BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borycka Bożena
Tytuł
Wytłoki jabłkowe jako odnawialne biomasowe źródło energii
Apple pomace as a biomass renewable energy source
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2007, nr 3, s. 77-84, bibliogr. 32 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Odnawialne źródła energii, Energia odnawialna, Biomasa, Biopaliwa, Paliwa alternatywne, Ekologia
Commodity science, Industrial commodities, Renewable energy sources, Renewable energy, Biomass, Biofuels, Alternative fuels, Ecology
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Paliwowy kierunek wykorzystania biomasy wytłokowej pojawił się jako odpowiedź na zapotrzebowanie na Odnawialne Źródła Energii (OZE). Ekologiczność spalania lub współspalania biomasowych źródeł z węglem w kotłach energetycznych wiąże się z faktem znaczącego obniżenia emisji gazów cieplarnianych, tj. dwutlenku węgla i równocześnie toksycznych składników spalin - dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla w prównaniu z konwencjonalnym paliwem. Dlatego też autorka podjęła badania, których celem była analiza właściwości paliwowych wybranych biomasowych źródeł we współspalaniu z węglem. (oryg. streszcz.)

The processes of biomass combustion and co-combustion provide many economic and ecological advantages. The basic factors determining the usage of biomass sources for energy generation purposes are: the ratio of biomass energy content to the energy needed for its cultivation and harvesting, ability to accumulate solar energy in the form of biomass depending on the plant's organic matter content and, finally, ability of being processed into liquid and gas fuels. Ecological aspects are related to the fact that ССЬ emission in the combustion process equals its absorption in its renewal through photosynthesis. The fuel-orientated trend in using apple pomace as the source of the energy generated from biomass appeared as a reaction to the demand for Renewable Energy Sources. The research was an attempt to prove usefulness of apple pomace and its mixtures with coal for energy purposes. The result analysis allows to say that biomass from apple waste can be cheap biofuel, especially for the factories in which it is a by-product. What is more, a 20% apple fibre additive to coal can become a particularly advantageous fuel for economic reasons (due to lower costs of the combustion technique and technology on account of the possibility of using the hitherto used equipment and high heating value) as well as ecological reasons (relatively low Carbon and Sulphur Oxide emission).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borycka В., Borycki J. (1999) Wybrane aspekty określania zawartości błonnika pokarmowego, Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, s. 111-122.
 2. Borycka B. (2003) Ekologiczne aspekty energetycznej użyteczności wybranych odpadów rolno-spożywczych, Mat. z III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej " Problemy Recyklingu", Rogów, s. 195-199.
 3. Borycka B. (2004) Biopaliwo z niektórych odpadów przemysłu rolno spożywczego, Gospodarka Paliwami i Energią, 5, 21-26.
 4. Borycka B. (2004) Współspalanie wybranych biomasowych źródeł z węglem. Towaroznawcze Problemy Jakości, l, 152-157.
 5. Dienszczykow M. (1969) Odpady przemysłu spożywczego i ich wykorzystanie. WNT, Warszawa.
 6. Gryss Z. (1972) Wykorzystanie odpadów przemysłu owocowo-warzywnego, WNT, Warszawa.
 7. Guzenda R., Świegoń J. (1994) Technologiczne i ekologiczne aspekty spalania masy drzewnej, Gospodarka Paliwami i Energią, 3, 10-20.
 8. Jarczyk A., Berdowski J. (1999) Przetwórstwo owoców i warzyw, cz. 2. WSiP, Warszawa.
 9. Kowalik P. (1994) Potencjalne możliwości energetycznego wykorzystania biomasy w Polsce, Gospodarka Paliwami i Energią, 3, 9-11.
 10. Kruczek H., Miller R., Tatarek A. (2003) Spalanie i współspalanie biomasy - korzyści i zagrożenia. Gospodarka Paliwami i Energią, 3, 13-19.
 11. Kruczek S. (2001) Nowe technologie utylizacji biomasy. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Odnawialne źródła energii u progi XXI wieku", Warszawa, 408-417.
 12. KTBL Arbeitspapier 249 - Kofermentation; Kuratorium für Technik und Bauwesenin der Landwirtschaft - KTBL; Darmstadt 1998.
 13. Kubica K. (2001) Spalanie biomasy w urządzeniach grzewczych małej mocy - emisja zanieczyszczeń, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Odnawialne źródła energii u progi XXI wieku". Warszawa, s. 419-426.
 14. Praca zbiorowa (1998) Ochrona środowiska w przemyśle owocowo-warzywnym. Kubicki M. (red.), FAPA.
 15. Kumider J. (1996) Utylizacja odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Aspekty towaroznawcze i ekologiczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 16. Malko J., Wojciechowski H. (2000) Rola energetycznego wykorzystania zasobów odnawialnych w strategii zrównoważonego rozwoju. Cz. I. Technologie energetyczne wykorzystujące odnawialne zasoby energii. Problemy Ekologii, 4, 100-105.
 17. Mitko K, Bebek M. (2000) Determination of Major Elements in Saline Water Samples Using a Dual View ICP-OES. At. Spectrosc., 21, 77-85.
 18. Mitko K., Bebek M. (1999) ICP-OES determination of trace elements in salinated water samples., At. Spectrosc., 20, 217-223.
 19. Nowak W., Sekret R. (2001) Wykorzystanie biomasy w procesie fluidalnego spalania węgla. Gospodarka Paliwami i Energia, 8, 2-9.
 20. Praca zbiorowa (1998) Statystyczne metody analizy danych. Ostasiewicz W. (red.) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Przetwórstwo owocowo-warzywne, Agencja informacyjno-wydawnicza BOSS, Informacje ekonomiczne, 1999.
 22. Patent P 253519 (l985).
 23. Rogulska M., Grzybek A. (2001) Wytwarzanie energii z biomasy. Ekopartner, 14-15.
 24. Rocznik Statystyczny. Ochrona środowiska, GUS, 2005.
 25. Rembowski E. (1985) Wykorzystanie odpadów w przemyśle owocowo-warzywnym. Przem. Ferm. i Owoc.-Warz., 10, 31-32.
 26. Siuda J. (1998) Wytwarzanie, użytkowanie i szkodliwość odpadów. Gospodarka odpadami, Lublin, 1998, 15-16, Sobczyk M. Statystyka. UMCS, Lublin.
 27. Soska Z., Wykorzystanie wytłoków jabłkowych. Przem. Ferm. i Owoc.-Warz., 1988, 11,24-26.
 28. Praca zbiorowa (2003) Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy. Ściążko M., Zieliński H. (red.) IChPW i PAN, Zabrze-Kraków.
 29. Tomasik P. (2000) Polisacharydy surowcem XXI wieku. Przemysł Spożywczy, 1,9-10.
 30. Wacławiak K. (2003) Badanie żużlowania podczas współspalania pyłu węglowego z biomasą. Gospodarka Paliwami i Energia, 9, 17-21.
 31. Wilfert R., Schattauer A. (2003) Biogasgewinnung und -nutzung - Eine technische, ökonomische und ökologische Analyse; DBU-Projekt, 1. opracowanie; Institut für Energetik und Umwelt GmbH, Leipzig; Federalny Zakład Badawczy Rolnictwa (FAL), Braunschweig.
 32. Praca zbiorowa (1997) Statystyka ogólna. Woźniak M. (red.) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu