BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Latos-Miłkowska Monika
Tytuł
Kształt powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem we współczesnym prawie pracy
Form of General Protection Against Termination of Employment Contract by Notice in the Current Labour Law
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2008, nr 10, s. 11-16
Słowa kluczowe
Wypowiedzenie pracy, Ochrona praw pracowniczych, Prawo pracy
Dismissal notice, Employee rights protection, Labour law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Instytucja powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem jest obecna w polskim prawie pracy już od ponad trzydziestu lat. Coraz częściej jednak przedstawiciele doktryny prawa pracy, pracodawcy, a niekiedy nawet sfery rządowe sygnalizują potrzebę zmiany obowiązującego stanu prawnego. Warto zatem się zastanowić, jaki kształt powinna mieć powszechna ochrona przed wypowiedzeniem we współczesnym prawie pracy, w którym jednym z podstawowych zadań ustawodawcy jest godzenie potrzeby ochrony pracowników jako słabszej strony stosunku pracy z uzasadnionymi interesami pracodawców działających w trudnych warunkach wolnego rynku. Autorka podejmuje próbę oceny istniejącej w Polsce regulacji na tle aktów prawa międzynarodowego i rozwiązań przyjętych w systemach innych państw oraz przedstawia propozycje zmian w obowiązującym stanie prawnym. (abstrakt oryginalny)

The institution of general protection against termination of employment contract by notice has been existing in Polish labour law for over thirty years. Recently however the necessity of amendment of the present regulation has often been recognized by the doctrine, employers and even by the government. Thus, it's important to discuss the form of general protection against termination by notice in the current labour law. In this article the author tries to evaluate the present regulation in the wide context of international law and the solutions binding in other legal systems, and to present the direction of necessary amendments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Brol, J. Szczerski (w:) Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1977, s. 114.
 2. R.N. Covington, K.H. Decker, Employment law, West Group 2002, s. 354-355.
 3. L. Florek, M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2000, s. 41.
 4. M. Gersdorf, K. Rączka, Z. Hajn, Ochrona miejsc pracy a interes pracodawców (w:) Prawo pracy a bezrobocie, red. L. Florek. Warszawa 2003, s. 30.
 5. Z. Hajn, Związkowa reprezentacja praw i interesów pracowniczych a zasada negatywnej wolności związkowej (w:) Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, red. G. Goździewicz, Toruń 2001, s. 78.
 6. Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2005, s. 373-384.
 7. Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2004, s. 198-206.
 8. J. Korzonek, I. Rosenbluth, Kodeks zobowiązań. Komentarz, Kraków-Warszawa 1937, s. 1942.
 9. E. Kryńska, Flexibility of employment on the Polish labour market (w:) Working time and its organisation in New member states of EU, red. H. Strzemiń- ska, Warszawa 2008, s. 76.
 10. H. Lewandowski, Rodzaje umowy o pracę (w:) Instytucje stosunku pracy, "Studia i Materiały" IPiSS 1974, nr 7, s. 16.
 11. E. Maniewska, Granice zawie rania umów na czas określony, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 7, poz. 35.
 12. M. Mikołajewska-Boning, Ochrona interesu pracodawcy w polskim prawie pracy, Toruń 2006, s. 66-67.
 13. "Monitor Prawa Pracy" 2008, nr 4, s. 193.
 14. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992, nr 10-11, s. 85 i n.
 15. K. Rączka, Sytuacja małych pracodawców w prawie pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999, nr 9.
 16. K. Rączka, Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi w indywidualnych sprawach pracowni czych (w:) Prawo pracy po zmianach, red. K. Rączka, Warszawa 1997, s. 142-143.
 17. A. Rycak, Związkowa reprezentacja uprawnień pracowniczych w rozwiązywaniu umów o pracę (w:) Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, red. G. Goździewicz, Toruń 2001, s. 190, 192.
 18. Z. Salwa, Przemiany prawa pracy początku stulecia a jego funkcja ochronna (w:) Prawo pracy a wyzwania XXI w. Księga jubileuszowa Prof. Tadeusza Zielińskiego, Warszawa 2002, s. 303.
 19. M. Seweryński, Problemy statusu praw nego związków zawodowych (w:) Zbio rowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Toruń 2000, s. 123.
 20. J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, red. Z. Salwa, Warszawa 2007, s. 249-258.
 21. A. Sobczyk (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2004, s. 198.
 22. W. Szubert, Zarys prawa pracy, Warszawa 1976, s. 130-131.
 23. M. Szylko-Skoczny, Społeczne aspekty rynku pracy (w:) Socjalna gospodarka rynkowa. Jak to robią Niemcy, Warszawa 1992, s. 128.
 24. www.ilo.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu