BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salamaga Marcin (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wydatki gospodarstw domowych według województw w 2006 r.
Household expenditures by voivodships in 2006
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2009, nr 4, s. 62-74, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Budżet gospodarstwa domowego, Wydatki gospodarstw domowych, Województwo, Przestrzenna analiza porównawcza, Wskaźnik podobieństwa struktur
Budgets of households, Household expenditures, Voivodship, Comparative spatial analysis, Index of similarity of structure
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wydatków gospodarstw domowych w przekroju województw, na podstawie trzynastu głównych grup wydatków. Struktura konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce cechuje się zróżnicowaniem w zakresie przedmiotowym, podmiotowym oraz regionalnym. Przyczyny tego zjawiska można powiązać ze strukturą społeczną i demograficzną społeczeństwa, a także różnicami we wzorcach konsumpcji oraz z uwarunkowaniami historycznymi i socjologicznymi. Wykorzystując miernik podobieństwa struktur wskazano województwa, pomiędzy którymi występują najmniejsze i największe różnice w przeciętnej strukturze wydatków. Zastosowane w opracowaniu metody skupień oraz algorytm eliminacji wektorów pozwoliły wyodrębnić grupy województw najbardziej podobne pod względem wysokości wydatków i struktury wydatków gospodarstw domowych. Stosując jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA wskazano te rodzaje wydatków, które istotnie różnicowały utworzone grupy województw. W obliczeniach wykorzystano wyniki badań budżetów gospodarstw domowych GUS, przeprowadzonych w 2006 r. na wylosowanej próbie — 37508 gospodarstw.(abstrakt oryginalny)

Consumption structure in Polish households is varied according to the subjective and objective as well as regional sections. There are many reasons of this situation resulted from the social and demographic structure of Polish society, as well as historic and sociological considerations. The main purpose of the article is the statistical analysis of household expenditures in the regional section in Poland in 2006. A questionnaire survey was conducted by Central Statistical Office in 37508 households of all sixteen Polish voivodships. For statistical analysis of household expenditures the author proposed the application of cluster analysis, algorithm of vector elimination and multi-variance analysis ANOVA.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chomątowski S., Sokołowski A. (1978), Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny", nr 2
 2. Dobosz M. (2004), Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa
 3. Kramer J. (1980), Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce, PWN, Warszawa
 4. Kudrycka I. (1996), Modele dochodów i wydatków gospodarstw domowych w okresie transformacji polskiej gospodarki, "Z prac Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych", nr 28
 5. Kukuła K. (2003), Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa
 6. Kuśmierczyk K., Piskiewicz L. (2000), Warunki życia ludności w 1998. Polskie gospodarstwa domowe w okresie transformacji, IRWiK, Warszawa
 7. Podolec B. (1995), Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Analiza ekonometryczna, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, seria specjalna: "Monografie", nr 124
 8. Podolec B. (2000), Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej, PWN, Kraków-Warszawa
 9. Zarzycka Z. (1992), Czynniki demograficzne i społeczne w analizie konsumpcji. Uniwersytet Łódzki
 10. Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE w Krakowie
 11. Zeliaś A. (2001), Metody statystyczne, PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu