BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawlikowska-Hueckel Krystyna
Tytuł
Polityka spójności w kontekście interesów krajów członkowskich Unii Europejskiej
Cohesion Policy in the Context of the EU and its Member States' Problems
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (17), 2008, nr 10, s. 91-104, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Polityka strukturalna, Finansowanie regionów
Regional policy, Structural policy, Regional financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polityka spójności ma bardzo duże znaczenie dla słabiej rozwiniętych regionów UE. Jej działania stanowią próbę neutralizacji ujemnych skutków pogłębiania integracji. Polityka regionalna podlegała ewolucji, a dzisiejsza debata teoretyczna i dyskusje na forum instytucji unijnych wskazują, że istnieją zwolennicy dalszych jej przeobrażeń, jeżeli chodzi zarówno o cele, jak i o wielkość nakładów przeznaczanych na jej prowadzenie. Opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieją realne zagrożenia, że ulegnie ona znacznym zmianom czy też jej obecny charakter i zakres zostanie niezmieniony. (fragment artykułu)

The current direction of regional policy is guaranteed by the Treaty's provisions. The policy has been evolving, and today's theoretical debate and discussions carried by the EU institutions and among the member states indicate that advocates of its modifications exist, concerning both the objectives and the amount of expenses allocated. The paper is an attempt to answer the question whether a legitimate danger exists that the policy will undergo considerable changes, or whether its current form and extent will remain unchanged. A number of causes persists that can endanger the current option of the regional policy. The first one is a decreasing tendency of the richest member states to finance it. The second one is an inconclusive assessment of its effects, which is especially important considering the EU priority of increasing the competitiveness and innovativeness of the whole Community. The third one is the future accession of lesser development level that fulfill the criteria of regional support, which will cause an increase of expenses for the cohesion policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 2000, umocnienie i rozszerzenie Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
 2. Bachtler J., Wishlade F., Yuill D., Regional Policy In Europe after Enlargement, EPRC, Glasgow 2004.
 3. Baldwin R. E., 1989, The Growth Effects of 1992, "Economic Policy" 1989 No. 9.
 4. Bradley J., The Impact of Community Support Frameworks on Objective I Countries: Greece Ireland, Portugal and Spain 1989-2006, Dublin 2000.
 5. Brodecki Z. (red.), Regiony. Acquis communautaire, Lex Nexis, Warszawa 2005.
 6. Cieślukowski M., Budżet Unii Europejskiej, AE, Poznań 2000.
 7. Czykier-Wierzba D., Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2003.
 8. El-AgraaA.M, Economics of the European Community, New York, London, Toronto 1990.
 9. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 10. Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Elipsa, Warszawa 2003.
 11. JankowskaA. i in., Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 12. Krugman P., Venables A.J., Integration, Specialization and Adjustment, KNBER, Working Papers, 4559/1996.
 13. Lewandowski J., Czy Europa jest solidarna"?, http://www.ilw.org.pl/JanuszLewandowski.pdf.
 14. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w krajach członkowskich, Warszawa 2000.
 15. Dokumenty UE
 16. Agenda 2000, Eine stärkere und erweitere Union, Bulletin de Europäische Union, EK, Beilage 5/1997.
 17. COM(2005)24.
 18. COM(2005)02/99.
 19. Framework Regulation 2052/88(OJ L 185/9/1988), „Coordination" Regulation 4253/88 (OJ L 374/1/88, oraz rozporządzenie dotyczące trzech funduszy strukturalnych (ERDF, ESF, EAGGF), OJ L 374/1988.
 20. Obecny system środków własnych -problemy i niedobory, dokument roboczy nr 2, Komisja Budżetowa, Parlament Europejski, 2005.
 21. Rozwijające się regiony -rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, 2007.
 22. Scenariusze na przyszłość, dokument roboczy nr 3, Komisja Budżetowa, Parlament Europejski, 2005.
 23. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 r, ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 1260/1999.
 24. http://europa.eu. int. /comm/regional_policy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu