BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jahn Joanna
Tytuł
Zastosowanie metody ELECTRE III w ocenie spójności społeczno-ekonomicznej regionów Unii Europejskiej w latach 1995-2003
Method ELECTRE III as a Tool for Estimation of Social and economic Cohesion of European Union's Regions between 1995 and 2003
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (17), 2008, nr 10, s. 115-139, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Metoda Warda, Wzrost gospodarczy, Analizy głównych komponentów
Regional development, Social and economic conditions, Ward method, Economic growth, Principal Component Analysis (PCA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza spójności społecznej i gospodarczej w Unii Europejskiej w kontekście kształtowania się wzrostu gospodarczego w latach 1995-2003. Kolejne raporty na temat spójności gospodarczej i społecznej, które są publikowane przez Komisje. Europejską, zawierają ocenę stanu kohezji [Trzeci raport... 2004]. Wnioski dotyczące stopnia spójności na poziomie regionalnym w Unii Europejskiej są w głównej mierze oparte na analizie PKB, zatrudnienia oraz produktywności. Zakres badanych zmiennych jest ograniczony i ocenę spójności zawartą w raportach można uznać za niewystarczającą. Warto zatem rozważyć możliwość pełniejszej analizy spójności ekonomicznej i społecznej na podstawie dostępnych metod ekonometrycznych i algorytmów, które mogą znaleźć zastosowanie w ocenie kohezji. (fragment artykułu)

The main aim of this paper is analyzing economic and social cohesion in the European Union in the context of regional economic growth achievements between 1995 and 2003. 129 regions at NUTS 1 and NUTS 2 level were chosen to carry out detailed analyses. The Ward's method is used in order to group similar regions. The variables which are correlated with regional GDP per capita are tested using Principal Component Analysis (PCA). The results of PCA are taken into account in the regions ranking. Then the multi-criteria method ELECTRE III is used by the author to classify the regions according to their economic and social achievements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cuadrado-Roura J.R., Garrido-Yserte R., Calvo M.A.M., Economic and Social Cohesion in the EU a Critical Approach, 44 European Congress of the Regional Science Association, University of Porto - Porto, Portugal, 25-29 August 2004.
 2. Gawlikowska-Hueckel K., Konwergencja regionalna w Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa" 2002 nr 10.
 3. Klamut A., Pancer-Cybulska E. (red.), Spójność społeczna i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, AE, Wrocław 2006.
 4. Mlodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
 5. Nardo M., Saisana M., Saltelli A., Torantola S., Tools for Composite Indicators Building, European Commission Joint Research Centre, Institute for the Protection and Security of the Citizen Econometrics and Statistical Support to Antifraud Unit, European Communities 2005, EUR 21682 EN, http://europa.eu. (01.09.2006)
 6. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dla dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej (PPP) oraz ich wyliczenia i rozpowszechnienia COM(2006) 135 wersja ostateczna - 2006/0042 (COD), Bruksela, 13 września 2006.
 7. Sala-I-Martin X.X., The Classical Approach to Convergence Analysis, „The Economic Journal" vol. 106, no. 437, Jul. 1996, s. 1019-1036.
 8. Sawicki P., Wielokryterialny wybór operatora usług logistycznych, „Logistyka" 2001 nr 4, http://www.czasopismologistyka.pl/archiw/mt0401/sawicki.html. (10.12.2006).
 9. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft, Kraków 2006.
 10. Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, AE, Wrocław 2006.
 11. Trzaskalski T., Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 12. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. Nowe partnerstwo dla spójności, Komisja Europejska, Luksemburg 2004.
 13. Źródła internetowe
 14. http://www.eesc.europa.eu (22.08.2006).
 15. http://foram.europa.eu.int/irc/dsis/regportraits/info/data/en/ (15.01.2007). www.statsoft.pl (l4.12.2006).
 16. Bazy danych
 17. REGIO (NEW CRONOS): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=P ORTAL&screen=welcomeref&open=/general/regio&language=en&producr=EU_MAIN_TREE &root=EU MAIN TREE&scrollto=0.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu