BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goździńska Anna
Tytuł
System gospodarowania odpadami komunalnymi
The System of Municipal Solid Waste Management
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 3, s. 49-60, summ.
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Odpady komunalne
Waste management, Commercial wastes
Abstrakt
Artykuł jest próbą analizy pojęcia „system gospodarowania odpadami komunalnymi", wskazania jego cech, elementów składowych, a także zależności, które między nimi występują. Wykorzystano w nim ustalenia, jakie zostały dokonane w nauce organizacji i zarządzania, prakseologii, prawa, ekonomii, a także socjologii służące do identyfikowania systemów oraz ich organizacji i funkcjonowania. Pozwoliło to autorce na pełniejszą identyfikację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz określenie roli, jaką odgrywają w nim organy gminy, na którą ustawodawca nałożył obowiązek budowy tego systemu. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to analyse the notion of the "system of municipal solid waste management" and to specify its features, constituent components and the dependencies between them. It uses the findings of the science of organisation and management, praxeology, law, economics, as well as sociology which are used to identify systems, as well as their organisation and functioning. This enabled the author to more fully identify the system of municipal solid waste management and define the role played in it by the municipal authorities, which the legislator obligated to build such a system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Ambrożewicz, Zwarty system zagospodarowania odpadów, Białystok 1999, s. 11.
 2. A. Chełmoński, Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym, w: L. Kieres (red. nauk.). Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2005, s. 537-548.
 3. B. Dziadkiewicz, Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami w gminie. Wzory regulaminów, uchwal, zarządzeń i decyzji z komentarzem, Warszawa 2006, s. 43-59.
 4. A. Goździńska, Gmina w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, „Prawo i Środowisko" 2007/3 (51), s. 53-54.
 5. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa1999, s. 86.
 6. W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki. Warszawa 1997, s. 13.
 7. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, wyd. 3, Wrocław 1965, s. 107.
 8. G. Marshall (red.), M. Tabin (red. nauk. polskiego wyd.), Słownik socjologu i nauk społecznych, Warszawa 2005, s. 373.
 9. R. Milewski (red.). Elementarne zagadnienia ekonomii, wyd. 2, Warszawa 2004, s. 25.
 10. J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 2, Kraków 2002, s.112-114.
 11. Polityka Ekologiczna Państwa, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008, s. 32.
 12. W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2006 s. 88.
 13. W. Radecki, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Komentarz, Warszawa 2006, s. 75).
 14. P.A. Samuelson, WD. Nordhaus, Economics, wyd. 13, Nowy Jork 1989, s. 833-834.
 15. E. Soból (red.). Maty słownik języka polskiego, Warszawa1993, s. 900.
 16. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2005, s. 22.
 17. M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym. Administracja wobec wolności i innych praw podmiotowych jednostki, Poznań 1995, s. 43.
 18. E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2003, s. 53-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu