BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Mirosława, Hasik Wojciech
Tytuł
Analiza ekonomiczna a polityka bilansowa
Creative Accounting and Economic Analysis
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 243-254, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Polityka bilansowa, Analiza ekonomiczna
Reporting in enterprises, Balance sheets policy, Economic analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zweryfikowanie następującej tezy badawczej - roczne sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym - to efekt analizy ekonomicznej i ujawniania polityki bilansowej. Dla zweryfikowania tej tezy zastosowano procedurę diagnostyczną, jako metodę badawczą.

The purpose of this paper is to verify the research thesis: Report on the Entity's Activity (Management Report) is a result of economic analysis and both accounting policies and creative accounting disclosure. Authors have carried out a basic research in this area, which are essential for making a selection of heuristic solutions of research problem stated above. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezin W. (1995). Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 32
 2. Cebrowska T. (2002). Polityka rachunkowości - nowe określenie w prawie bilansowym [w:] Rachunkowość i rewizja u progu 2002 roku. PN AE Wroclaw nr 929, Wroclaw
 3. Drucker P.F. (2002). Myśli przewodnie Druckera. MT Biznes. Warszawa
 4. Hasik W. (2003), Polityka bilansowa jednostki gospodarczej w teorii i praktyce (rozprawa doktorska.) Wrocław
 5. Hendriksen E.A.. van Breda M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 6. Kwiecień M.. (red.) (1989) Rachunki problemowe kosztów i wyników wspomagane mikrokomputerem. AE Wrocław
 7. Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. O nowelizacji ustawy o rachunkowości, Dz.U. nr 113, poz. 1186.
 8. Micherda B. (2005) Sprawozdania finansowe i ich analiza. Analiza finansowa, SKwP Warszawa
 9. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości IASC (2001). SKwP
 10. Nowe standardy i możliwości. ..Puls Biznesu", 28 października 2004 r.
 11. Rutkowski A. (2006). Zastosowanie EBITDA w wycenie wartości firmy [w:] Efektywność źródłem wartości narodów. Przedsiębiorczość i zarządzanie. Łódź - Wrocław
 12. Samelak J. (2004), Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju. AE Poznań
 13. Sawicki K. (1996), Infonnacyjno-sprawozdawcza funkcja rachunkowości jednostek gospodarczych. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 35
 14. Sawicki K. (red.) (2001). Polityka bilansowa i analiza finansowa, nowoczesne instrumenty zarządzania firmą. Ekspert. Wroclaw
 15. Schweitzer M.(2001). Ambiwalencja teorii rachunkowości: wartość dla akcjonariusza czy wartość dla akcjonariusza. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości SKwP, nr 6 (62)
 16. Skoczylas W. (2005), Potrzeba i kierunki rozszerzenia zakresu sprawozdawczości przedsiębiorstw [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. AE Kraków
 17. Szmerekieta A. (1999). Polityka rachunkowości przedsiębiorstwa - zagadnienia wybrane. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP. nr 52
 18. Swiderska M" Swiderska G.K. (2005), Oczekiwania inwestorów a zakres informacji ujawnianej w sprawozdaniu rocznym [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. AE Kraków
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. DzU nr 121. póz. 591, z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, DzU nr 213, póz, 2155.
 21. Walińska E. (2005). Sprawozdawczość finansowa polskich jednostek - nowe wyzwania w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2005 [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. AE Kraków
 22. Waśniewski T.. Skoczylas W. (2002) Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa
 23. Weber J.. Kufel M. (red.) (1993). Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Park, Bielsko-Biała
 24. Wrona S. (2006), Marka jako zasób przedsiębiorstwa - problemy pomiaru i sprawozdawczości [w:] Efektywność źródłem wartości narodów. Przedsiębiorczość i zarządzanie. Łódź - Wrocław
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu