BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabia Tomasz
Tytuł
Gospodarka strefy euro w pierwszych latach funkcjonowania wspólnej waluty
The Euro-Zone Economy in the First Years Functioning of Common Currency.
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2007, nr 1, s. 33-44, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Euro, Waluta wspólnego rynku, Optymalny obszar walutowy
Economic and Monetary Union (EMU), Euro, Common currency market, Optimum Currency Areas (OCA)
Abstrakt
Przedstawiono wpływ przyjęcia wspólnego europejskiego pieniądza na funkcjonowanie gospodarek należących do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Omówiono ilościowe kryteria, jakie musza spełniać kraje pragnące zmienić swoje narodowe waluty na euro. Poruszono problem warunków niezbędnych do prawidłowego działania optymalnego obszaru walutowego. Na podstawie doświadczeń państw UGW (Portugalii, Grecji, Hiszpanii) dokonano weryfikacji przedstawionych wcześniej hipotez.

In this paper influence of common European currency on functioning of economies of the Economic and Monetary Union countries was presented. Quantitative criterias for new countries from Euro-zone were discussed together with conditions of correct functioning an optimum currency area. Also experiences of Portugal, Greece and Spain were presented. (KZ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L. (2006), Jakość pieniądza, NBP "Bank i Kredyt", nr 5-6. Begg I. (2003), Is Full Participation in EMU Likely to Favour or Slow Real Convergence, Konferencja Naukowa NBP: Successes and Failures in Real Convergence, Warszawa, www.nbp.pl.
 2. Bonefeld W. (2001), European Monetary Union: Ideolog]' and Class, [w:] Bonefeld W. (red.), The Politics of Europe. Monetary Union and Class, PALGRAVE, Antony Rowe Ltd, Chippenham, Wiltshire.
 3. Chmielewski T. (2003), Od kursu płynnego do unii monetarnej. Znaczenie efektu Balassy-Samuelsona dla polskiej polityki pieniężnej, NBP "Materiały i Studia", Zeszyt nr 163, Warszawa.
 4. Dudek M., Stępniewski J. (2004), Asymetryczność ERM II i nieinflacyjne dostosowanie do realnej gospodarki w procesie akcesji do Unii Walutowej (UE), [w:] Stankiewicz J. (red.), Gospodarka w obliczu eurotransformacji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 5. Europejski Bank Centralny. Eurosystem. Europejski System Banków Centralnych (2006), Europejski Bank Centralny, Frankfurt nad Menem, www.ecb.int.
 6. Grabowski B. (1997), Teoria globalnego monetaryzmu, [w:] Monetarna teoria bilansu płatniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Hausmann R. (2001), Polska droga do euro: Ameryka Łacińska patrzy z zazdrością, Konferencja Naukowa NBP: Polska droga do euro, www.nbp.pl.
 8. Jakubiszyn K., Karski B., Rybińska D. (1999), Euro. Nowa waluta, Twigger SA, Biblioteka Bankowca, Warszawa.
 9. Jasiński L.J. (1996), Makroekonomiczny -wymiar integracji, [w:] Belka M., Hausner J., Jasiński L.J., Marody M., Zirk-Sadowski M., Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej, EU -monitoring, Warszawa.
 10. Kamowski J. (2006), Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji w drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej. Analiza doświadczeń na tle teorii, NBP "Materiały i Studia", Zeszyt 199, Warszawa.
 11. Luc S. (2005), Integracja polityki gospodarczej w Unii Europejskiej a realna konwergencja nowych krajów członkowskich, [w:] Stacewicz J. (red.), Problemy ekonomii i polityki rozwoju, SGH w Warszawie, Warszawa.
 12. Mundell R. (1997), Currency Areas, Common Currencies, and EMU, "American Economic Review", No. 2.
 13. Orłowski W. M. (2006), Co zrobić z euro?, "Rzeczpospolita", 1.03.2006, www.prawo.uni.wroc.pl.
 14. Orłowski W. M. (1998), The Road to Europe. Macroeconomics of Accession to The European Union, European Institute in Łódź, Łódź.
 15. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro (2004), NBP, Warszawa.
 16. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. (1998), Współczesne nurty teorii makroekonomii, przekład: Szeworski A., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Sobczyński D. (2002), Euro. Historia. Praktyka. Instytucje, Biblioteka Miesięcznika "Glosa", Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 18. Stanek P. (2004), W stronę rozszerzenia Europejskiego Banku Centralnego, "Gospodarka Narodowa", nr 10.
 19. Swoboda A. (1999), Robert Mundell and the Theoretical Foundation for the European Monetary Union, International Monetary Fund, "Views and Commentaries", 13.12.1999.
 20. Szasz A. (1999), The Road to European Monetary Union, Antony Rowe Ltd, Chippenham, Wiltshire.
 21. Szeląg K. (2003), Strategia jednolitej polityki pieniężnej w strefie euro - kluczowe elementy i zasady, NBP "Materiały i Studia", Zeszyt nr 162, Warszawa.
 22. Wieczorek P. (2004), Perspektywy ożywienia gospodarczego w krajach Unii Europejskiej. "Wiadomości Statystyczne", nr 5.
 23. Wojtyna A. (1998), Teoretyczne kontrowersje wokół Unii Gospodarczej i Walutowej, "Gospodarka Narodowa", nr specjalny.
 24. Wypłosz Ch. (2000), Pierwszy rok strefy euro - doświadczenia i perspektywy, Zeszyty BRE Bank - CASE, nr 49, Warszawa.
 25. Żukowski P. (1999), Euro 1999. Wspólny pieniądz europejski, CeDeWu, Warszawa.
 26. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 27. http://stats.oecd.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu