BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogdanienko Jerzy, Kuzel Marcin
Tytuł
Znaczenie wymiany wiedzy w procesie współpracy przedsiębiorstw transnarodowych
The role of knowledge exchange in the process of cooperation between transnational enterprises
Źródło
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 2 (20), s. 51-70, bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Zarządzanie wiedzą, Rozwój przedsiębiorczości, Korporacje
Entrepreneurship, Knowledge management, Entrepreneurship development, Corporation
Abstrakt
Współcześnie wymiana wiedzy warunkuje rozwój przedsiębiorstw oraz leżące u jego podstaw procesy przedsiębiorczości. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw w coraz większym stopniu zależy nie tylko od ich możliwości wewnętrznych, ale również od typu podejmowanych aliansów oraz zakresu utrzymywanych relacji z innymi jednostkami gospodarczymi. W nowoczesnym ujęciu zwraca uwagę stopniowa decentralizacja funkcji tworzenia wiedzy w korporacjach transnarodowych. Rola przedsiębiorstwa macierzystego zmienia się z funkcji kreatora na koordynatora procesu tworzenia wiedzy. Coraz większe znaczenie zyskują zatem efekty uczenia się korporacji jako całości występujące na różnych poziomach organizacyjnych, co widoczne jest przede wszystkim w procesie umiędzynarodawiania działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Z punktu widzenia motywów internacjonalizacji skoncentrowanych na poszukiwaniu nowych i rozwijaniu posiadanych zasobów wiedzy coraz większe znaczenie zdaje się mieć współpraca prowadzona w ramach sieci gospodarczych Wyniki badania przeprowadzonego wśród zlokalizowanych w Polsce filii największych korporacji transnarodowych świata i ich lokalnych przedsiębiorstw partnerskich również wskazują, iż pomiędzy tymi podmiotami prowadzona jest aktywna współpraca gospodarcza, która prowadzi do obustronnej wymiany wiedzy i podnoszenia umiejętności pracowników. (abstrakt oryginalny)

Today, exchanging knowledge determines the development of enterprises and its underlying processes of entrepreneurship. Competitive advantage of enterprises becomes increasingly dependant not only on their internal capacities, but also on the types of alliances entered, as well as the scope of interrelations maintained with other economic entities. An important aspect of the modern approach is the gradual decentralization of the function of creating knowledge in transnational corporations. The role of the parent company changes from the function of the creator to that of the coordinator in the knowledge creation process. Therefore growing significance is attached to the effects of learning by the corporation as a whole, observable on different organizational levels, which is particularly eminent in the process of internationalization of the research and development activities (R&D). From the point of view of the motives behind internationalization, focused on the search for new knowledge resources and the development of the existing ones, more and more significance is obviously attached to cooperation within business networks. The results of the survey carried out among the Polish branch offices of the major transnational corporations in the world and their local partner companies also point to active cooperation between these entities, which results in mutual exchange of knowledge and improving personnel's skills. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bellak, C. 2000. The Investment Development Path of Austria, Vienna: Vienna University of Economics.
 2. Bogdanienko, J. (red) 2006. Firma w otoczeniu globalnym, Toruń: Dom Organizatora. Buckley, P.J. i F.B.
 3. Castro. 1998. The Investment Development Path: The Case of Portugal. Transnational Corporations, vol. 7, nr 1.
 4. Child, J. 2001. Learning through Strategic Alliances. w: Dierkes M., Antal A.B., Child J. i I. Nonaka (red.) Handbook of Organizational Learning and Knowledge. New York: Oxford University Press.
 5. Child, J. i D.O. Faulkner. 1998. Strategies of Co-operation. Managing Alliances, Networks and Joint Ventures, Oxford: Oxford University Press.
 6. Dunning, J.H. 1993. Multinational Enterprises and the Global Economy, Wokingham: Addison-Wesley.
 7. Dunning, J.H. 1988. The Theory of International Production. The International Trade Journal, vol. III, nr 1.
 8. Eriksen, T.H. 2003. Tyrania chwili, Warszawa: PIW.
 9. European Commission. 2005. Monitoring Industrial Research: The 2005 EU Industrial R&D Scoreboard, Luxembourg: EU Publications Office.
 10. European Commission. 2006. Monitoring Industrial Research: The 2006 EU Industrial R&D Scoreboard, Luxembourg: EU Publications Office.
 11. Glaister, K.W, Husan, R. i P.J. Buckley. 2005. Strategic Business Alliances. An Examination of the Core Dimensions, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
 12. Gugler, P. 1992. Building Transnational Alliances to Create Competitive Advantage. Long Range Planning, nr 1.
 13. Handy, Ch. 1996. Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Warszawa: ABC.
 14. Ivarsson, I. i C.G. Alvstam. 2004. International Technology Transfer through Local Business Linkages: The Case of Volvo Trucks and Their Domestic Suppliers in India. Oxford Business Studies, vol. 32, nr 2.
 15. Karaszewski, W. 2004. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Toruń: Dom Organizatora.
 16. Kelly, K. 2001. Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, Warszawa: WIG-Press.
 17. Kola, M. i M. Kuzel. 2006. Fuzje, przejęcia i alianse strategiczne jako alternatywne formy internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw w warunkach globalizacji gospodarki światowej, w: Koźliński T. (red.) Współczesne zjawiska w gospodarce. Toruń: Interdyscyplinarne Kolo Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 18. Kola, M. i M. Kuzel. 2007. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw na gruncie teorii ścieżki inwestycyjno-rozwojowej. w: Karaszewski W. (red.) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 19. Kuzel, M. 2007a. Korporacje transnarodowe w procesie dyfuzji wiedzy i umiejętności - przypadek zlokalizowanych w Polsce filii największych TNCs świata, w: Bogdanienko J., Kuzel M. i I. Sobczak (red.) Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 20. Kuzel, M. 2007b. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski), Toruń: Dom Organizatora.
 21. Lali, S. 2002. Linking FDI and Technology Development for Capacity Building and Strategic Competitiveness. Transnational Corporations, vol. 11, nr 3.
 22. Łachtin, G. 1972. Taktyka nauki, Warszawa: PWN.
 23. Łukasiewicz, J. 2000. Eksplozja ignorancji. Czy rozumiemy cywilizację przemysłową? Warszawa: Oficyna Naukowa.
 24. Mijała, J. 2003. Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Warszawa: SGH.
 25. Narula, R. 1996. Multinational Investment and Economic Structure, London-New York: Routledge.
 26. OECD. 2002. Foreign Direct Investment for Development. Maximising Benefits, Minimising Costs, Committee for International Investment and Multinational Enterprise (CIME), PAIilZ, http://www.paiz.gov.pl.
 27. Tolentino, P.E. 1993. Technological Innovation and Third World Multinationals, London: Routledge.
 28. UNCTAD. 2001. World Investment Report 2001: Promoting Linkages, New York-Geneva: United Nations.
 29. UNCTAD. 2004. The Impact of FDI on Development: Globalization of R&D by Transnational Corporations and Implications for Developing Countries, TD/B/COM.2/ EM.16/2.
 30. UNCTAD. 2005. World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internalization o f R&D, New York-Geneva: United Nations.
 31. UNCTAD. 2007. World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, New York-Geneva: United Nations.
 32. Zorska, A. 2007. Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu