BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spychalski Grzegorz
Tytuł
Instrumentalne i instytucjonalne aspekty wspierania rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce
Instrumental and Institutional Aspects of the Support of Agriculture and Rural Development in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 353-362, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Sektor rolno-spożywczy, Rolnictwo, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Aktywizacja obszarów wiejskich, Rozwój rolnictwa
Agri-food sector, Agriculture, Institutional support of entrepreneurship, Activation of rural areas, Agriculture development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia ważniejsze instytucjonalne i instrumentalne aspekty wspierania polskiego rolnic twa i obszarów wiejskich. W pierwszej części zaprezentowano formy oddziaływania polityki gospodarczej na poszczególne sektory i podsystemy modelu ekonomicznego. Następnie opisano system najważniejszych instytu cji odpowiedzialnych za wsparcie sektora rolno-żywnościowego i zakres ich kompetencji uwzględniając przewidywane zmiany tego układu. W drugiej części artykułu dokonano analizy dwóch obszarów instrumentalnych polskie polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, to znaczy krajowych środków zasilania oraz mechanizmov finansowanych z budżetu europejskiego. W podsumowaniu wskazano najważniejsze dylematy europejskiej polityki rolnej i możliwość wykorzystania pozarolniczych form wsparcia obszarów wiejskich w kompleksie instrumentów makro i mikroekonomicznych.

The paper presents more important institutional and measure aspects of support of Polish agriculture and rural areas. The first part of the work considers main forms of economic policy focused on particular sectors and subsystems of economy. Then one can find a description of the most important institutions responsible for agri-food sector support as well as their competences with the consideration of the future changes in this system. Second part of the work discusses two main instrumental pillars of Polish policy towards agriculture and rural areas. It means the measures financed by national budget and all the instruments supported by Common Agricultural Policy. In the conclusion author indicates current dilemma of European agricultural policy and possibilities of usage of out-of-agricultural measures of rural areas support in the set of macro and microeconomic policy forms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 319/1 z 27.12.2006.
  2. Jurcewicz A.2005: Wspólna Polityka Rolna. [W:] Prawo Rolne, (red.) A. Stelmachowski. Lexis, Warszawa.
  3. Poczta W. 2003: Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z Unią Europejską dla sektora rolnego. UKiE, Warszawa.
  4. Program SaPro oraz dane finansowo-księgowe. 2007. ARiMR, Warszawa.
  5. Winiarski B. 1994: Polityka ekonomiczna. Wyd. 2. AE, Wroclaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu