BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łakomiak Aleksandra
Tytuł
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla polskiej gospodarki
The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities - Polish perspective
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 77-94, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Czynniki wzrostu gospodarczego, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Accounting, Factors of economic growth, Small business, International Financial Reporting Standard
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka małych i średnich przedsiębiorstw, a zwłaszcza ich rola w gospodarce narodowej była, jest i będzie nieustannie poruszana. Małe i średnie przedsiębiorstwa to jednostki zatrudniające mniej niż 250 pracujących. Mimo to ich znaczenie dla przebiegu procesów gospodarczych jest ogromne, ponieważ jest ich najwięcej, oraz dają pracę większej liczbie pracujących niż duże. Mają też największy udział w tworzeniu produktu krajowego brutto. Zaproponowany przez Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości (IASB) projekt Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dotyczyłby 9,44 % wszystkich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Issues relating to small and medium-sized entities have always been in the centre of attention, which is due to their importance to the national economy. Small and medium enterprises are entities with less than 250 employees, but owing to their great number they give jobs to more people than large enterprises. They also have the greatest part in generating Gross Domestic Product. The draft International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities proposed by the International Accounting Standards Board (IASB) would apply to 9,44 % of the enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych w 2004, 2005, 2006 r. (2005, 2006, 2007), GUS, Warszawa.
 2. Dekret o postępowaniu podatkowym z dnia 16 maja 1946 r., Dz.U.R.P. Nr 27, poz. 174.
 3. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (2005), GUS, Warszawa.
 4. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2004, 2005, 2006 roku (2006, 2007, 2008), GUS, Warszawa.
 5. Górniak S. (1948), Zasady nauki o bilansach, Wydawnictwo Horyzont, Kraków.
 6. Hozer J., Markowicz I. (2002), Małe firmy. Analizy i diagnozy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Kiziukiewicz T. (2001), Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości, cz. I, EKSPERT Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław, wyd. I.
 8. Majewski R. Tendencje rozwojowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
 9. Maić W., Siwoń B. (1966), Ogólne zasady rachunkowości przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu.
 10. Małe i średnie firmy kołem napędowym polskiej gospodarki (09.11.2005), www.bankier.pl/firma/komputer/multiarticle.html/13 60569,2, Male-i-srednie-finny-kolem-napendowym-polskiejgospodarki.html.
 11. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej -projekt (2007), International Accounting Standards Board.
 12. Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2006 r. (2007), GUS, Warszawa.
 13. Pyciński S., Żołnierski A. (2007), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, PARP, Warszawa, www.parp.gov.pl/files/74/81/158/raport05-06.pdf, stan w dniu 15.02.2008.
 14. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Kodeks handlowy, Dz.U.1927 nr 85, poz. 762.
 15. Sawicki K. (1997), Podstawy rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Skrzywan S., Fedak Z. (1970), Rachunkowość przedsiębiorstwa przemysłowego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Śnieżek E. (2004), Wprowadzenie do rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 18. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U.2002 nr 694, z późn. zm.
 19. Voss G., Tokarski A., Tokarski M. (2007), Księgowość w malej i średniej firmie. Uproszczone formy ewidencji, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu