BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobak Maciej, Maciejko Wojciech
Tytuł
Pracownicze prawo do powietrza wolnego od dymu tytoniowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Employees' Right to Air Free of Cigarette Smoke in View of Jurisdiction of Administrative Courts
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2008, nr 7, s. 24-31
Słowa kluczowe
Przemysł tytoniowy, Ochrona praw pracowniczych, Rynek papierosów, Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), Prawo pracy
Tobacco industry, Employee rights protection, Cigarettes market, Supreme Administrative Court judicature, Labour law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w obecnym stanie prawnym pracodawca w każdym przypadku jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom pomieszczenia odpowiednio przystosowanego do palenia tytoniu - palarni? Sformułowanie ostatecznej konkluzji autorzy poprzedzają omówieniem przepisów prawnych normujących kwestie związane z problematyką urządzania palarni w zakładach pracy oraz przedstawieniem tych orzeczeń sądów administracyjnych, które do niej nawiązywały. Zdaniem autorów, treść ustawowo gwarantowanej ochrony zdrowia osób wolnych od nałogu palenia tytoniu nie sprowadza się do obciążenia pracodawcy bezwzględnym nakazem urządzenia palarni, lecz do generalnego zakazu palenia w pomieszczeniach obejmujących zakład pracy. Podstawowym dobrem chronionym przez ustawodawcę jest wykonywanie pracy w pomieszczeniach wolnych od substancji toksycznych, przy czym ochrona ta obejmuje wszystkich pracowników, zarówno palących, jak i niepalaczy. W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma przepisu, który pozwalałby zasadnie twierdzić, że dobro to powinno ustąpić przed dyskomfortem osób uzależnionych od tytoniu. Zasada równości pracowników nie stanowi źródła gwarancji swobodnego dostępu do używek. Jest nośnikiem wartości, którą państwo powinno bezwzględnie respektować - zdrowia obywateli. Zaprezentowane ujęcie problemu pozwala spojrzeć na niego inaczej niż dotychczas, nie przez pryzmat potrzeb pracownika palacza, lecz z perspektywy ochrony zdrowia publicznego. Łatwiejsza dostępność stanu generalnego zakazu palenia w zakładzie pracy od stanu gwarantującego palenie tytoniu jest świadomym elementem ochrony zdrowia wszystkich obywateli przed następstwami używania tytoniu. W konsekwencji, nieurządzenie palarni, co do zasady, nie będzie naruszeniem prawa pracy i zasady równego traktowania pracowników. (abstrakt oryginalny)

The primary goal of the article is to answer the question whether in the present legislative conditionings an employer in any case is obliged to provide employees with a room suitably arranged for smoking cigarettes - a smoking room? Formulation of the final conclusion has followed a description of legal acts to regulate issues related to the problem of arranging smoking rooms in workplaces as well as presentation of those opinions of administrative courts that had been related to it. According to the authors, the content of the legally guaranteed health protection of people free of addiction to smoking tobacco does not imply imposing on the employer an absolute obligation to arrange a smoking room but rather a general prohibition of smoking in rooms within a workplace. A fundamental right protected by the legislator is carrying out job in rooms free of toxic substances, furthermore the protection encompasses all employees, both smokers and non-smokers. The current legal conditionings does not contain any regulation that would enable the claim that the particular right should respect discomfort of persons addicted to tobacco. The principle of equality of employees is not a source of guarantee of free access to stimulants. It is a carrier of the value that should be strictly respected by the state - health of the citizens. The presented formulation of the problem enables a different view than so far; not through the prism of the needs of a smoker-employee, but from the perspective of public health protection. Easier accessibility of the conditionings of general prohibition of smoking in a workplace than the conditionings that guarantee smoking tobacco is an aware component of protection of health of all citizens against the results of smoking tobacco. As a result, non arranging a smoking room, substantially, would not be considered violation of labour law and the principle of equal treatment of employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Peczenik A., Uprawnienie a obowiązek, „Państwo i Prawo" 1964, nr 2, s. 226-234.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu