BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimkiewicz Aldona
Tytuł
Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy
Social and legal conditionings of the professional activity of population 50+ on the labour market
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 2, s. 4-10, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Polityka zatrudnienia, Rynek pracy, Aktywizacja pracowników, Polityka rynku pracy
Ageing of the population, Employment policy, Labour market, Employee activation, Labour market policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł skupia się na problematyce związanej z bezrobociem wśród osób powyżej 50. roku życia. Celem polityki zatrudnienia jest aktywizacja zawodowa osób należących do tej grupy, obejmująca zwiększenie zdolności dostosowawczych zarówno pracowników jak i przedsiębiorstw. Jednakże dotychczas stosowana polityka rynku pracy wobec generacji 50+ zagrożonej bezrobociem jest niewystarczająca, istnieje zatem potrzeba zastosowania kompleksowych i zróżnicowanych działań. Szczególną uwagę należy zwrócić na wspieranie udziału w rynku pracy osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym pracowników o niskich kwalifikacjach, również poprzez rozszerzanie usług socjalnych i rozwój nowych źródeł miejsc pracy. Duże znaczenie ma ułatwianie dostępu do zatrudnienia oraz integracja społeczno-zawodowa.(abstrakt oryginalny)

This article focuses on the problem of unemployment of people over 50 years of age in Poland. Restructuring of the economy causes that they are the first to be redundant and the last to be re-employed. The aim of the employment policy is the professional activity amongst the elderly population, but the one leaded so far is insufficient especially for these with low qualifications. This activity should be supported by facilitating the access to the employment, social and professional integration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boni M. (2004), Generacja 50+. Dylematy działania, w: Później na emeryturę?, Red. I. Wóycicka, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 2. Golinowska S., Ruzik A., Pieliński B., Gandziarowska J. (2007), Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie. Strategie wobec pracy, Opracowania PBZ, Warszawa: IPiSS, s. 31.
 3. Góral Z. (2002), Dyferencjacja statusu prawnego bezrobotnych, w: Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku, Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa: Instytut Nauk Prawnych PAN.
 4. Grewiński M. (2007), Mobilizacja zasobów ludzkich - w kierunku aktywnego społeczeństwa i modelu workfare mix, w: Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy Socjalnej, Red. K. Piątek, A. Karwacki, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 5. GUS (2007a), Bezrobocie rejestrowane I-IIl kwartał 2007 r., Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, [dostęp 15.12.2007], dostępny w Internecie: .
 6. GUS (2007b), Przejście z pracy na emeryturę, Warszawa, [dostęp 7.10.2007], dostępny w Internecie: .
 7. GUS (2008a), Aktywność ekonomiczna ludności Polski. II kwartał 2008 r. (2008), Warszawa, [dostęp 28.12.2008], dostępny w Internecie: .
 8. GUS (2008b), Bezrobocie rejestrowane I-IIl kwartał 2008 r. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, [dostęp 17.12.2008], dostępny w Internecie: .
 9. GUS (2008c), Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.VI.2008 r., Warszawa, [dostęp 8.12.2008], dostępny w Internecie: .
 10. Klimkiewicz A. (2007), Niektóre aspekty zastosowania elastycznego wieku emerytalnego, w: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej. Red. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Warszawa: Difin.
 11. Koradecka D., Bugajska J. (2004), Warunki pracy a aktywność zawodowa w starszym wieku, w: Później na emeryturę?, Red. I. Wóycicka, Niebieskie Księgi, Rekomendacje nr 16, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 12. Kosut A. (2006), Formy zatrudnienia bezrobotnych subsydiowane środkami Funduszu Pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 8, s. 18-26.
 13. Kryńska E. (2006), Wydłużanie życia zawodowego na polskim rynku pracy, "Polityka Społeczna" nr 9, s. 1-6.
 14. Mosiek P. (2002), Socjologiczne aspekty bezrobocia, "Polityka Społeczna" nr 1, s. 5-9.
 15. Schimanek T. (2006), Sytuacja osób powyżej 50. roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, Warszawa: FISE, [dostęp 7.10.2007], dostępny w Internecie: .
 16. Urbaniak B. (1998), Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu