BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karna Wioletta J.
Tytuł
Zmiany warunków świadczenia usług publicznych w sferze kultury
Changes of conditions of the public services in culture sphere
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2008, nr 1, s. 106-116, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje kultury, Decentralizacja, Usługi publiczne
Cultural institutions, Decentralization, Public services
Abstrakt
Opracowanie poświęcono możliwości poznania i oceny zmian zachodzących w sferze zarządzania publicznymi instytucjami kultury. Rozważania zaprezentowane w artykule pozwalają stwierdzić, że rola i udział państwa w świadczeniu usług kulturalnych uległ znacznemu ograniczeniu i przekazaniu odpowiedzialności za ich realizację niższym szczeblom administracji, oraz zwiększeniu udziału działania mechanizmu rynkowego. (abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt made to present the changes setting in sphere of management the public institutions of culture. The growing part of culture in development of economy extorts the change of part and the place of state in sector of culture. the main factor of changing in the sector of culture was the council reform. It brought to delivery of responsibility for functioning and the funding the public institutions of culture the local councils and regional. The role of state had to resolve to fulfilling for some institutions of culture about national meaning the organizer's function exclusively. The following part of the paper is devoted to the analysis of positive and negative results of the progressive decentralization of authorizations from rung of central administration on lower rungs. It showed that was lack of organizational preparation and the financial subsidiaries from side of councils to taking over of public institutions of culture. The special attention was concentrated on workings the market mechanism also, and namely privatizing many public institutions of culture, or else the change of legal settlements permitting on delivery the larger responsibility for management managers of these institutions. The study was based on analysis of available subject literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R. (red.), (2005), Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Chełmińska M.,(1992), Podział ról w sferze polityki kulturalnej i specyficzne zadania samorządów lokalnych, referat na sejmik „kultura a samorząd - kierunki zmian", Iława, 8-11.10.1992.
 3. Chełmińska M, (1998), Rola państwa w polityce kulturalnej {z. doświadczeń krajów europejskich), [w:] Darmosz J. (red.) Kultura polska w nowej sytuacji historycznej, Instytut Kultury, Warszawa.
 4. Chełmińska M, (1993), Warunki rozwoju kultury na szczeblu lokalnym, Instytut Kultury, Warszawa.
 5. Cultural Policies in Europe: a compendium of basic facts and trends", Poland, (2005), Council of Europe/ERICarts, www. culturalpolicies.net.
 6. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 508/2000/WE z 14 lutego 2000 r. ustanawiająca program „Kultura 2000" (OJ 63/2000.)
 7. Ginko Ł., (1998), Założenia polityki kulturalnej wojewody katowickiego - rozważania na temat mecenatu państwa w kulturze, [w:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Kultura polska a Unia Europejska - problemy, wyzwania, nadzieje, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Golinowska St., (1992), Państwo a rynek w kulturze- Przestanki natury teoretycznej, [w:] Golinowska St. (red.), Komercjalizacja w kulturze. Szanse i zagrożenia, Instytut Kultury, Warszawa.
 9. Gołka M., (1998), Artyści polscy - defiguracja statusu, [w:] Darmosze J. (red.), Kultura polska w nowej sytuacji historycznej, Instytut Kultury, Warszawa.
 10. Ilczuk D., Misiąg W., (2003), Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, IBnGR, Warszawa.
 11. Ilczuk D., (2002), Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 12. Iwaszkiewicz M., (1999), Państwo a gwarancje rozwoju kultury w Polsce w świetle obowiązującego prawa, Wyd. ARS NOVA, Poznań.
 13. Karna W., (2005), Kierunki rozwoju kultury województwa podlaskiego, [w:] Plawgo B. (red.) Czynniki rozwoju regionalnego polski północno-wschodniej. T. 2, Wyd. WSAP w Białymstoku, Białystok.
 14. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, rozdz. I art. 6.
 15. Krzysztofek K, (1999), Ewolucja założeń i programów polityki kulturalnej w Polsce, [w:] Kostyro T., Czerwiński M. (red.), Kultura polska w dekadzie przemian, Instytut Kultury, Warszawa.
 16. Lis St., (2000), Kultura a Unia Europejska. Finansowanie kultury z funduszy pomocowych i strukturalnych UE, programów Wspólnot Europejskich, organizacji krajowych i zagranicznych, Centrum Animacji Kultury, Warszawa.
 17. Malatyńska-Stankiewicz A., (2005), Państwowe znaczy bogate, Dziennik Polski, 7 lutego 2005.
 18. Malinowska E., Misiąg W., Niedzielski A., Pancewicz J., (1999), Zakres sektora publicznego w Polsce, Wyd. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Warszawa.
 19. Mazurek J., (2003), Reforma administracyjna państwa - rola samorządu - decentralizacja, [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury, II Ogólnopolski Kongres Kultura-Gospodarka-Media, Wyd. NCK, Kraków - Warszawa.
 20. Mazurek-Łopacińska K., (1998), Państwo i rynek w kształtowaniu rozwoju kultury, [w:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Kultura Polska a Unia Europejska - problemy, wyzwania, nadzieje, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Mazurek-Łopacińska K., (1999), Wpływ rynku na funkcjonowanie instytucji kultury, [w:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 22. Miechowicz M., (2004), Sytuacja kultury polskiej od roku 1989 do współczesności, [w:] Gaweł Ł., Plebańczyk K., Orzechowski E., Barańska K., (red.), Zarządzanie w kulturze. Tom 5, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 23. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, Ministerstwo Kultury, Warszawa 2004.
 24. Płoskonka J., (2001), Założenia lokalnej polityki społecznej w koncepcji reformy administracyjnej państwa, [w:] Decentralizacja funkcji społecznych państwa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisję Rodziny i Polityki Społecznej oraz Instytut Spraw Publicznych, 4 kwietnia 200lr., Dział Wydawnictw Kancelarii Senatu, Warszawa.
 25. Prawelska-Skrzypek G., (2003), Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 26. Purchla J., (2005), Dziedzictwo a transformacja, Wyd. Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie oraz MSAP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 27. Purchla J.. (2001), Kultura a transformacja Polski. Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury nr 10.
 28. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 303).
 29. Rozporządzenie Rady Ministrów z. dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z. zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz. z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania (Dz. U. z 1993 r„ Nr 65, poz. 309)
 30. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., (1996), Ekonomia 2, WN PWN, Warszawa.
 31. Siciński A., Dąbrowski A.G., Gmurek J.(red.), (1998), Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918-1998, Instytut Kultury, Warszawa.
 32. Smithuijsen C, (1999), De monopolizing culture, [w:] Boorsma P., van Hemel A., van der Wieleń N., Privatization and culture. Experiences on the arts, heritage and cultural industries in Europe, Kulwer Academic Publishers, Dodrecht, The Netherlands.
 33. Smoleń M., (2004), Finansowanie kultury ze środków Unii Europejskiej, [w:] // Międzynarodowa Konferencja Teatry w Europie. Teatr - otoczenie społeczne, prawne i finansowe, Wyd. Opera na Zamku, Szczecin.
 34. Szewc P., (1991), Kultura liczy na miłosierdzie gminy, „Życie Warszawy" 1991, nr 47.
 35. Szomburg J., (2002), Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, [w:] Szomburg J. (red.), Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, Wyd. IBnGR, Gdańsk.
 36. Ustawa o samorządzie terytorialnym z. 8 marca 1990 r. (Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 95).
 37. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 nr 155 poz. 1014 - tekst jednolity - z późniejszymi zmianami).
 38. Ustawa z. dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 1983 r., Nr 38, poz. 173 z późniejszymi zmianami).
 39. Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 1987 r. Nr 22, poz. 127 z późniejszymi zmianami).
 40. Ustawa z. dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r., Nr 34, poz. 198).
 41. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa. (Dz. U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668).
 42. Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz. U. z 1995 r„ Nr 141, poz. 692).
 43. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991 r. nr 114 poz. 493-tekst jednolity-z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu