BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej, Henisz-Matuszczak Anna
Tytuł
Konkurencyjność celów w polityce rolnej w Polsce w świetle ustaw budżetowych przed i po wstąpieniu do UE (1997-2008)
Competitiveness of Purposes in Agricultural Policy in Poland in the Light of Budgetary Acts before and after Integration with the EU (1997-2008)
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 48-65, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rolna, Sytuacja makroekonomiczna, Wydatki budżetowe, Konkurencyjność rolnictwa, Modernizacja obszarów wiejskich, Ośrodki doradztwa rolniczego, Fundusze pomocowe
Agricultural policy, Macroeconomic situation, Budget expenditures, Agricultural competitiveness, Modernisation of the rural area, Agricultural advisory centers, Subsidiary funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autorów była ocena konkurencyjności celów w polityce rolnej realizowanej przez wydatki zapisane w ustawach budżetowych w Polsce w latach 1997-2008 z podziałem na lata przed i po akcesji Polski do UE. W pierwszej części autorzy ocenili konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego w całej gospodarce narodowej ze względu na uwarunkowania makroekonomiczne. W kolejnej części autorzy zaprezentowali konkurencyjność celów budżetowych, w świetle tendencji wydatków na rzecz rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, a także celów budżetu rolnego mieszczącego się w funduszach celowych.

The main aim of article was to estimate of the competitiveness of purposes in agricultural policy, which were realized through expenses in budgetary acts in Poland from 1997 to 2008. They concern research long, 12 - уеаrs old period, with dividing on years before and after integration Poland with the EU. Introduction presents discussion of the macroeconomic conditionality of competitiveness of agricultural sector in Poland. It assumes, that competitiveness of purposes in agricultural budget is determined through the limit of means and alternative of budgetary expenses, and il will be evaluated by prism of expenses' dynamic. It leads consideration in there surfaces. In first, it compares expenses on purposes of agricultural markets' stabilization and modernization of agriculture with expenses on social purposes - KRUS. In second, it was evaluated competitiveness of budgetary purposes in range of: environmental protection, progress in agriculture, qualities of raw materials and agricultural products, agricultural counseling and on public administration expenses, through direct comparison on background of other expense of rural budget. Third consideration concerned growing participation budgetary expenses, financing from the EU fund and from national budget. In recapitulation, there was formulated conclusions concerning preemptive purposes in rural budget and secondary importance, what was documented through proper changes and trends in budgetary expenses before and after integration with the UE. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A. 1997-2008: Opinie o projektach ustaw budżetowych na lata 1997-2008 w części dotyczącej Rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, Dział 0.10 cz. 32, 33, 35 oraz pozostałych częściach dotyczących rolnictwa, sporządzone na zamówienie Kancelarii Senatu (Biura Informacji i Dokumentacji, Dział Informacji i Ekspertyz).
 2. Czyżewski A. 2001: Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków zrównoważonego rozwoju rolnictwa. [W:] Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce (red. Czyżewski A.)- Zeszyty Naukowe, Nr 13, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, s. 11.
 3. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. 2006: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze regulatorów i rynków rolnych. AEP, Poznań, wyd. II, s. 85, 97.
 4. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. 2005: Wymiana handlowa Polski artykułami rolno-żywnościowym przed i po akcesji do UE. [W:] Ekonomiczne i społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską dla rolnictwa i obszarów wiejskich, (red. Piechowicz B.). Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 5. Czyżewski A., Poczta A., Wawrzyniak Ł. 2006: Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej. Ekonomista, Warszawa.
 6. Czternasty W., B. Czyżewski 2007: Struktury kierowania agrobizncsem w Polsce. Teoria, analiza, tendencje, AE Poznań, s. 27.
 7. Dyka S., J. Piwowar, F. Tomczak 1993: Gospodarka rolna w systemie rynkowym. WSI Radom, s. 100.
 8. Dziennik Ustaw 1994/1, poz. 2.
 9. Gutowski K. 1995: Interwencjonizm na rynku rolny. Doświadczenia i perspektywy działalności ARR. Warszawa, s. 19-32.
 10. Henisz-Matuszczak A. 2005: Budżetowe finansowanie upowszechniania doradztwa i postępu biologicznego w rolnictwie polskim przed i po akcesji do UE. [W:] Kapitał - informacja - jakość, (red. Stankiewicz J.). Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 11. Milewski R. 2001: Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa, s. 580.
 12. Pakt dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przyjęty przez Radą Ministrów we wrześniu 2000 r.
 13. Skup z dopłatami jest korzystny dla rolników i dla rynku. Biuletyn Informacyjny, 1999/10, ARR, Warszawa.
 14. Wilkin J. 2000: Polskie rolnictwo w procesie transformacji - mechanizmy, tendencje i efekty przemian. Problemy Integracji Rolnictwa, s. 18.
 15. Woś A. 2000: Rolnictwo wobec narastającego kryzysu. IERiGŻ, Warszawa.
 16. Woś A. 1996: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1995 roku. IERiGŻ, Warszawa, s. 12.
 17. [www.krus.gov.pl/krus/kras-w-liczbach/dane-o-prowadzacych-pozaroliiicza-dzialalnosc-gospodarcza/].
 18. [www.stat.gov.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu