.
 10. MATUSZAK M., Upadki polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2000. Wybrane problemy i wyniki badań prowadzonych w sądach gospodarczych [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red. B. Godziszewki, M. Hoffer, M. J. Stankiewicz, Toruń 2001.
 11. NAHOTKO S., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością. Podejście finansowe, Bydgoszcz 2003.
 12. POGODZIŃSKA M., SOJAK S., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw [w:] AUNC, Ekonomia XXV, Zeszyt 299, Toruń 1995.
 13. SOJAK S., STAWICKI J„ Wykorzystanie metod taksonomicznych do oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 3 (59), red. L. Bednarski, Warszawa 2001.
 14. STASIEWSKI T., Upadek przedsiębiorstw. Przyczyny, symptomy i metody przewidywania, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. XXXIII, Warszawa 1995.
 15. SZCZERBAK M., Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w świetle opinii syndyków i nadzorców sądowych [w:] Zagrożenie upadłością, red. K. Kuciński, E. Mączyńska, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, tom XCIII, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 16. WIERZBA D., Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne, [w:] Zeszyty Naukowe nr 9, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informacyjnej w Warszawie, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu