BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakimowicz Aleksander
Tytuł
O niektórych implikacjach nieliniowości w keynesizmie
On Certain Implications of Non-linearity in Keynesianism
Źródło
Ekonomista, 2009, nr 1, s. 15-48, rys., bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe
Keynesizm, Teoria chaosu, Teoria ekonomii, Badanie zależności makroekonomicznych, Izomorfizm
Keynesian theory, Chaos theory, Economic theory, Research of macroeconomic relationships, Isomorphism
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Zgodnie z twierdzeniami Gödla o niezupełności,formułowanie ocen na temat keynesizmu nie jest możliwe jedynie na gruncie ekonomii. Właściwa ocena każdego modelu wymaga wskazania szerszego układu odniesienia. Naturalne ramy do takich rozważań stwarza ogólna teoria systemów.. Zgodnie z zasadą izomorfizmu, jeśli istnieją homologie logiczne łączące odmienne dziedziny nauki i jedna z nich jest bardziej rozwinięta od innych, to możliwy jest transfer koncepcji, pomysłów i metodologii z dyscypliny bardziej zaawansowanej do dyscyplin mniej zaawansowanych. Istnieje co najmniej dziewięć homologi logicznych między ideami Keynesa a współczesnym przyrodoznawstwem. Na podstawie nieliniowego modelu wahań koniunkturalnych Keynesa- Samuelsona- Gabischa wykazano, że złożoność gospodarki ulega zmianie w zależności od wartości parametrów kontrolnych. (abstrakt oryginalny)

Following Kurt Gödel’s incompleteness theorem it should be observed that Keynesianism cannot be fully explained on economic grounds alone. A justified assessment of validity of any model requires that it should be referenced in a wider context. A natural framework for such assessments is provided by the general system's theory. When logical homologies that link separate bodies of science are identified, it is possible to apply concepts and methodology of a more advanced discipline into the approach of the less advanced one. At least nine logical homologies among Keynesianism and the ideas of contemporary natural sciences have been identified so far. The analysis of the non-linear model of business fluctuations (Keynes - Samuelson - Gabisch) indicates that the degree of complexity of any economy is subject to changes in relation to the contemplated control parameters. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed E., El-Misiery A., Agiza H. N., On Controlling Chaos in an Inflation-Unemployment Dynamical System, "Chaos, Solitons and Fractals" 1999, t. 10, nr 9.
 2. Bachelier L., Theorie de la spóculation, "Annales scientifiques de l'Ecole Normale Superieure", 3e serie, t. 17, Gauthier-Villars, Paris 1900.
 3. Barrow-Green J., Poincare and the Three Body Problem, American Mathematical Society, Providence 1997.
 4. Beinhocker E.D., Origin of Wealth: Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics, Harvard Business School Press, Boston 2006.
 5. Benhabib J., Day R.H., Rational Choice and Erratic Behaviour, "Review of Economic Studies" 1981, t. 48, nr 153.
 6. Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984.
 7. Business Cycle Dynamics: Models and Tools, red. T. Puu, I. Sushko, Springer-Verlag, Berlin 2006.
 8. Casti J.L., DePauli W, Gödel Życie i logika, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2003.
 9. Cohen J., Stewart L, Załamanie chaosu. Odkrywanie prostoty w złożonym świecie, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005.
 10. Colander D.C., Holt R.P.F., Rosser J.B., The Changing Face of Economics: Conversations with Cutting Edge Economists, University of Michigan Press, Ann Arbor 2004.
 11. Day R.H., The Emergence of Chaos from Classical Economic Growth, "The Quarterly Journal of Economics" 1983, t. 98, nr 2.
 12. Day R.H., Complex Economic Dynamics, t.1: An Introduction to Dynamical Systems and Market Mechanisms, The MIT Press, Cambridge 1994.
 13. Einstein A., Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wannę geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen, "Annalen der Physik und Chemie" 1905, IV Folge, Band 17.
 14. Ekeland L, Chaos, Wydawnictwo "Książnica", Katowice 1999.
 15. Gabisch G., Nonlinear Models of Business Cycle Theory, w: Selected Topics in Operations Research and Mathematical Economics, red. G. Hammer, D. Pallaschke, Springer-Verlag, Berlin 1984.
 16. Gell-Mann M., Kwark i jaguar. Przygody z prostotą i złożonością, Wydawnictwo CiS, Warszawa 1996.
 17. Goodwin R.M., The Nonlinear Accelerator and the Persistence of Business Cycles, "Econometrica" 1951, t. 19, nr 1.
 18. Gödel K., Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, "Monatshefte für Mathematik und Physik" 1931, t. 38, Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig.
 19. Heertje A., Further Evidence on the Origin of Samuelson's Multiplier-Accelerator Model, "History of Political Economy" 2003, t. 35, nr 2.
 20. Heertje A., Heemeijer P, On the Origin of Samuelson 's Multiplier-Accelerator Model, "History of Political Economy" 2002, t. 34, nr 1.
 21. Hicks J.R., A Contribution to the Theory of the Trade Cycle, Clarendon Press, Oxford 1951.
 22. Jakimowicz A., Analiza porównawcza teorii cyklu koniunkturalnego w ujęciu J.M. Keynesa i P.A. Samuelsona, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1991.
 23. Jakimowicz A., Aksjomat yzacja teorii ekonomii a twierdzenia K. Gödla, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Ekonomia XIX, Toruń 1992.
 24. Jakimowicz A., Od Keynesa do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 25. Kasprzycki A., Rozwiązanie modelu Samuelsona-Hicksa (dla dochodu narodowego i konsumpcji) przy pomocy wektorów i wartości własnych (II wersja), Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2006.
 26. Kauffman S.A., Antichaos and Adaptation, "Scientific American" 1991, t. 265, nr 2.
 27. Kauffman S.A., Levin S., Towards a General Theory of Adaptive Walks on Rugged Landscapes, "Journal of Theoretical Biology" 1987, t. 128, nr 1.
 28. Keynes J.M., The General Theory, w: The New Economics. Keynes' Influence on Theory and Public Policy, red. S.E. Harris, Dennis Dobson, London 1948.
 29. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 30. Kuhn T.S., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa 1985.
 31. Levy P, Calcul des probabilitós, Gauthier-Villars, Paris 1925.
 32. Li T.-Y., Yorke J.A., Period Three Implies Chaos, "American Mathematical Monthly" 1975, t. 82, nr 10.
 33. Lorenz E.N., Deterministic Nonperiodic Flow, "The Journal of the Atmospheric Sciences" 1963, t. 20, nr 2.
 34. Lorenz E.N., The Essence of Chaos, UCL Press, London 1995.
 35. Mandelbrot B.B., The Fractal Geometry of Nature, W.H. Freeman, New York 1982.
 36. Mantegna R.N., Stanley H.E., Ekonofizyka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 37. Marshall A., Principles of Economics. An Introductory Volume, Macmillan, London 1947.
 38. May R.M., Biological Populations with Nonoverlapping Generations: Stable Points, Stable Cycles, and Chaos, "Science" 1974, t. 186, nr 4164.
 39. Mullineux A., Peng W.S., Nonlinear Business Cycle Modelling, "Journal of Economic Surveys" 1993, t. 7, nr 1.
 40. Newton L, The Mathematical Principles of Natural Philosophy, Dawson, London 1968.
 41. Nowicki J., Szkoła szwedzka w ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1984.
 42. Nusse H.E., Hommes C.H., Resolution of Chaos with Application to a Modified Samuelson Model, "Journal of Economic Dynamics and Control" 1990, t. 14, nr 1.
 43. Nusse H.E., Yorke J. A., Dynamika. Badania numeryczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 44. Orlik M., Reakcje oscylacyjne. Porządek i chaos, WNT, Warszawa 1996.
 45. Ott E., Chaos w układach dynamicznych, WNT, Warszawa 1997.
 46. Palander TE, Instability in Competition between Two Sellers, w: Abstracts of Papers Presented at the Research Conference on Economics and Statistics Held by the Cowles Commission at Colorado College, "Colorado College Publications" 1936, General Series nr 208, Studies Series nr 21.
 47. Palander TE, Konkurrens och Marknadsjamvikt vid Duopol och Oligopol (Konkurencja i równowaga rynkowa w duopolu i w oligopolu), "Ekonomisk Tidskrift" 1939, t. 41, nr 2-3.
 48. Pareto V, Cours d'economie politique, t. 1-2, w: Oeuvres completes, red. G.-H. Bousquet, G. Busino, t. 1, Librairie Droz, Geneve 1964.
 49. Pigliucci M., Chaos and Complexity. Should We Be Skeptical?, "Skeptic" 2000, t. 8, nr 3.
 50. Pigou A.C., Mr. J.M. Keynes' General Theory of Employment, Interest and Money, "Economica, New Series" 1936, t. 3, nr 10.
 51. Poincare H., Sur le probleme des trois corps et les equations de la dynamique, w: Oeuvres de Henn Poincare, t. VII: Masses fluides en rotation. Principes de Mecanique analytique. Probleme des trois corps, Gauthier-Yillars, Paris 1952.
 52. Popper K.R., Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
 53. Prigogine L, Kres pewności: czas, chaos i nowe prawa natury, Wydawnictwo W.A.B. i Wydawnictwo CiS, Warszawa 2000.
 54. Rand D., Exotic Phenomena in Games and Duopoly Models, "Journal of Mathematical Economics" 1978, t. 5, nr 2.
 55. Rączkowski S., Teoria pieniądza J.M. Keynes'a, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Warszawa-Łódź 1948.
 56. Rosser J.B., Chaos Theory and the New Keynesian Economics, "The Manchester School" 1990, t. 58, nr 3.
 57. Samuelson P.A.,
 58. 4 Synthesis of the Principle of Acceleration and the Multiplier, "The Journal of Political Economy" 1939a, t. 47, nr 6.
 59. Samuelson P.A., Interactions between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration, "The Review of Economic and Statistics" 1939b, t. 21, nr 2.
 60. Samuelson P.A., Alvin Hansen and the Interactions between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration, "The Review of Economics and Statistics" 1959, t. 41, nr 2, część 1.
 61. Samuelson P.A., The Keynes-Hansen-Samuelson Multiplier-Accelerator Model of Secular Stagnation, "Japan and the World Economy" 1988, t. l, nr 1.
 62. Samuelson P.A., Reply: Complementary Innovations by Roy Harrod and Alvin Hansen, "History of Political Economy" 2002, t. 34, nr 1.
 63. Schuster H.G., Just W, Deterministic Chaos. An Introduction, Wiley-Vch Verlag, Weinheim 2005.
 64. Sharkovskii A.N., Coexistence of Cycles of a Continuous Map of the Line into Itself, "International Journal of Bifurcation and Chaos" 1995, t. 5, nr 5.
 65. Shermer M., Exorcising Laplace's Demon: Chaos and Antichaos, History and Metahistory, "History and Theory" 1995, t. 34, nr 1.
 66. Siven C.-H., Heertje, Heemeijer, and Samuelson on the Origin of Samuelson's Multiplier-Accelerator Model, "History of Political Economy" 2003, t. 35, nr 2.
 67. Smith A., Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa 1989.
 68. Stewart L, Czy Bóg gra w kości? Nowa matematyka chaosu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 69. Strotz R.H., McAnulty J.C., Naines J.B., Goodwin's Nonlinear Theory of the Business Cycle: An Electro-Analog Solution, "Econometrica" 1953, t. 21, nr 3.
 70. Stutzer M.J., Chaotic Dynamics and Bifurcation in a Macro Model, "Journal of Economic Dynamics and Control" 1980, t. 2, nr 4.
 71. The Complexity Vision and the Teaching of Economics, red. D.C. Colander, Edward Elgar Publishers, Cheltenham 2000.
 72. The Economy as an Evolving Complex System II, red. W.B. Arthur, S. Durlauf, D. Lane, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1997.
 73. Vasconcelos G.L., A Guided Walk Down Wall Street: An Introduction to Econophysics, "Brazilian Journal of Physics" 2004, t. 34, nr 3B.
 74. Westerhoff F.H., Samuelson's Multiplier-Accelerator Model Revisited, "Applied Economics Letters" 2006, t. 13, nr 2.
 75. Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 76. Wojtyna A., Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu?, "Ekonomista" 2008, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu