BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chluska Jolanta
Tytuł
Polityka rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw
Accounting policy of the small and medium entities
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 19-28, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Polityka rachunkowości, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Accounting, Accounting policy, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polskie przedsiębiorstwa prowadzą rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości. Małe przedsiębiorstwa stosują wiele uproszczeń w zakresie metod wyceny, sprawozdawczości finansowej i rachunku zysków i strat. JednakŜe stosowane uproszczenia nie mogą być w sprzeczności z zasadą wiernego i rzetelnego obrazu. Właściwe jest takŜe wypracowanie odrębnego standardu w zakresie zasad rachunkowości dla małych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Polish enterprises keep books of accounts according to the Accounting Act. Small enterprises use many simplifications in the valuation methods, the financial reporting and profit or loss determination. However, the simplifications cannot influence on obeying the true and fair view principle in the financial statement. Hence, there is a need of standardizing the principles of accounting for small enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czubakowska K., Winiarska K., (2002), Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, oddk, Gdańsk.
  2. Gierusz J. (2005), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, oddk, Gdańsk.
  3. Micherda B. (2007), Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC w kształtowaniu wiarygodnych informacji sprawozdawczej, [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
  4. MSR l Prezentacja sprawozdań finansowych, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na 31 marca 2004 r., SKwP, Warszawa 2004.
  5. Projekt Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, SKwP, Warszawa, 2007.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. 149, póz. 1674, ze zmianami.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz.U. z 2001 r. nr 137, póz. 1539, ze zmianami.
  8. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. Nr 76 z 2002 r., póz. 694, ze zmianami.
  9. Wysłocka E. (2006), Procesy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie, Restrukturyzacja, Rozwój, M. Sierpińska, A. Jaki (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków. [10] Zalecenie Komisji 2003/361/WE z 6. maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. L 124 z 20.5.2003, http:// ec.europa.eu/enterprise/enterprisej3olicy/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf (stan w dniu 28.05.2008 r.).
  10. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na 31 marca 2004 r., SKwP, Warszawa 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu