BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Arendarski Remigiusz
Tytuł
Propozycja konstrukcji ograniczeń w zakresie zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego
Proposed Structure of Restrictions on the Assumption of Liabilities by Territorial Self-government Units
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 1-2, s. 90-97, summ.
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Zadłużenie, Samorząd terytorialny, Budżet samorządu terytorialnego
Local government units, Indebtedness, Local government, Local budget
Abstrakt
W artykule omówiono planowane zmiany dotyczące ograniczeń w zakresie zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego (JST) na tle obecnie obowiązujących regulacji. Wskazano wady obecnej konstrukcji tych ograniczeń, umożliwiające - w następstwie pominięcia w analizie zdolności JST do zaciągania zobowiązań wyniku budżetu operacyjnego - zaciąganie tych zobowiązań przez JST znajdujące się w złej sytuacji finansowej. Zwrócono uwagę na nie w pełni satysfakcjonujący kształt projektowanych zmian w tym zakresie, zakładających uzależnienie wskaźników zadłużenia nie tylko od wyniku operacyjnego, lecz również od pozyskanych w ostatnich trzech latach dochodów ze sprzedaży aktywów. Zasygnalizowano konieczność powiązania zdolności kredytowej JST z wysokością wyniku operacyjnego brutto, co pozwoliłoby zaciągać zobowiązania jedynie JST znajdującym się w dobrej sytuacji finansowej. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the planned changes regarding the restrictions on the assumption of debt by territorial self-government units in the light of the currently applicable regulations. It highlights the defects of the current structure of these restrictions, which enable these liabilities to be assumed by territorial self-government units with a poor financial standing -asa consequence of the analysis ignoring the capacity of territorial self-government units to assume liabilities based on the result of the operating budget. Attention has been drawn to the not-fully-satisfactory form of the planned changes in this respect, which assume that the debt ratios would not only depend on the operating result, but also on the revenues generated in the previous three years from the sale of assets. The article suggests a need to relate the territorial self-government unit's creditworthiness to the level of the gross operating result, allowing territorial self-government units with a good financial standing to assume liabilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Abadie, A. Howcroft, Developing Public Private Partnerships in New Europe, raport PricewaterhouseCoopers, Londyn 2004, s. 7 (dostępny na stronie internetowej PricewaterhouseCoopers: www.pwc.com).
  2. M. Bitner, K.S. Cichocki, Efektywność zarządzania dlugiem w samorządach - raport zawierający wyniki badań przeprowadzonych w ramach programu Ernst & Young „Sprawne Państwo", Warszawa 2008 (dostępny na stronie internetowej Ernst & Young: www.ey.com).
  3. Ministerstwo Finansów: www.mf.gov.pl
  4. M. Poniatowicz, Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Białystok 2005, s. 155.
  5. P. Świaniewicz, Nadwyżka operacyjna, „Wspólnota" 2008/9(859), s. 16.
  6. E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2003, s. 200.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu