BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baer-Nawrocka Agnieszka
Tytuł
Zasoby pracy jako przesłanka konkurencyjności rolnictwa nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Labour Force as an Evidence of the Competitiveness of Agriculture in the New European Union Member States
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 16-23, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Struktura zatrudnienia w rolnictwie, Konkurencyjność rolnictwa, Czas pracy, Analiza porównawcza
Structure of employment in agriculture, Agricultural competitiveness, Working time, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagadnienia podjęte przez autorkę koncentrują się na analizie zasobów pracy w rolnictwie nowych krajów członkowski UE. Celem przeprowadzonej analizy porównawczej, była próba oceny posiadanego potencjału siły roboczej, pod kątem wpływu na pozycję konkurencyjną rolnictwa badanej grupy państw. Autorka przedstawiła ilość, przemiany, jakość oraz strukturę pracujących w rolnictwie nowych krajów członkowskich UE. Przeprowadzone badania pozwoliły autorce wnioskować, iż w krajach takich jak Polska i Rumunia, dysponujących znacznym potencjałem siły roboczej, ale również na Słowenii i w krajach nadbałtyckich struktura zasobów pracy wpływa hamująco na pożądany odpływ zatrudnionych z sektora rolnego, a tym samym na poprawę jego zdolności konkurencyjnej. Na tle analizowanej grupy państw jedynie zasoby i struktura siły roboczej w rolnictwie czeskim i słowackim mają korzystny wpływ na konkurencyjność rolnictwa tych krajów.

The paper aims is to assess the influence of labour force on the competitiveness of agriculture in the new European Union member slates. The research includes the quantity, the transformation and the structure of agricultural workforce. The conducted analysis proved that in such countries as Poland and Romania where labour force is large, but also in Slovenia and in the Baltic countries, structure of agricultural labour force leads to labour saving processes which may have an unfavourable influence on competitiveness. In the background of the analysed countries only labour force and its structure in Czech and Slovak agriculture has the positive influence on farm workforce development and the ability to be competitive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baer-Nawrocka A. 2006: Struktura gospodarstw rolnych według wielkości ekonomicznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej należących do Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VIJI, Z. 4, Warszawa-Poznań.
  2. Bieńkowski W. 1995: Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej. Wyd. PWN, Warszawa.
  3. Frenkel I. 2007: Pracujący w gospodarstwach rolnych - według spisów rolnych w latach 2002 i 2005. Studia i monografie, nr 1. Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
  4. Frohberg K. 2000: Konkurencyjność polskiego rolnictwa. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, red. Majctvski E., Dalton G. Wyd. SGGW. Warszawa.
  5. Misala J., Ślusarczyk B. 1999: Ocena międzynarodowej konkurencyjności czynnikowej Polski w okresie transformacji w świetle wyników badań empirycznych, f W: J Handel zagraniczny - metody, problemy, tendencje, red. Budzowski K., Wydymus S. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków.
  6. Rocznik Statystyczny RP. 1990: GUS Warszawa.
  7. Schiff M., Montenegro C.E. 1997: Aggregate Agricultural Supply Response in Developing Countries. [In:] A survey of selected issues. Economic Development Anil Cultural Change. Nr 45 (2).
  8. Sobiecki R. 2007: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. Wyd. SGH, Warszawa.
  9. Study on employment in rural areas. Final Deliverable. 2006: SAC, May .
  10. Wziątek-Kubiak A. 1997: Problemy oceny konkurencyjności polskiego przemysłu. [W:J Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej, red. Mujżel J. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Raport nr 30, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu