BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rupik Katarzyna
Tytuł
Efektywność planowania marketingowego organizacji sieciowych
The efficiency of the marketing planning model in the network organizations
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2008, nr 3, s. 53-69, bibliogr. 30 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Planowanie marketingowe, Organizacje sieciowe, Efektywność marketingu
Marketing planning, Network organisations, Marketing efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podejmuje się dyskusję na temat kryteriów oceny efektywności funkcjonowania organizacji sieciowych, stanowiących punkt odniesienia dla oceny efektywności planowania marketingowego w tych organizacjach. Podjęcie problematyki efektywności organizacji sieciowych ma się przyczynić do wzrostu integrującej roli planowania marketingowego w zarządzaniu pozostałymi procesami zarządzania biznesem, nie tylko w płaszczyźnie międzyfunkcjonalnej, ale także w płaszczyźnie powiązań sieciowych (w obrębie sieci współpracujących ze sobą podmiotów). Przyjmuje się iż, po pierwsze, efektywność procesów zarządczych organizacji sieciowych trzeba oceniać przez pryzmat procesów tworzenia i przechwytywania wartości, na gruncie koncepcji modelu biznesu, kompatybilnej z koncepcją zarządzania przez wartość. Po drugie, ocenę efektywności organizacji sieciowych należy odnosić także do zasadniczych celów kreowania sieci, które szczegółowo omówiono w artykule. Po trzecie, efektywność sieciowych modeli biznesu należy rozpatrywać na tle światopoglądu akcentującego relacje dynamiczne, w których, zgodnie z teorią gier, suma zysków i strat - z uwagi na stosowane przez członków sieci strategie koopetycji - jest większa niż zero. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to raise the discussion about the efficiency criteria for the network organizations, which are the reference point for the evaluation of marketing planning efficiency in those organizations. Raising the problem of the nets’ efficiency is to increase the integrative role of the marketing planning within the management of other business processes, not only within the inter-functional (cross-functional) level, but also within the level of the network relationships (cross-relational, within the net of the cooperating companies). First of all, the efficiency of the management processes in the network organizations should be evaluated from the perspective of the creating and capturing value, basing on the business model concept and value based management theory. According to the second view presented in the dissertation, the efficiency of those organizations ought to be supplemented with the main goals of nets creation, which are detailed in the paper. And third, the efficiency of the network organizations should be evaluated concerning the dynamic relations approach, related to the game theory, in which, due to co-opetition strategies of the net members, the total value of profits and loses is more than zero. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. [l] ACIIROL R.S., Changes in the theory of interorganizational relations in marketing: toward a network paradigm. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 25, 1997.
 2. ANDERSON J., HAKANSSON H., JOHANSON J., Dyadic business relationships within a business network context, Journal of Marketing, Vol. 58, 1994.
 3. BRAUDEL F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVHI wiek, t. 2, PIW, Warszawa 1992.
 4. BRILMAN J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 5. CZAKON W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Prace Naukowe AE w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007(a).
 6. CZAKON W., Problemy modelowania dynamiki strategii coopetition, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach nowej gospodarki (red. K. Lisiecka, A. Czech), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Nr 47, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2007(b).
 7. DYDUCH W., Problematyka pomiaru efektywności organizacji, [w:] Zarządzanie. Kierunki badań, II Forum AE Katowice (red. D. Kispcrska-Moroń), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2006.
 8. HAGEL III, J., BROWN J.S., Organizacja jutra. Zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Wydawnictwo One Press, Gliwice 2006.
 9. HAKANSSON H., FORD D., HOW should companies interact in business environments, Journal of Business Research, Vol. 55, 2002.
 10. JARILLO J.C., On Strategic Networks, Strategic Management Journal, Vol. 9, 1988.
 11. J KOTLER P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 12. KOWALKA-MUSIAŁ. M., Marketing relacyjny - zmiana paradygmatu czy nowa orientacja rynkowa, Marketing i Rynek, nr 3, 2006.
 13. KOŹMIŃSKI A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 14. [ 14] DE MAN A.P., The Network Economy. Strategy, structure and management, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2004.
 15. MOLLER K., RÁJALA A., Rise of strategic nets - New modes of value creation, Industrial Marketing Management, Vol. 36, 2007.
 16. PALMER P., LINDGREEN A., VANHAMME J., Relationship Marketing Schools of Thought and Future Research Directions, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 3, 2005.
 17. PAROLINI C, The Value Net. A Tool for Competitive Strategy, John Wiley & Sons Ltd., Baffins Lane, Chichester 1999.
 18. PERECHUDA K., Procesy kreowania wiedzy w organizacjach sieciowych, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, (red. K. Percchuda), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 19. PlHRCY N.F., CRAVEN D.W., The network paradigm and the marketing organization: developing a new management agenda, European Journal ol" Marketing, Vol. 29, 1995.
 20. RICIIARDSON G.B., The Organization of Industry, Economie Journal, Vol. 82, 1972.
 21. [21 ] RUPIK K., Najlepsze praktyki zarządzania w sektorze odzieżowym w kontekście współczesnych wymogów zarządzania [w:] Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze. Prace Naukowe AE w Katowicach, (red. T. Żabińska, L. Żabiński), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 22. Sl.YWOTZKY A.J., Value Migration. How to Think Several Moves Altead of the Competition, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1996.
 23. STALMACH R., Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy, Difin, Warszawa 2005.
 24. STAHL H.K., MATZLER K., HINTERIIUBER H.H., Linking Cuslomer Life time Value with Shareholder Value, Industrial Marketing Management, Vol. 32, 2003.
 25. STIGLITZ J.E. Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 26. SZYMURA-TYC M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Prace Naukowe AE w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 27. YOUNG S., Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym. Wydawnictwo METAmorfoza, Wrocław 2005.
 28. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, (red. R. Krupski), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 29. ZOOK Ch., Strategia zrównoważonego wzrostu dla twojej firmy. Część II Globalna ekspansja i nowe modele działalności. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
 30. ŻABIŃSKI L., Zarządzanie marketingowe. Istota - koncepcje - problematyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu