BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir
Tytuł
Rola kapitału ludzkiego w budowaniu konkurencyjności gospodarstw domowych na przykładzie ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego
The Role of Human Capital in Building the Competitiveness of Households on the Example of Rural Areas Habitants of Wielkopolska Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 128-132, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ludność wiejska, Kapitał ludzki, Wykształcenie
Rural population, Human capital, People's education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kapitał ludzki w dobie globalizacji i integracji gospodarczej jest coraz ważniejszym elementem konkurencyjności gospodarstw domowych. Jego głównym determinantem jest wykształcenie, które sprzyja zwiększonej aktywizacji ludności. Osoby wykształcone lepiej odnajdują się na rynku i łatwiej dostosowują do zmieniających się warunków rynkowych. W związku z tym, konieczne są komplementarne i aktywne działania instytucji zajmujących się kształceniem, rozwiązujące i promujące różne formy uzupełniania kwalifikacji zawodowych, a także kształcenia ustawicznego. Celem autora, było określenie roli kapitału ludzkiego w budowaniu konkurencyjności gospodarstwa domowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. W tym celu, autor przeprowadził badania ankietowe w 2004 i 2007 roku, wśród respondentów odzwierciedlających społeczno-ekonomiczną sytuację badanej zbiorowości.

In the era of globalization and economic integration, education constitutes a significant element of creating the value of human capital. Despite fact that it is not possible to purchase it, and, only in some degree one may gain it as a result of increased education, it is vital to undertake the activities by governmental and non governmental organizations aiming at its quality improvement. Better educated people better operate on the market and easier adjust to changing market conditions. In rural areas of Wielkopolska only 4.2% of habitants have higher education, therefore it is necessary to undertake complementary activities by institutions dealing with education, solving and promoting different forms of replenishing job qualifications as well as constant education. The graduates should be equipped in capabilities indispensable in market economics, improving their competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. GUS 2003: Gospodarstwa domowe i rodziny. Województwo wielkopolskie. Poznań.
  2. Hauser J. 1999: Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik. Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków, 41.
  3. Juroszek L. 2008: Partycypacja lokalna w gminie Istebna i możliwości jej wykorzystania w zrównoważonym rozwoju gminy. [W:] Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny (red. Podedworna H., Ruszkowski P.). Scholar. Warszawa, 55.
  4. Kalinowski S., Łuczka-Bakuła W. 2007: Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, 152.
  5. Marciniak S. 2002: Kapitał ludzki a innowacyjność gospodarki. [W:] Ekonomiczne aspekty globalizacji (red. Marciniak S.). Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, zeszyt 20, Warszawa, 14.
  6. Michalski B, 2006: Kapitał intelektualny a międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. [W:] Integracja i europejski rynek pracy (red. Dudek M.). Wydawnictwo UZ Zielona Góra i WSM, Legnica, 123.
  7. Nelson R.R., Phelps E.S. 1966: The sources of economic growth. Harvard University Press, London.
  8. Orczyk J. 2005: Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 185-186.
  9. Wieczorek T. 2001: Kształcenie na potrzeby wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Strategia inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz kształcenia kadr w gospodarce żywnościowej XXI w. (red. Ziejewski T.). Szczecin, 421.
  10. Zajączkowska-Jakimiak S. 2006: Wiedza techniczna i kapitał ludzki w teorii wzrostu gospodarczego. Gospodarka Narodowa, nr 11-12, 60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu