BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żaba-Nieroda Renata
Tytuł
Dostosowanie polskich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej
Adjustment of Polish Enterprises within the Range of Environmental Protection to the Standards of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki, 2006, nr 9, s. 47-76, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Prawo ochrony środowiska, Ustawodawstwo ekologiczne UE, Polityka ekologiczna, Ekorozwój przedsiębiorstwa, Finansowanie inwestycji ekologicznych, Fundusze ekologiczne, Elektroenergetyka
Environmental protection, Environmental law, EU environmental legislation, Ecological politics, Enterprise eco-development, Financing of the environmental protection, Ecological funds, Power
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule omówiono cele polityki ekologicznej Unii Europejskiej oraz obowiązki polskich przedsiębiorstw wynikające z dostosowań w zakresie prawa ochrony środowiska. Przedstawiono standardy ekologiczne wpływające na inwestycje w elektroenergetyce. Wskazano na rolę funduszy UE i innych źródeł zagranicznych w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce, w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej na dostosowanie do standardów. Na realizacje Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeznaczonych zostało 21,3 mld euro, co stanowi aż 35,7% całości środków na lata 2007-2013.

The adjustment of Polish enterprises to rigorous standards of environmental protection gives rise to the necessity to incur substantial outlays. Particularly tightened environmental standards concern electrical power engineering - major sources of fuel burning. Due to the necessity to provide the state with energy safety it is necessary to modernise and build new generation powers in electrical power engineering. One of opportunities to achieve means for this purpose are structural funds allocated in order to adjust to the European standards, including those of the Operational Programme Infrastructure and Environment the aim of which is to enhance the investment attractiveness of Poland and its regions by technical inftastructure development and simultaneous protection plus im provement of the environment, society's health, maintenance of cultural identity and territorial cohesion development. EUR 21.3 bn was allocated to execute the Operational Programme Infrastructure and Environment, which accounts for as much as 35.7% of total resources for years 2007-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcewicz J. 2003. Z Unią niestety będzie drożej. Wynik to 8 do 2! "Energia Gigawat" 2003, nr 12.
 2. Brundtland G.H. 1991. Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0794-8.
 3. Ciepiela D. 2004. Niemożliwe limity: raport energetyka, "Nowy Przemysł" 2004, nr 4, s. 25.
 4. Council Directive 96/61/EC of 24 september 1996 concerning integrated pollution prevention and control.
 5. Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants.
 6. Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and council directive 96/61/EC.
 7. Directive 88/609/Eec of 24 November 1988 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants.
 8. Dziewulski R., Otachel B., Smyk K. 2002. Warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej na tle warunków negocjacji akcesyjnych pozostałych państw wstępujących do UE. "Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 12, s. 24-34.
 9. Dziewulski R., Otachel B., Smyk K. 2003. Warunki członkostwa Polski w UE na tle warunków negocjacji akcesyjnych pozostałych państw kandydujących Grupy z Laeken. "Biuletyn Analiz UKIE" 2003, nr 11, s. 41-44.
 10. Famielec J. 2003. Ekologiczne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2003: teoria i praktyka. Pod red. J. Pytki. Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach. ISBN 83-85587-12-8.
 11. Famielec J. (red.). 2005. System finansowania ochrony środowiska. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-280-4
 12. Famielec J., Brodniewicz E. 2006. Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorców w świetle ustawy o rachunkowości. Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Białystok; Kraków. Maszynopis powielony.
 13. Fundusze strukturalne dla przedsiębiorstw. 2004. "Ekofinanse", 2004, nr 5, s. 45.
 14. Jendrośka J. 2001. Zintegrowane zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń w Unii Europejskiej. "Problemy Ochrony Środowiska" 2001, nr 4.
 15. Jóźwiak Z. 2004. Dla tych, którzy zanieczyszczają, "Rzeczpospolita", 2004, nr 236, C3.
 16. Kamiński Z. 2001. Założenia wdrażania systemu pozwoleń zintegrowanych. Materiały szkoleniowe Pozwolenia zintegrowane i programy dostosowawcze. Katowice: SUW.
 17. Krystek S., Lewandowski J. 2004. Polska energetyka w Unii Europejskiej - emisyjne bariery rozwoju. W: Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa: APS Energia.
 18. Kwiatkowski M., Orzeszek W., Wawrzyszczuk M. 2002. Wybrane skutki dla polskiego sektora elektroenergetycznego wdrażania Dyrektywy 2001/80/WE. "Biuletyn Miesięczny PSE" 2002.
 19. Lorek E. 2004. Ocena wdrażania w polskim sektorze elektroenergetycznym nowych instrumentów zarządzania jakością powietrza. W: Ekologiczny wymiar integracji Polski Z Unią Europejską: praca zbiorowa. Pod red. S. Czai. Biblioteka Ekonomia i Środowisko.
 20. Łyś G. 2004. Zdążyć przed BAT "Rzeczpospolita". Dodatek: Nasza Ziemia Polska UE, 2004, nr 268.
 21. Malko J. 2003. Polska energetyka w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia. W: Górnictwo wobec wyzwań UE. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza.
 22. Nowoczesny blok energetyczny w Elektrowni Bełchatów S.A. szansą krajowej energetyki w Unii Europejskiej. 2003. "Rzeczpospolita" (dodatek), 2003, nr 130.
 23. Ocena technicznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań wdrożenia w Polsce Dyrektywy 2001/88/W. 2002. Warszawa: Energoprojekt.
 24. Ocena technicznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań wdrożenia w Polsce Dyrektywy 2001/80/W. 2003. Warszawa: Energoprojekt.
 25. Opłata skarbowa - trzeba zapłacić za wydanie. 2004. "Rzeczpospolita" 2004, nr 236, F2.
 26. Opracowanie i wdrożenie systemu zbywalnych uprawnień do emisji w Polsce wraz z wykorzystaniem analiz kosztów i efektów oraz sformułowanie uzasadnień dla proponowanych rozwiązań. 2003. Warszawa: Energoprojekt.
 27. Pałosz J. 2003. Niedostosowanie, "Gazeta Krakowska", 2003, nr 268.
 28. Patracy A. 2002. Elektroenergetyka przed wejściem do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czystej energii - wdrożenie dyrektywy UE 2001/80/WE. Warszawa: Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.
 29. Raport [2002] Rządu RP na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Warszawa, grudzień 2002, s. 33-34. Maszynopis powielony.
 30. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych z dnia 4 listopada 2002 roku. Dz. U. 2002, nr 190, poz. 1591.
 31. Sędek A., Szewczyk P. 2003. Wybrane aspekty ekorozwoju w sektorze energetycznym. W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2003: teoria i praktyka. Pod red. J. Pytki. Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach. ISBN 83-85587-12-8.
 32. Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze "Środowisko". Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 lipca 2001 roku. [online] Dostępny w World Wide Web: www.ukie.gov. pl/HLP/files.nsf.
 33. Stec T. 2004. Atuty energii odnawialnej. Czy osiągniemy zakładany plan? "Nafta & Gaz Biznes", 2004, nr 10.
 34. Tatomir T. 2004. Rozwój nie musi być rabunkiem, "Rzeczpospolita" 2004, nr 137.
 35. Traktat [2005] ustanawiający Wspólnotę Europejską, tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei) oraz Traktat o Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany (Uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei). 2005. [pdf, online] Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Dostępny w World Wide Web: http://www2.ukie.gov.pl/HLP/ files.nsf/0/331B545659A21095C 1256FF8003CAAA7/$file/traktatyskonsolidowane.pdf
 36. Traktat [2003] między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzeczpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej. Dz. U. UE.L. 2003, nr 236, poz. 17.
 37. Wstępna ocena wykonalności traktatu akcesyjnego w zakresie dyrektywy 2001/80/WE przez duże źródła spalania. 2003. "Rzeczpospolita" (dodatek), 2003, nr 130.
 38. Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. 2003. [online] Warszawa. [dostęp: 2004-11-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/_fundusze.php?dzial=1405&poddzial=1406&dokumnent=2775.
 39. Żylicz T. (red.). 2003. Zmiany w systemie udzielania pomocy publicznej na ochronę Środowiska w Polsce w świetle przepisów prawnych Unii Europejskiej oraz polskich nowych aktów prawnych w tym zakresie, Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Maszynopis powielony.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu