BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubakowska Ksenia
Tytuł
Metody wyceny transakcji walutowych w jednostkach sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Valuation of transactions in foreign currencies in the SME sector
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 29-39, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Transakcje walutowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Foreign Currency Transactions, Small business, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rzetelność sprawozdania finansowego uzależnia się od przyjętych zasad wyceny składników majątku, m.in. wyrażonych w walutach obcych. Dla małych i średnich przedsiębiorstw powstaje niejednokrotnie problem wyboru i zastosowania właściwych zasad przeliczania walut obcych, zważywszy, że w prawie bilansowym i podatkowym zasady te różnią się. Od 1 stycznia 2007 roku podjęto próbę harmonizacji prawa bilansowego i podatkowego oraz stworzono możliwość wyboru przez podatnika metody ustalania różnic kursowych. Może on wybrać metodę księgową (bilansową) lub metodę podatkową. Metoda podatkowa wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych i polega na zaliczaniu do przychodów i kosztów podatkowych zrealizowanych różnic kursowych. Metoda księgowa działa według prawa bilansowego, tj. ustawy o rachunkowości lub MSR i MSSF, i polega na tym, że za przychody i koszty ich uzyskania uznaje się różnice kursowe zrealizowane przy zapłacie w walucie obcej oraz różnice kursowe ustalone memoriałowo. Są to różnice kursowe niezrealizowane i wynikają z wyceny składników aktywów i pasywów, a także z wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. (abstrakt oryginalny)

The reliability of financial statements depends on the application of accepted principles of measurement of assets, including those expressed in foreign currencies. Small and medium-sized entities often face problems in the choice and application of appropriate principles of currency translation, especially that the principles set out in accounting law differ from those prescribed by tax law. Harmonisation of accounting and tax regulations has been going on since 1 January 2007. Taxpayers are now permitted to choose the method of calculating exchange differences – they can apply the accounting method or the tax method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kamińska E. (2008), Jak uniknąć kłopotów z rozliczaniem różnic kursowych, „Rzeczpospolita" nr 1153/121(8022), dodatek „Dobra Firma".
  2. Koc S. (2007), Różnice kursowe w świetle ustaw o podatku dochodowym, „Rachunkowość" nr 5.
  3. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2007), „Rachunkowość" nr 10.
  4. Nowak W.A. (2007), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek, „Rachunkowość" nr 7.
  5. Przybycień Z. (2007), Podatkowe różnice kursowe po nowemu, „Rachunkowość" nr 1.
  6. Rozporządzenie ministra finansów z 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, póz. 970, ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu