BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chełchowski Andrzej
Tytuł
Trwały zarząd nieruchomościami publicznymi
Permanent Administration of Public Real Property
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 3, s. 34-48, summ.
Słowa kluczowe
Gospodarka nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Dobra publiczne, Nieruchomości publiczne
Real estate economy, Real estate management, Public goods, Public real estate
Abstrakt
Trwały zarząd nieruchomościami publicznymi stanowi podstawowe narzędzie instytucjonalne korzystania z nieruchomości publicznych przez jednostki publiczne bezosobowości prawnej. Uwaga, jaką poświęcano tej instytucji w piśmiennictwie prawniczym, nie wydaje się adekwatna do skali jej występowania - blisko 70% gruntów Skarbu Państwa pozostaje w zarządzie. Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych elementów konstrukcyjnych instytucji zarządu, podstawowych zagadnień i nierozstrzygniętych wątpliwości prawnych występujących w powyższym obszarze oraz perspektyw (de lege lata i de lege ferenda) tej instytucji prawnej. (abstrakt oryginalny)

Permanent administration of public real property is the fundamental institutional tool for the use of public real property by public units without legal personality. The attention this institution has received in the legal literature on the subject does not appear adequate to the scale of its appearance -almost 70% of State Treasury land is under permanent administration. The objective of this article is to specify the most important structural elements of the institution of administration, the fundamental issues and the unresolved legal doubts which appear in this area, as well as the prospects (de lege lata and de legę ferenda) for this legal institution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Bieniek, A. Hopfer, Z. Marmaj, E. Mzyk, R. Źróbek, Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami, wyd. 2, Zielona Góra 2000, s. 295.
 2. G. Bieniek, S. Kalus, Z. Marmaj, E. Mzyk, Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami, Warszawa 2008.
 3. G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, wyd. 4, Warszawa 2007; M. Horoszko, D. Pęchorzewski (red.). Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2009.
 4. E. Drozd, Z. Truszkiewicz, Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości. Komentarz, wyd. 2, Kraków 1995, s. 46.
 5. E. Gniewek, Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi, Kraków 1999, s. 413.
 6. S. Kolanowski, A. Kolarski, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 1998, s. 86.
 7. M. Kulesza, Konsolidacja zarządzania w samorządzie - wybrane zagadnienia. Uwagi do dyskusji, „Samorząd Terytorialny" 2006/7-8, s. 5-17.
 8. M. Kulesza (red.), Materiały do nauki prawa administracyjnego (z orzecznictwa sądowego), Warszawa-Łódź 1989, s. 123-144.
 9. M. Kulesza, Państwo - Obywatel - Samorząd, „Samorząd Terytorialny" 2007/9, s. 5-16.
 10. Majątek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, na dzień 31 grudnia 2002 r.. Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2003, s. 34-48.
 11. Majątek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, na dzień 31 grudnia 2005 r.. Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2006, s. 33, 39.
 12. M. Nowak, Trwały zarząd a ograniczone prawa rzeczowe, „Nieruchomości" 2006/11(99), s. 13-14.
 13. A. Oleszko, Postępowanie o wpis w księdze wieczystej trwałego zarządu nieruchomością, „Rejent" 1998/11(91), s. 37.
 14. S. Rudnicki, Przekazywanie terenów na obszarze miast, osiedli i gromad, „Nowe Prawo" 1970/4, s. 456-474.
 15. J. Siegień, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Jaktorów 1999, s. 92.
 16. W. Sobejko, Charakter prawny instytucji trwałego zarządu oraz instytucji gospodarowania w ustawie o gospodarce nieruchomościami, „Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2000/1, s. 83.
 17. Z. Struś, Nabycie własności i prawa rzeczowe zastawnicze w praktyce Sądu Najwyższego, „Palestra" 1994/9-10, s. 14.
 18. D. Zawistowski, Zawieranie umów najmu i dzierżawy przez jednostki organizacyjne Skarbu Państwa na gruncie ustawy z dnia 21.0S.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, „Rejent" 1999/2(94), s. 136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu