BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liszcz Teresa
Tytuł
Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika - cz. 2
Employer's Financial Liability (Liability for Damages) Towards Employee - Part 2
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 1, s. 2-10
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność odszkodowawcza, Obowiązki pracodawcy, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Mobbing, Wypadki przy pracy, Choroby zawodowe, Prawo pracy, Kodeks cywilny
Liability for damages, Employer obligations, Employment discrimination, Mobbing, Accidents at work, Industrial disease, Labour law, Civil Code
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka przedstawia "panoramicznie" odpowiedzialność majątkową pracodawcy wobec pracownika - zarówno na podstawie prawa pracy, z uzupełniającym stosowaniem przepisów kodeksu cywilnego, jak i wyłącznie na podstawie kodeksu cywilnego. W pierwszej części artykułu, opublikowanej w poprzednim numerze "Pracy i Zabezpieczenia Społecznego", autorka omówiła roszczenia majątkowe pracownika z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę, z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2007 r., SK 18/05, oraz z tytułu niewydania w terminie prawidłowego świadectwa pracy. Druga część artykułu jest poświęcona odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy z tytułu naruszenia zawartej w kodeksie pracy zasady równego traktowania (niedyskryminacji) pracowników oraz mobbingu, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy osobistych pracownika, wypadku przy pracy, a także odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy wobec pracownika na podstawie przepisów prawa cywilnego. (abstrakt oryginalny)

Employer is held financially liable for unlawful and unilateral breach of employment contract and infringement of duty towards Employee. Regulations resolving individual cases of this liability are scattered over different sections of the labour code and they do not constitute a legal institution - Employer`s financial liability. In all cases Employer`s unlawful behavior, resulting in causing damages in some cases, is a prerequisite of Employer`s liability. Compensation - apart from a compensatory function - performs a social function and serves as a penalty affecting property. Because of the fragmentary character of the labour code regulations, the civil code regulations are also applied in this type of liability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Bieniek, Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga 3 (Zobowiązania), t.1, wyd. 3, Warszawa 2001, s. 454.
 2. W. Cieślak, J. Stelina, Prawne aspekty mobbingu, "Prokuratura i Prawo" 2003, nr 10.
 3. D. Dorre-Nowak, Zbieg środków ochronnych przed molestowaniem, molestowaniem seksualnym i mobbingiem, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 11, s. 8 i n.
 4. T. Dybowski (w:) System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań - cześć ogólna, red. Z. Radwański, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 235.
 5. I. Dyka, Zasady przyznawania i ustalania wysokości zadośćuczynienia pieniężnego w razie naruszenia dobra osobistego, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2001, nr 3, s. 596 i 597.
 6. E. Hofmańska, Odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone w związku z wypadkiem przy pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 3, s. 23.
 7. A. Kijowski (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. T. Zieliński, Warszawa 2000, s. 1215.
 8. Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Księga trzecia -Zobowiązania, red. J. Ignatowicz, Warszawa 1972, s. 1092--1094.
 9. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, W sprawie wykładni art. 448 k.c., "Przegląd Sądowy" 1997, nr l, s. 6-9.
 10. E. Maniewska (w:) K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, 1.1, Warszawa 2007, s. 319.
 11. R. Poździk, Odszkodowanie, zadośćuczynienie za mobbing w miejscu pracy, "Przegląd Sądowy" 2004, nr 5.
 12. Z. Radwański, Zobowiązania - cześć ogólna, wyd. 3, Warszawa 2001, s. 223.
 13. W. Sanetra (w:) J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2003, s. 89.
 14. J. Skoczyński (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 9, Warszawa 2008, s. 786 i 787.
 15. A. Szpunar, Przesłanki przewidzianego w art. 448 k.c. zadośćuczynienia, "Przegląd Sądowy" 2002, nr l, s. 5-6.
 16. M. Wandzel (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2004, s. 94 i 95.
 17. W. Witoszko, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2005 r. (I PK 253104) w sprawie potrącenia odszkodowania wypadkowego w razie dochodzenia uzupełniających roszczeń cywilnoprawnych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 7, s. 37 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu