BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gospodarek Tadeusz
Tytuł
Problem demarkacyjny w naukach o zarządzaniu. Formalny paradygmat reprezentatywny w naukach o zarządzaniu
The demarcation problem in management science. A formal representative paradigm in management science
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2008, nr 4, s. 7-31, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Nauki społeczne, Organizacja i zarządzanie
Social sciences, Organisation and management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z istotnych zagadnień teoretycznych nauk o zarządzaniu jest uporządkowanie epistemologiczne. W pracy przedstawiono spójną koncepcję częściowego uporządkowania zagadnień nauk o zarządzaniu opartą o zasady demarkacji filozofii nauki Kuhna, Lakatosa i Laudana. Zaproponowany paradygmat reprezentatywny pozwala na wyodrębnienie zagadnień transformowanych na języki formalne komputera. Dla tak określonego zakresu problematyki wykazano stosowalność metody naukowej oraz zasad „dobrego paradygmatu". Wprowadzony podział problemów odpowiada kryterium racjonalności demarkacji w nauce wg. Laudana. Przedstawiony układ logiczny demarkacji selekcjonującej dla nauk o zarządzaniu stanowi doskonałe narzędzie, prowadzące do konstrukcji bardziej usystematyzowanych struktur oraz uporządkowania epistemologicznego.(abstrakt oryginalny)

One of important theoretical aspects of management science is epistemic arrangement. The paper presents a consistent concept of a partial ordering of different aspects of the management science based on the principles of demarcation of philosophy of science introduced by Kühn, Lakatos and Laudan. The proposed "representative paradigm" allows to exclude all problems transferable onto formal computer languages. For such a specific range of problems demonstrated the applicability of the scientific method principles and the "good paradigm" concept. Introduced division of problems meet the criterion of Laudan's rationality of demarcation in science. The logical layout for the "selective demarcation" of management science is the perfect tool, leading to the construction of a better described and consistent structures of the epistemic arrangement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arthur B.W., Cognition: The Black Box of Economics in The Complexity Vision and the Teaching of Economics, Chpt. 3, Colander D., Ed., Edward Elgar Publishing, Northampton, Mass, 2000.
 2. Aune, B., Rationalism, Empiricism and Pragmatism: An Introduction, New York: Random House, 1970.
 3. Cantini A., (2007), Paradoxes and Contemporary Logic, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL. http://plato.stanford.edu/ archives/win2007/entries/paradoxes-contemporary-logic
 4. De Wit B., Meyer R., (2007), Synteza strategü, PWE, Warszawa, 2007.
 5. Descartes R., Principles of Philosophy, (1644), Descartes: Selected Philosophical Writings, transl. John Cottingham, Robert Stoothoff and Dugald Murdoch, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
 6. Duch W., Wykład: Wstęp do kognitywistyki http://www.fizyka.umk.pl/~duch/ Wyklady/Cog_plan.html
 7. Erl T., (2004), Service-Oriented Architecture: A Field Guide to Integrating XML and Web Services, Upper Saddle River: Prentice Hall PTR.
 8. Feyerabend P., (1975), Against method, NLB London - polskie wydanie Przeciw metodzie, Siedmioróg Wrocław, (1996).
 9. Georgescu-Roegen N., (1976), Energy and economic myths: Institutional and analytical economic essays, Pergamon Press, New York. [10] Gospodarek T., (2007), Does the optimum management for the given economic process exist? "Management" 2007 Vol. 11, No. 2.
 10. Gospodarek T., Metoda LFA przy tworzeniu strategii powiatu, "Przegląd Samorządowy" 2007.
 11. Healey R., Holism and Nonseparability in Physics, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2004 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/win2004/entries/physics-holism
 12. Hempel C., Problems and Changes in the Empiricist Criterion of Meaning, "Revue Internationale de Philosophie" 41 (1950).
 13. http://erg4146.casaccia.enea.it/ Meta-Knowledge Engineering & Management (MKEM) Research Server
 14. Kostera M., (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 15. Kotarbiński T., (2003) Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Altaya Polska, De Agostini Polska.
 16. Koterski A., (2004), Falsyfikacjonistyczne kryteria demorkacji w XX-wiecznej filozofii nauki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie.
 17. Kuhn T.S., (2002), Struktura rewolucji naukowych, Aletheia Warszawa 2001.
 18. Lakatos I., (1977), The Methodology of Scientific Research Programmes, "Philosophical Papers" Vol. 1. (1977), Cambridge: Cambridge University Press.
 19. Lakatos I., ed. (1970), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press.
 20. Laudan L.L., The demise of demarcation problem w Cohen R.S., Laudan L.L., red. Physics, Philosophy and Psychoanalysis, Essays in Honor of Adolf Grünbaum, Reidel, BSPS vol. 76, (1983).
 21. Lyons D., Forms and Limits of Utilitarianism, Oxford: Oxford University Press, 1965.
 22. MacMorris N. (1989). The Natures of Science. New York: Fairleigh Dickinson University Press.
 23. Markie, P., Rationalism vs. Empiricism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2004 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = .
 24. Miller P., Interoperability. What is it and Why should I want it?, Ariadne Issue 24, (2000).
 25. Mirowski P., (1989) More Heat Than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature's Economics, Cambridge University Press, 1989, Cambridge.
 26. Nagel E., Struktura nauki, PWN, Warszawa 1970.
 27. O'Reilly T., What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, http://www.oreillynet.eom/pub/a/oreilly/tim/ news/2005/09/30/what-is-web-20.html
 28. Örtengrena K., Summary of the theory behind the LFA method; Sida January 2004 Stockholm.
 29. Perechuda K., (2005), red. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 30. Popper K.R., The Logic of Scientific Discovery, Rutledge 2002, (oryginalnie Logik der Forshung 1934, English ed 1959) wersja polska: Logika odkrycia naukowego, Fundacja Aletheia, Warszawa 2002.
 31. Simon H.A., Administrative Behavior, Free Press, New York 1957. Polskie wydanie: Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, przekł. K. Poznański, PWN, Warszawa 1976.
 32. Sułkowski Ł., (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 33. Tatarkiewicz W., (1988), Historia filozofii, t. 2, PWN, Warszawa.
 34. Thagard P., Cognitive Science, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2007 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford. edu/archives/sum2007/entries/cognitive-science
 35. Trocki M., (2004), przy współpracy M. Romanowskiej i E. Bukłahy, Tożsamość nauk o zarządzaniu, Materiały wewnętrzne Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Warszawa, lipiec 2004.
 36. von Bertalanffy L., (1968). General System Theory: "Foundations, Development, Applications" New York: G. Braziller (polskie wydanie: Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984).
 37. von Bertalanffy L., (1974), Perspectives on General System Theory, Edited by Edgar Taschdjian. George Braziller, New York.
 38. Watkins J.W.N., The Popperian Approach to Scientific Knowledge, in Radnicky G., Andersson G., eds "Progress and Rationality in Science", BSBS vol 58, (1978), 23
 39. ł3, Dordrecht D.
 40. Watkins J.W.N., Kant's Philosophy of Science, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2003 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = .
 41. Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener Kreis; Veröffentlichungen des Vereines Ernst Mach, hrsg. vom Verein Ernst Mach, Artur Wolf Verlag, Wien 1929, 59 S. Das Werk hat keine offiziell genannten Verfasser. Moritz Schlick gewidmet.
 42. Ziman, J. (2000), Real Science: what it is, and what it means, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 43. Zimmermann O., Krogdahl P., Gee C. (2004), Elements of Service-Oriented Analysis and Design. An interdisciplinary modeling approach for SO A projects'" http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-soad1/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu