BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zych Adam
Tytuł
Bariery i trudności w procesie tworzenia rad pracowników
Difficulties Connected With Setting Up Employers' Coun
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2008, nr 12, s. 27-31, przypisy
Słowa kluczowe
Rada pracownicza, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Związki zawodowe
Works Councils, Personnel participation in management, Trade unions
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Abstrakt
Autor zdecydowanie pozytywnie ocenia uchwalenie przez parlament przepisów prawnych normujących zasady powoływania i działania rad pracowników w podmiotach gospodarczych, jak dotąd, przytłaczająca większość tych podmiotów nie wykazuje jednak jakiegokolwiek zainteresowania tą kwestią i w związku z tym obowiązujące w tym zakresie unormowania stanowią przysłowiową martwą literę prawą. W dużym stopniu wynika to stąd, że znacząca część kadr kierowniczych przedsiębiorstw obawia się, iż rady pracowników mogą stanowić istotne utrudnienie w sprawnym zarządzaniu i kierowaniu działalnością firmy, jednak pogląd ten zdaniem autora jest całkowicie błędny. Dlatego też konieczne jest podjęcie działań zmierzających do przeorania tej „fałszywej świadomości" naszych kadr menedżerskich. Duże pole do działania mają tu m.in. organizacje pracodawców, jako że tworzenie rad pracowników, sprzyjające wzrostowi efektywności gospodarowania, leży również w interesie właścicieli spółek. Z drugiej strony, pracownicy przedsiębiorstw, będący formalnie biorąc głównymi beneficjentami tych przepisów, również nie wykazują większego zainteresowania tworzeniem rad pracowników. Według autora czynnikiem destrukcyjnym w tym zakresie mogą być związki zawodowe, które mogą się obawiać, że z chwilą powołania rady pracowników ich i tak zwykle słaba pozycja w przedsiębiorstwie ulegnie dalszemu osłabieniu. W związku z tym autor proponuje, aby ustawodawca rozważył możliwość przyznania zakładowym organizacjom związkowym kompetencji rad pracowników. Propozycja ta ma z całą pewnością kontrowersyjny charakter, jednak zdaniem autora zasługuje ona na poważną dyskusję. Istotną rolę w procesie tworzenia rad pracowników powinny również odgrywać organy państwowe, w tym zwłaszcza Państwowa Inspekcja Pracy. Rolą PIP w tym zakresie powinno być bowiem nie tylko nakładanie kar na pracodawców, którzy uniemożliwiają powoływanie i działalność rad pracowników, ale i czynny współudział w procesie tworzenia tych organów. (abstrakt oryginalny)

Changes in the law concerning setting up and acting employers'councils in economic entities, introduced lately by parliament are estimated positively by the author of the article. But most firms don' want to put these regulation in the law. Mostly it is due to fear of the enterprises' managers - they are afraid that the new regulations may be obstacles to run a firm effectively. Such the opinion isn't correct and is followed by lack of knowledge about the rules. That's why it is so important to discuss that problem to eliminate false opinions of managers in that subject. According to the author employees' organizations have much to do in the subject. As many examples show, employers' councils usually lead into increasing effectiveness of running bussiness. What is worth noticing, employers themselves are not interested in setting up employers' councils, either. Partly it is caused by negative attidutes of trade unions which are afraid of loosing their position. Maybe granting competences of employers' councils to trade unions would be the solution, which is worth considering. Public institutions (especially Public Inspection of Labour) should play an active role in the process of setting up employers' councils. What is important to add, the role of Public Inspection of Labour shouldn't be limited to putting punishment for these employees who make activities of employers' councils difficult. This institution should also cooperate actively both with employees and employers in activities aiming at forming of the councils. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu