BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Zbigniew
Tytuł
Wpływ akcesji do Unii Europejskiej oraz globalizacji na funkcję personalną w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski (wyniki badań)
The Results of Research on Influence of Accession to the European Union and Globalized Economy on Personnel Function (Human Capital, Human Resources Management) of Enterprises Functioning in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (17), 2008, nr 10, s. 194-207, bibliogr. 57 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Zarządzanie personelem, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Polityka personalna
Personnel management, Employees in enterprise, Personnel policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badania było zidentyfikowanie i zdiagnozowanie nurtów/ trendów przeobrażających realizację funkcji personalnej w organizacjach. Duże znaczenie miały dane zawarte w literaturze fachowej. Jednak podstawą do diagnozowania trendów rozwojowych w zakresie funkcji personalnej były w pierwszym rzędzie kompleksowe badania1 własne oraz innych autorów z różnych okresów w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski. Oprócz zastosowania metod triangulacji, skorzystania z porad kompetentnych sędziów oraz dokonania reinter-pretacji przy wnioskowaniu jakościowym - istotne były wiedza zawodowa i własne doświadczenia badawcze. Czas, liczba, formy własności, wielkość i fazy życia organizacji itd. były zmiennymi labilnymi. Przyjęto explicite założenie (paradygmat), iż przedsiębiorstwa, by istnieć, przystosowują się do wyzwań płynących z otoczenia (część z nich podejmowała działania antycypujące). Jednym z istotnych elementów tego dostosowania się były zmiany zachodzące w ramach funkcji personalnej w organizacji.(fragment artykułu)

The results in the paper come from the author's scientific research and diagnozing personnel function (HC, Human Capital; HRM, Human Resources Management) in selected companies functioning in socio-economic transformation and globalized Polish economy. Research on the selected sample of enterprises functioning in Polish conditions lets me conclude (synthetic diagnosis: quality conclusion with restricted range of generalization) that the lack of stable development perspectives and organization-capital base (e.g. a capital group, a home organization or a strategic investor) in the presence of variability and uncertainty of environment - regardless of business - translates in destructive and impoverishing way into the realization of personal function and generating human capital in small and medium enterprises. This phenomenon is often increased by low creative-management qualifications of apart of managers who run a company. Such a situation of an enterprise functioning in Polish realities generates among others a lot of demands from which stability of economic situation (among others from the side of the state) and improvement of a financial-banking system functioning come to the front. The next one is to improve creative-management qualifications of management personnel. The accession to the European Union which is combined with generation personnel replacement may partially contribute to a solution to these problems. Big organizations of leading knowledge societies (global background), generating HC, consolidate their competitive advantage and additionally profit because of that. Valuable human capital serve them among others to build a strategic advantage of an enterprise (both in global and local-regional dimension), to outdistance competition and to profit more. It should be expected that Polish managers, either working in corporate enterprises or competing with them and observing solutions which are used there, learn to function in the realities of global knowledge society. Therefore, they will assimilate and adopt concept of human capital to conditions they will have to take actions in. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen Business Consulting, Trendy HR w Polsce w 2006 r. Raport z projektu badawczego.
 2. Antczak Z., Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce, „Monografie i Opracowania" nr 162, AE, Wrocław 2005.
 3. Antczak Z., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Antykwa, Warszawa 2004.
 4. Antczak Z., Przeobrażenia organizacyjne a funkcja personalna w firmach usługowych, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, AE, Wrocław 2000.
 5. Antczak Z., Sieciowo-wirtualne uwarunkowania realizacji funkcji personalnej w firmach wysokiej technologii, [w:] J. Lerwandowski (red.), Wyzwania praktyki i teorii zarządzania XXI wieku, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
 6. Antczak Z., Wirtualizacja funkcji personalnej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. HRM" 2005 nr 5.
 7. Antczak Z., Gałwa Z., Transformacje firmy usługowej w polskich warunkach. Refleksje i wnioski, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu, AE, Wrocław 2001b.
 8. Bassi L., McMurrer D., Jaki uzyskujesz zwrot z inwestowania w ludzi?, „HBR Polska", czerwiec 2004.
 9. Borkowska S., Partnerstwo społeczne w budowaniu kapitału ludzkiego organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 10. Borkowska S. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. Q doskonałości HRM, IPiSS, Warszawa 2006.
 11. Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych, „Monografie i Opracowania" nr 155, AE, Wrocław 2003.
 12. Dobrzyński M., Czy funkcja kadrowa przetrwa w nowych formach zarządzania firmą?, [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu, AE, Wrocław 2003.
 13. Drucker P.F., To nie pracownicy, to ludzie, „HBR Polska" maj 2003.
 14. Gableta M., Bodak A., Bilińska M., Przesłanki i perspektywy zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, AE, Wrocław 2000.
 15. Gruszczyńska-Malec G., Strużyna J., Modele zarządzania zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach na tle tendencji światowych, [w:] C. Sikorski (red.), Zarządzanie kadrami jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 16. Guryn H., Berłowski P., Wach S. (red.), Oprogramowanie HRM — praktyczna pomoc dla działów personalnych. Programy wspomagające zarządzanie kadrami według informacji i producentów i w opinii użytkowników, „Personel" 2004 nr 5.
 17. Kaźmierczak A., Sowińska-Bonder K., 2007 HRM Trends in Poland: Current State and Development Plans of the HR Function in Poland, „HRM. Human Resource Management" 2006 nr 6.
 18. Król H., Czynnik ludzki w organizacji, [w:] H. Król (red.), Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2002.
 19. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 20. Król H., Rafaląt L, Metody wynagradzania pracowników w świetle badań empirycznych, [w:] „Współczesna Ekonomia" 2007 nr 1.
 21. Krupski R., Zarządzanie kadrami na krawędzi chaosu, [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu, AE, Wrocław 2003.
 22. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych 2005.
 23. Kuczyński K., E-HRM, Czyli rozwiązania informatyczne dla działów personalnych, „Personel" 2001 nr 4.
 24. Listwan T., Praktyka zarządzania kadrami przedsiębiorstw w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, [w:] Dylematy transformacji społecznej w Polsce, 2005.
 25. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wyd. „Kadry", Wrocław 1995.
 26. Listwan T., Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami (wyd. 3), C.H. Beck, Warszawa 2006.
 27. Listwan T., Zarządzanie kadrami w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, „HRM. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 1999 nr 1-2.
 28. Listwan T., Zarządzanie kadrami w transformacji, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, AE, Wrocław 2000.
 29. Ludwiczyński A., ZZL - postęp, zastój, regres?, „Personel" 2003 nr 13-14, 15-16.
 30. Makowski K.., Marketing personalny - logistyka personalna (nowe trendy ZZL), [w:] A. Pocztowski (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Wyd. OE, Kraków 2005.
 31. Mikołajczyk Z., Stolarska M., Zarządzanie potencjałem społecznym w przedsiębiorstwach polskich i francuskich, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, AE, Wrocław 2000.
 32. Nosal C.S., Psychologia decyzji kadrowych, Wyd. PSB, Kraków 1997.
 33. Partyka P., Informatyzacja-zadanie z niejednym rozwiązaniem. Kryteria wyboru i sposoby zastosowania oprogramowania dla działów personalnych, „Personel" 2004 nr 5.
 34. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, AE, Wrocław 2005.
 35. Perechuda K., Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław 1997.
 36. Pijawska L., Ośrodki ocen w czasach recesji, „Personel" 2003 nr 15-16.
 37. Pocztowski A., Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie? (referat powielony na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Menedżer personalny I dekady XXI wieku, Łódź 24-25.10.2000).
 38. Pocztowski A. (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Wyd. AE, Kraków 2005.
 39. Pocztowski A., Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, [w:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, AE, Kraków 1995.
 40. Pocztowski A., Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, AE, Kraków 1993.
 41. Pocztowski A., Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, AE, Wrocław 2000.
 42. Pocztowski A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Strategie -procesy - metody, PWE, Warszawa 2007.
 43. Pocztowski A., Urbaniak B., Trends in Human Resource Management (Poland), „HRM. Human Resource Management" 2006 nr 6.
 44. Sajkiewicz A., Organizacja procesów personalnych w firmie, [w:] K. Makowski (red.), Zarządzanie pracownikami, Poltext, Warszawa 2001.
 45. Sajkiewicz A., Zarządzanie personelem w organizacji uczącej się, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu, AE, Wrocław 2000.
 46. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł., Nowe metody pracy z ludźmi, Poltext, Warszawa 2002. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1992.
 47. Stalewski T., Human Resource Management -jako sposób realizacji funkcji personalnej w organizacji, [w:] T. Stalewski, E. Chlebicka (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 48. Stolarska M., Zarządzanie karierą zawodową w polskich przedsiębiorstwach - sukces czy porażka (wyniki badań ankietowych), [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, AE, Wrocław 2003.
 49. Strużyna J., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w małych firmach - problemy metodologiczne, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych 2005.
 50. Szambelariczyk L, Uwarunkowania zarządzania kadrami w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego, [w:] A. Szałkowski, A. Piechnik-Kurdziel (red.). Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, AE, Kraków 1995.
 51. Śliwa K.R., Organizacja bez granic (granice teorii organizacji), [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, AE, Wrocław 2000.
 52. Urbaniak B., Bohdziewicz R, Standardy zarządzania pracownikami wyznaczane w konkursie >Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. Q doskonałości HRM, IPiSS, Warszawa 2006a.
 53. Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: kreowanie nowoczesności. Raport 2006, IPiSS, Warszawa 2006b.
 54. Wawrzyniak B., Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą - w poszukiwaniu nowej podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Wyd. PFPK, Warszawa 1999.
 55. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu