BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grosse Tomasz Grzegorz
Tytuł
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: : jakie zasady i cele polityki regionalnej państwa?
National Regional Development Strategy: : What are the Principles and Objectives of the State's Regional Policy?
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 1-2, s. 5-25, summ.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju regionalnego, Polityka regionalna, Rozwój regionalny
Regional development strategy, Regional policy, Regional development
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Zasady prowadzenia polityki rozwoju regionalnego w Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013, [2] Cele i priorytety polityki rozwoju regionalnego w Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013
Abstrakt
W 2008 r. rząd polski rozpoczął prace nad średniookresową strategią rozwoju regionalnego. Włączając się do tych prac, autor artykułu przedstawia propozycje dotyczące definicji i zakresu polityki regionalnej państwa. Proponuje najważniejsze zasady współpracy między rządem a samorządami terytorialnymi oraz kształtowania działań planistycznych, implementacyjnych i monitoringu dyskutowanej polityki. Określenie definicji i zakresu polityki regionalnej państwa oraz najważniejszych wyzwań politycznych pozwala zaproponować główne cele i kierunki polityki regionalnej państwa. Podstawowym zamierzeniem artykułu jest ściślejsze (niż w dotychczasowej praktyce administracyjnej) powiązanie głównych celów z zasadami polityki regionalnej państwa. Autor proponuje także wprowadzenie nowego instrumentu polityki regionalnej państwa, tj. listy obszarów strategicznej interwencji państwa w układzie terytorialnym. (abstrakt oryginalny)

The Polish government started'work on the medium-term regional development strategy in 2008. The author presents propositions on the definition and scope of the state's regional policy as his contribution to this work. He proposes the most important principles of cooperation between central government and territorial self-governments, as well as the development of planning, implementing and monitoring activities with respect to the policy in question. The specification of the definition and the scope of the state's regional policy, as well as the most important political challenges enable a proposal to be formulated on the main objectives of the directions of the state's regional policy. The main intention of the article is to more strictly (than in current government practice) relate the main objectives to the principles of the state's regional policy. The author also proposes the introduction of a new instrument of the state's regional policy, i.e. 3 listof strategic areas for the state's territorial intervention. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Z.J. Acs (red.), Regional Innovation, Knowledge and Global Change, Londyn 2000.
 2. B.T. Asheim, M.S. Gertler, The Geography of Innovation. Regional Innovation Systems w: F. Fagerberg, D.C Mowery, R.R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford, Nowy Jork 2005, s. 291-317.
 3. D. Audretsch, Agglomeration and the Location of Innovative Activity, „Oxford Review of Economic Policy" 1998/2, vol. 14, 18-29.
 4. F. Barry, Enlargement and the EV Periphery: Introduction. „The Word Economy" 2004/6, vol. 27, s. 753-759.
 5. G. Baudclle, C. Guy, The Peripheral Areas of Western Europe and EV Regional Policy: Prospective Scenarios, referat przedstawiony na konferencji RSA; Europe at the margins: EU regional policy, peripherally & rurality. Angers 15-16.04.2004 r.
 6. S. Beugelsdijk, T. Schaik, Social Capital and Growth in European Regions: an Empirical Test, „European Journal of Political Economy" 2005/2, vol. 21, s. 301-324.
 7. S. Borras, The Innovation Policy of the European Union. From Government to Governance, Cheltenham, Northampton 2003, s. 61.
 8. L. Bottazzi, G. Peri, Innovation and Spillovers in Regions: Evidence from European Patent Data, „European Economic Review" 2003/4, vol. 47, s. 687-710.
 9. H.J. Braczyk, P. Cooke, M. Heidenreich (red.), Regional Innovation Systems - The Role of Governances in a Globalized World, Londyn 1998.
 10. P. Bruijn, A. Lagendijk, Regional Innovation Systems in the Lisbon Strategy, „European Planning Studies" 2005/8, vol. 13, s. 1153-1172.
 11. R. Cappellin. International Knowledge and Innovation Networks for European Integration, Cohesion, and Enlargement, „International Social Science Journal" 2004/180, s. 207-225.
 12. P. Cooke, Regional Innovation Systems: General Findings and Some New Evidence from Biotechnology Clusters, „Journal of Technology Transfer" 2002, vol. 27, s. 133-45.
 13. Czwarte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Wspólnot Europejskich, COM(2007) 273, wersja ostateczna, SEK(2007) 694, Bruksela, 30.5.2007 r.
 14. J. Dunning (red.). Regions, Globalization and the Knowledge-based Economy, Oxford, Nowy Jork 2000.
 15. W. Dziemianowicz, B. Jałowiecki, Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach, Warszawa 2004.
 16. European Governance. A White paper, Commission of the European Communities, Bruksela, 25.7.2001 r, COM(2001) 42& final.
 17. European Innovation Scoreboard 2007, Comparative Analysis of Innovation Performance, Pro Inno Europe, Inno Metrics, luty 2008.
 18. R. Florida, R. Gushing, Toward the Learning Region, „Futures" Vol. 25, No. 5, s. 527-536.
 19. R. Florida, R. Gushing, G. Gates, When Social Capital Stifles Innovation, „Harvard Business Review" 2002/8, vol. 80, s. 20-31.
 20. M. Fromhold-Eisebith, Bridging Scales in Innovation Policies: How to Link Regional, National and International Innovation Systems, „European Planning Studies" 2007/2, vol. 15, s. 217-233.
 21. B. Fynes, S. Ennis (red.). Competing from the Periphery, Londyn 1997.
 22. A. Giunta, F. Martinelli, The Impact ofPost-Ford-ist Corporate Restructuring in a Peripheral Region, w: A. Amin, J. Tomaney (red.), Behind the Myth of European Union. Prospects for cohesion, Londyn 1995.
 23. T.G. Grosse, Challenges for European Union Cohesion and Innovation Policies Conclusions for Poland, „EMERGO Journal of Transforming Economies and Societies" 2004/3 (41), vol. ll,s.29-50.
 24. T.G. Grosse, Czy w Polsce powinna powstać samorządowa służba cywilna?, „Samorząd Terytorialny" 2000/7-8, s. 61-70.
 25. T.G. Grosse, Czy polityka spójności Unii Europejskiej może być bardziej innowacyjna? „Samorząd Terytorialny" 2008/6 (210), s. 18-34.
 26. T.G. Grosse, Czy Polska potrzebuje dobrego rządzenia? Instytut Spraw Publicznych, „Analizy i Opinie" 2008/85.
 27. T.G. Grosse Czy polska potrzebuje Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego? „Studia Regionalne i Lokalne" 2007/4 (30), s. 31-47.
 28. T.G. Grosse, Innowacyjna gospodarka na peryferiach? Warszawa 2007.
 29. T.G. Grosse, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego i kontrakty wojewódzkie: czy są jeszcze potrzebne''. „Samorząd Terytorialny" 2007/12, s. 7-19.
 30. T.G. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji. Włoch, Irlandii i Polski, wyd. 2, Warszawa 2004, s. 143-173.
 31. T.G. Grosse, Propozycja założeń do rządowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2007-2013, „Studia Regionalne i Lokalne" 2004/4 (18), s. 73-97.
 32. T.G. Grosse, Program stabilności czy rozwoju? Ocena rządowego programu łagodzenia skutków kryzysu, Instytut Spraw Publicznych, „Analizy i Opinie" 2008/89.
 33. T.G. Grosse: Regiony najbardziej oddalone w polityce Unii Europejskiej, „Studia Regionalne i Lokalne", Scholar - Uniwersytet Warszawski, 2008/4(34).
 34. T.G. Grosse, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, w. Ekspertyzy do „Strategiirozwojuspoleczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020", Warszawa 2007, s. 119-134.
 35. G.N. Grossman, E. Helpman, Innovation and Growth in the Global Economy, Cambridge 1991.
 36. Governance of Territorial and Urban Policies from EU to Local Level, Final Report, Part I, Summary, ESPON Project 2.3.2., Luksemburg 2007, s. 36.
 37. V. Harmaakorpi, Regional Development Platform Method (RDPM) as a Tool for Regional Innovation Policy, „European Planning Studies" 2006/8, vol. 14, s. 1085-1104.
 38. J. Hausner, Modele polityki regionalnej w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne" 2001/1(5), s. 5-24.
 39. J. Hausner (red.), Programowanie rozwoju regionalnego, Kraków 1999, s. 40.
 40. D. Hubner, Reflections on Future of Cohesion Policy, SPEECH/08/174, Maribor, 7.04.2008 r.
 41. S. Iyer, M. Kitson, B. Toh, Social Capital, Economic Growth and Regional Development. „Regional Studies" 2005/8, vol. 39, s. 1015-1040.
 42. H. Izdebski, M. Kulcsza, Administracja publiczna. Warszawa 2004, s. 196-214.
 43. M. Jachymek, Zintegrowane podejście do polityki rozwoju. Polityka spójności a bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, w: T.G. Grosse, A. Gałek (red.), Zintegrowane podejście do polityki rozwoju - rola polityki spójności. Warszawa 2008, s. 11-46.
 44. B. Jałowiecki, Globalny świat metropolii, Warszawa 2005.
 45. N. Kaldor, Causes of the Slow Rate of Growth in the United Kingdom, Cambridge 1966.
 46. T. Kalinowski (red.). Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, Gdańsk 2008; M. Pro niewski (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu, Białystok 2005.
 47. T. Kudłacz, Programowanie rozwoju regionalnego. Warszawa 1999.
 48. W. Kwinta, Inwestycje tkwią w blokach, „Energia i Przemysł" październik 2007, s. 10-13.
 49. M. Landabaso, A. Kukliński, C Roman (red.), Europę - Reflections on Social Capital Innovation and Regional Development: The Ostuni Consensus, Nowy Sącz 2007.
 50. M. Mazurkiewicz, Regulacja konstytucyjna ochrony środowiska w Polsce, w: H. Lisicka (red.). Ochrona środowiska w polityce, Wrocław 1999, s. 28-30.
 51. G. Myrdal, Economic Theory and Underdeveloped Regions, Londyn 1957.
 52. D. North, D. Smallbone, Developing cntrepreneurship and enterprise in Europe s peripheral rural areas: Some issues fading Policymakers, „European Planning Studies", 2006/1, vol. 14, s. 41-60.
 53. Nowa Koncepcja Polityki Regionalnej, Raport podsumowujący wyniki badania ankietowego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 14-16, 35-38.
 54. A. Olechnicka. Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Warszawa 2004.
 55. P.C. Padoan, E. Mariani, Growth and Finance, European Integration and the Lisbon Strategy, „Journal of Common Market Studies" 2006/1, vol. 44, s. 77-112.
 56. A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw czlowieka, Bydgoszcz, Toruń 2007.
 57. I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2000, s. 25-30.
 58. Polska: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 38-40.
 59. H. Prange, R. Kaiser, Missing the Lisbon Target? Multi-Level Innovation and EU Policy Coordination, „Journal of Public Policy" 2005/2, vol. 25, s. 241-263.
 60. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 61. Raport końcowy. Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi: polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, PSDB, Warszawa 2008, s. 60.
 62. J. Sapieżko, Zasada subsydiarności w stosunkach między Unią Europejską a państwami członkowskimi. „Stosunki Międzynarodowe" 2008/1-2, s. 103-122.
 63. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, s. 73.
 64. J. Temple, The New Growth Evidence, „Journal of Economic Literature" 1999/1, vol. 37, s. 112-156.
 65. Tezy i zalożenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Nowa koncepcja polityki regionalnej. Warszawa s. 33-36.
 66. T. Tura, V. Harmaakorpi, Social Capital in Building Regional Innovative Capability. „Regional Studies" 2005/8, vol. 39, s. 1111-1125.
 67. H. Wiig, A. Isaksen, Innovation in Ultra-Peripheral Regions: the Case of Finnmark and Rural Areas in Norway, Oslo 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu