BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiatrak Andrzej Piotr
Tytuł
Usługi doradcze w systemie usług publicznych - istota, zakres i funkcje
Advisory services in the system of public services. Their essence, scope and functions
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2008, nr 2, s. 34-44, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Usługi publiczne, Doradztwo, Jakość usług
Public services, Consultancy, Quality of services
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono - w kontekście celów systemu publicznych usług doradczych – następujące zagadnienia: istota usług doradczych, zakres, rodzaje i funkcje publicznych usług dorad-czych oraz rodzaje organizacji świadczących publiczne usługi doradcze wraz z elementami organizacji i zarządzania. (abstrakt oryginalny)

In paper were introduced the following issues: essence of advisory services, scope, kinds and functions of public advisory services and also kinds of organization rendering the public advisory services together with from elements of organization and the management. These issues were showed together with aims of system of public advisory services, such as: sup-port of changes, adaptation to existing conditions of activity, development and creating the entrepreneurship, preparation to using the support funds etc. and also needs of development of advisory institutions and changes in this range. In Poland the public advisory services does not significance for development the business, because these services are not in sufficient degree developed and also they do not decide the driving force of changes and development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. van den Ban A. W., Hawkins H. S., (1997). Doradztwa rolnicze. Wydawnictwo Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolnic/ego. Kraków.
 2. Chrościcki Z., (1997). Konsulting w zarządzaniu, Wyd. Poltext. Warszawa.
 3. Decyzja Rady (WE) nr 702/2006 z dnia 6 października 2006 r. n sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 291 z 21.10.2006 r.
 4. Moszoro M.,(2005), Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2007.
 6. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93. (WE) nr 1452/2001. (WE) nr 1453/2001. (WE) nr 1454/2001. (WE) nr 1868/94. (WE) nr 1251/1999. (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000. (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 http://www.doc.ukie.gov.pl/dt/32003R i 782.doc
 7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210 z 31.07.2006 r.
 8. Skórnicki H, (2005). Doradztwo rolnicze w świetle reformy Wspólnej Polityki Rolnej. "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" nr 4.
 9. Ustawa z. dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnynm Dz. U. Nr 169. poz. 1420 z dnia 6 września 2005 r
 10. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z. udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Dz. U. Nr 64. poz. 427 z. dnia 11 kwietnia 2007 r.
 11. Wiatrak A. P. (2005). Uspołecznienie przygotowania i realizacji strategii rozwoju gminy. |w:| Rutkowski J.. Stawasz D.. (red.). Zarządzanie rozwojem lokalnym. Wyd. Fundacja Współczesne Zarządzanie. Białystok.
 12. Wybrane problemy konkurencyjności europejskiej. Stan debaty, UKIE. Warszawa 2005, seria „Bibliotek Europejska" nr 37.
 13. Zysnarski J., (2003), Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, Wyd. Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu