BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ładysz Jerzy
Tytuł
Przegląd metod pomiaru i oceny zmian strukturalnych w gospodarce narodowej oraz polityce strukturalnej Unii Europejskiej
Survey of Measurement and Evaluation Methods of Structural Changes in Domestic economy and in the European Union Structural Policy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (17), 2008, nr 10, s. 208-218, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Metody pomiarowe, Polityka strukturalna, Struktura gospodarcza
Measuring methods, Structural policy, Economic structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem prezentowanych badań było przedstawienie metod pomiaru i oceny: zmian strukturalnych gospodarki narodowej oraz zmian strukturalnych systemów gospodarczych państw objętych polityką strukturalną Unii Europejskiej.(fragment artykułu)

Conducted research aimed to present the methods of measurement and evaluation of: a) structural changes of national economy and b) structural changes of economies of states being embraced by the structural policy of the European Union. The article presents selected structural indicators, inter alia: measures of qualitative and quantitative structural changes, indicators of changes of selected economic structures. The examples of synthetic measures of structures changeability have been given. Also there were analyzed indicators of structural changes and indicators used in project evaluation in structural policy of the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie koniunktury, GUS, Warszawa, marzec 1994.
 2. Badania koniunktury - koniunktura w przemyśle, budownictwie i handlu, kwartalnik GUS. Biuletyn statystyczny, GUS, 2005 nr 11.
 3. Borys T., Propozycje agregatowej miary rozwoju obiektów, „Przegląd Statystyczny" 1978 nr 3.
 4. Chomątowski S. (red.), Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu, AE, Kraków 1994.
 5. Jurek-Stępień S., Mierniki wykorzystywane w badaniach struktury przemysłu [w:] J. Lisikiewicz (red.), Struktura produkcji przemysłowej. Metody badania i kierunki zmian, PWN, Warszawa 1977.
 6. Metody analizy zmian struktur przemysłowych oraz materiałochłonności i energochłonności produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu, AE, Kraków 1987.
 7. Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce. Raport IZ PWW. Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE, Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, wrzesień 2005.
 8. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
 9. Powszechna encyklopedia PWN, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 2006.
 10. Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, wyd. IV, Wyd. Znicz, Szczecin 1998.
 11. Strahl D., Propozycje konstrukcji miary syntetycznej, „Przegląd Statystyczny" 1978 nr 2.
 12. Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl.
 13. Structural Indicators, baza danych Eurostat, http://europa.eu.int/comm/eurostat/structuralindicators.
 14. Walesiak M., Metoda oceny podobieństwa struktur (na przykładzie struktury gałęziowej zatrudnienia w przemyśle uspołecznionym województw Polski), „Wiadomości Statystyczne" 1980 nr 10.
 15. Zmiany w strukturze własnościowej przedsiębiorstw i produkcji przemysłowej w latach 1991-1993, GUS, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu