BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czempas Jan
Tytuł
Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w powiatach ziemskich woj. śląskiego
Usage of EU funds by land powiats of the Silesian voivodship
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2009, nr 2, s. 59-72
Słowa kluczowe
Wydatki inwestycyjne, Pomoc finansowa UE, Pomoc regionalna UE, Środki unijne, Przestrzenna analiza porównawcza
Investment expenditures, EU financial aid, EU regional aid, EU funds union, Comparative spatial analysis
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
W artykule skupiono uwagę na wielkości i znaczeniu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w budżetach powiatów ziemskich woj. śląskiego w latach 2004—2007. Silnym bodźcem do podejmowania wielu działań mających na celu rozwój i poprawę życia mieszkańców stały się środki unijne programów przedakcesyjnych, a od 2004 r. — kiedy Polska została krajem członkowskim Unii Europejskiej (UE) — z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Fundusze te są instrumentami polityki strukturalnej.(abstrakt oryginalny)

The article focuses on the size and importance of foreign sources in land poviat budgets of the silesian voivodship in the years 2004—2007. EU pre-accession funds were a strong stimulus for inhabitants' activities to improve and develop their living conditions. Since Poland's accession to EU (2004) there are Structural and Cohesion Funds at their disposal as instruments of the structural policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A. (2004), Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 2. Blażejczyk M., (2002), Podstawy wiedzy elementarnej o integracji europejskiej, Fundacja Innowacja i WSSE w Warszawie.
 3. Byjoch K., Sulimierski J., Tarno J.P. (2002), Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa, PWN, Warszawa.
 4. Ciak J., Marciniak E.(2006), Problematyka absorpcji funduszy strukturalnych w województwie kujawsko-pomorskim, w: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce, pod. red. E. Chojny-Duch, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
 5. Czempas J.,(2007), Środki unijne w budżetach samorządów województwa śląskiego w latach 2004-2000, w: Gospodarka Polski po wejściu do Unii Europejskiej. Wybrane problemy, pr. zbior, pod red. S. Dolaty, Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie, Częstochowa.
 6. Dybał M. (2006), Prefinansowanie jako instrument przejściowego finansowania zadań realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, pr. zbior, pod red. L. Patrzałka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław
 7. Farno J. P. (red) (2002), Samorząd terytorialny w Polsce, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 8. Glumińska-Pawlic J., Sawicka K., Budżet jednostek samorządu terytorialnego, w: H. Izdebski (2003), Samorząd terytorialny -podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa.
 9. Jak korzystać z funduszy Unii Europejskiej dostępnych dla firm dzisiaj i po akcesji (2003),Wyd. Presspublica sp. z o. o., Warszawa.
 10. Kopyściński M. (2006), Prefinansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce, pod. red. E. Chojny-Duch, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 11. Miemiec W. (2006), Obowiązki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego jako beneficjentów pomocy finansowej udzielonej z budżetu Unii Europejskiej, w: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce, pod. red. E. Chojny-Duch, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 12. Pelczar A.(2007), Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w 2004 i 2005 r., w: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, pr. zbior, pod red. L. Patrzałka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław
 13. Przybysz P. (2007), Ryzyko aplikowania o fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako miara przygotowania samorządów do ich absorpcji, "Samorząd Terytorialny", nr 12
 14. Sługocki W. (..,), Samorząd terytorialny w świetle funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w: Działalność jednostek samorządu terytorialnego, Katowice. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne: pr. zbior, pod red. J. Czempasa; E. Pancer-Cybulska (2005), Uwarunkowania procesów integracji Polski z Unią Europejską na poziomie regionalnym i lokalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 15. Smolny K.(2007), Znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla systemu finansów samorządu terytorialnego w Polsce, w: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, pr. zbior, pod red.L. Patrzałka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław
 16. Szlachta J.(2002), Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności Unii Europejskiej szansą dla Polski, Zamość
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu