BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Alicja
Tytuł
Zasadność stosowania wartości godziwej do wyceny bilansowej w małych i średnich przedsiębiorstwach
The relevance of fair value measurement in small and medium enterprises
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 95-107, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Accounting, Business valuation method, Small business, International Financial Reporting Standard
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu skupiono uwagę na wartości godziwej jako kategorii wyceny bilansowej określonych składników bilansu, przewidzianej w projekcie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw do stosowania w sposób obligatoryjny lub fakultatywny. Specyfika istoty wartości godziwej wiąże tę kategorię wyceny z wysokimi kosztami i czasochłonnością jej przeprowadzenia, natomiast małe i średnie jednostki posiadają ograniczone zasoby zarówno finansowe, jak i osobowe. Ponadto przydatność informacyjna wartości godziwej w przypadku małych i średnich podmiotów jest mniejsza w porównaniu z jednostkami dużymi, ze względu na ograniczony krąg odbiorców sprawozdania finansowego. Istotnym problemem pojawiającym się przy zastosowaniu wartości godziwej do wyceny bilansowej jest także jej wiarygodność. W celu jej zapewnienia nabiera szczególnego znaczenia potrzeba przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Na tle tych okoliczności powstaje pytanie o zasadność stosowania wartości godziwej do wyceny bilansowej przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W tym celu w pierwszej części opracowania wskazano obszary, w których projekt standardu przewiduje w sposób obligatoryjny, a w których fakultatywny - wycenę w wartościach godziwych. W części drugiej przedstawiono cechy charakterystyczne wartości godziwej jako kategorii wyceny. W części trzeciej dokonano identyfikacji specyficznych cech małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności determinujących brak zasadności stosowania wartości godziwej do wyceny bilansowej w tych jednostkach. (abstrakt oryginalny)

This paper focuses on fair value as an obligatory or optional measurement category of some balance sheet items according to the draft 1 Zesz. 33(89) 12/2006 10 IFRS for Small and Medium-sized Entities. The specificity of the nature of fair value makes the measurement very costly and time-consuming. However, small and medium enterprises possess limited financial and human resources. Furthermore the usefulness of fair value of assets and liabilities in small or medium entity is not the same as in a bigger one because of the smaller group of financial statements readers. Another important problem is the reliability of fair value, providing which makes it necessary to carry out external audit. In this context arises the question about the relevance of fair value measurement in small and medium enterprises. In order to find the answer the first part of the paper presents which balance sheet items must or may be measured at fair value according to the draft standard. The second part of the paper focuses on the characteristics of fair value as a measurement category. The third part identifies the specific attributes of small and medium entities which make the use of fair value in those entities unfounded. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamek J. (2007), Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania, ZTR 36(92), SKwP Warszawa.
  2. Gabrusewicz T. (2006), Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie wyceny według wartości godziwej, "Monitor Rachunkowości i Finansów", Nr 12/2006.
  3. Kowalczuk E. (2005), Badanie wartości godziwej, Materiały konferencyjne: XIII Konferencja Naukowa Biegłych Rewidentów, Wrocław.
  4. Maj W. (2006), Godziwe wyceny, "CFO", Nr 1-2/2006.
  5. Misińska D. (2007), Usługi biegłego rewidenta dla małych i średnich jednostek dotyczące prowadzenia rachunkowości i rewizji finansowej, [w:] Kwiecień M. red., Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej, Prace Naukowe AE, Nr 1158, Wyd. AE we Wrocławiu.
  6. Nowak W.A. (2001), Rachunkowość przedsiębiorstw małych i średnich z perspektywy ONZ, "Monitor Rachunkowości i Finansów", Nr 11/2001.
  7. Pokojska A., Małe firmy nadał bez uproszczeń, "Gazeta Prawna", Nr 2, z 03.01.2008.
  8. Projekt standardu "Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i średnich przedsiębiorstw", luty, 2007, IASB, SKwP.
  9. http://www.iasb.org/NPJrdonlyres/F6527D2B-A48B-493B-9B46-95D3964C2239/0/DraftPLSMPEDStandard.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu