BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Leszek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Determinanty i strategie przedsiębiorczości
Enterpreneurship Determinants and Strategies
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki, 2006, nr 9, s. 145-160, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość wewnętrzna, Strategia przedsiębiorstwa, Potencjał przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw
Entrepreneurship, Intrapreneurship, Corporation strategies, Potential of enterprise, Enterprise innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę, znaczenie i rodzaje przedsiębiorczości. Dokonano klasyfikacji czynników determinujących dynamizm innowacyjności przedsiębiorstw. Pokrótce scharakteryzowano poszczególne grupy tych determinant takie, jak potencjał przedsiębiorczości, sytuacja pracy oraz determinanty przedsiębiorczości, wynikające z otoczenia. Wskazano na związek zachodzący pomiędzy stosowaną w praktyce metodą zarządzania i sposobami organizacji pracy a przedsiębiorczością, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie systemu wspierającego, nagradzającego działania innowacyjne, systemu planowania ryzyka innowacyjnego, otwartej i elastycznej struktury organizacyjnej oraz zespołowej formy organizacji pracy i zaufania do siebie członków zespołu.

The article presents the essence, importance and types of enterpreneurship. It also classifies factors which determine the innovativeness dynamism of enterprises. Furthermore, the text characterises shortly individual groups of determinants such as enterpreneurship potential, labour situation as well as enterpreneurship determinants resultant from the environment. It indicates the relationship between the management method applied in practice, labour organisation ways and enterpreneurship, pointing to the role of the supportive system which awards innovative activities, that of innovative risk planning, open and flexible organisational structure as well as team form of work organising and mutual confidence among team members. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., Kozłowski R. 2003. Nadzór korporacyjny jako niezbędny element przedsiębiorczości strategicznej W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego: doświadczenia krajowe i międzynarodowe. Praca zbiorowa pod red. J. Jeżaka. T. 2. Łódź: Polsko - Amerykańskie Centrum Zarządzania.
 2. Covin J. G., Slevin D. P. 1988. The Influence of Organization Structure on the Utility of Entrepreneurial Top Management Style. "Journal of Management Studies" nr 25.
 3. Czaja I., Śliwa R. 2003. System wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Kraków: wydawnictwo AE. ISBN 83-7252-162-X.
 4. Dobiegała - Korona B. 2000. Innowacje jako czynnik kreujący wartość firmy. Warszawa: SGH. Niepublikowany raport nt. innowacyjności przedsiębiorstw.
 5. Drucker P. F. 1992. Innowacje i przedsiębiorczość: praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 6. Francik A. 2003. Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji. Kraków: Wydawnictwo AE. Zeszyty Naukowe. Seria Specjalna: Monografie, nr 158. ISBN 83-72521-700.
 7. Goliszek A. 2003. Uwarunkowania intraprzedsiębiorczości. W: Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej: zarządzanie zasobami. Pod red. R. Rutki. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe UG. Seria: Organizacja i Zarządzanie nr 18.
 8. Haber L., H. 1996. Działania przedsiębiorcze w biznesie. W: Przedsiębiorczość i rynek. Red. M. Kozielski. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Prace Naukowe nr l. ISBN 83-85441-42-5.
 9. "Innowacje i Wiedza. Biuletyn Informacyjny" [3/2006]. Ostrów Wielkopolski: Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski.
 10. Ireland R. D. et al. 2001. Integrating Enterpreneurship and Strategic Management Actions to Create Firm Wealth. "Academy of Management Executive" nr 1.
 11. Kraśnicka T. 2002. Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wydaw. Uczelniane AE. Prace Naukowe. ISBN 83-7246-095- 7.
 12. Kwiatkowski S. 2000. Przedsiębiorczość intelektualna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-86890-99-1.
 13. Maul L. R., Maufield D. C. 1991. Jak osiągnąć sukces w biznesie? Przewodnik. Kraków: Krakowski Instytut Wydawniczy.
 14. Nonaka I., Takeuchi H. 2000. Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Poltext. ISBN 83-86890-99-1
 15. Porter L. W. 1963. Where is the organization man? "Harvard Business Review" nr 41.
 16. Samecki W. 1998: Prolegomena do teorii ekonomii. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 83-229-1817-8.
 17. Schumpeter J. 1962. Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 18. Stevenson H. H., Jarilla J. C. 1990. A Paradign oj Enterpreneurship: Enterpreneurial Management. "Strategic Management Journal".
 19. Źródła i strategie innowacyjności i przedsiębiorczości. 2005. The Conference Board.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu