BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ligarski Mariusz J.
Tytuł
Ocena systemu zarządzania jakością - wyniki badań
Assessment of the quality management system - research results
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2007, nr 4, s. 25-35, bibliogr. 10 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
System zarządzania jakością, Normy ISO 9001, Badania ankietowe
Quality management systems, ISO 9001, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy na podstawie wyników badań z 226 organizacji dokonano oceny systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami norm ISO serii 9000. W konfrontacji z wynikami wcześniej przeprowadzonych badań potwierdzono tezę, że za dobre czy złe funkcjonowanie systemu odpowiada organizacja a szczególnie jej kierownictwo. Zaprezentowano część wyników uzyskanych podczas badań. Podzielono badane organizację ze względu na liczbę pracowników i zestawiono czasy budowy systemu w poszczególnych typach organizacji. Określono czas funkcjonowania certyfikowanych systemów w poszczególnych organizacjach. Zwrócono uwagę na rolę doradcy zewnętrznego w budowanym systemie i określono motywy wyboru doradcy przez organizacje. Określono główne problemy, z którymi organizacje spotkały się na etapie budowy systemu. Zwrócono uwagę na problemy związane z interpretacja wymagań normy, opracowaniem dokumentacji i oporem pracowników. Porównano problemy na etapie budowy systemu z problemami dotyczącymi funkcjonowania systemu po certyfikacji. Zauważono, że głównym problemem w certyfikowanych systemach jest doskonalenie i ocena systemów. Określono przyczyny problemów związanych z budową i funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością. Zidentyfikowano czynniki ułatwiające i utrudniające funkcjonowanie z perspektywy zarządzających systemem. Opracowano również zestawienie dotyczące oszacowania przez pełnomocników ds. jakości w ilu procentach systemy działają w poszczególnych organizacjach. Dokonując analizy uzyskanych wyników badań zwrócono uwagę na przyczyny problemów związanych z projektowaniem i budowa systemów. Krytycznie oceniono coraz częściej skracany czas budowy systemów w organizacjach i jego wpływ na powstające systemy. Zauważono, że błędy popełnione na etapie budowy systemu są trudne do usunięcia w późniejszym czasie i negatywnie wpływają na funkcjonowanie systemów. Poddano analizie przyczyny problemów pojawiających się podczas funkcjonowania systemów zarządzania jakością. Zwrócono uwagę na poważne trudności w podejściu systemowym. Kończąc analizę wyników badań zestawiono główne przyczyny złego funkcjonowania systemów zarządzania jakością. Próbowano określić przyczyny złego funkcjonowania systemów oraz zastanowić się dlaczego organizacje wykorzystują tylko część możliwości jakie dają systemy zarządzania jakością.(abstrakt oryginalny)

On the basis of the results obtained upon the investigations carried out on 226 organizations, the author tried to assess the quality management systems which function in accordance with ISO 9000 series. The results have been compared with those obtained in the earlier investigations and proved the hypothesis that it is the organization or rather its management who is responsible for good or bad functioning of the system. Some of the results have been presented. The investigated organizations have were divided in groups according to the number if employees and times required for constructing the system in each group were tabulated, "he time of functioning of the certified systems in each separate organization was defined. Both the role of the outside advisor in the process of constructing the system and the motives for their selection were emphasized. Main problems which the organizations faced while constructing the system were discussed. The problems were usually connected with interpreting the standard requirements, working out the documentation and the employees' reluctant attitude towards the system. The problems identified at the stage of constructing the system were later compared with those observed after the certification was awarded and the system was already functioning. It was found that the main problem encountered within the certified systems was their improvement and assessment. The causes of the problems connected with constructing and functioning of the quality management systems were specified. Those who operate the system managed to identify some positive and negative factors determining the functioning of the system. Quality plenipotentiaries produced a report, translated in percentages, on how the systems work in organizations. While analyzing the obtained investigation results the author concentrated on the sources of the problems connected with designing and constructing the systems. Constantly shortened time necessary for constructing the systems in organizations which definitely influenced the systems under construction has been severely criticized. It has been found that the false steps taken and mistakes made while constructing the systems are difficult to eliminate and negatively affect later functioning of the systems. The sources of the problems which appear when the systems are already functioning have been carefully analyzed. Special attention has been confined to serious problems connected with system approach. At the end of the result analysis the table was drawn showing all main causes of malfunctioning of the quality management systems. The sources of improper functioning of the systems have been determined. The attempt to answer the question why organizations use only part of the potential offered by the quality management systems has been made.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ligarski M.J., Normy ISO serii 9000 w polskich organizacjach - historia i perspektywy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 2002, z. 12, s. 153-159.
  2. Ligarski M.J., Doświadczenia z budowy systemów zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w samorządzie terytorialnym, Przegląd Organizacji, 2004, nr 11, s. 38-40.
  3. Ligarski M.J., Budowa systemów zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w ochronie zdrowia, Przegląd Organizacji, 2005, nr 7-8, s. 66-69.
  4. Ligarski M.J., The process of constructing the quality management system for public services versus the effectiveness of this system, Proc. of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT) Current Trends in Commodity Science, Poznań 2005, vol. I, p. 147-153.
  5. Ligarski M.J., Koczaj K., Jakie wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim przedsiębiorstwom, Problemy Jakości, 2004, nr 11, s. 24, 29-33.
  6. Ligarski M.J., Krysztofiuk J., Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000, Problemy Jakości, 2005, nr 10, s. 32-39.
  7. Ligarski M.J., Czy certyfikowany system jakości przeszkadza w zarządzaniu organizacją Przegląd Organizacji, 2006, nr 9, s. 35-38.
  8. Ligarski M.J., System zarządzania jakością - szansa czy zagrożenie dla organizacji, Przegląd Organizacji, 2007, nr 2, s. 38-41.
  9. Ligarski M.J., Pomiar skuteczności systemu zarządzania jakością w organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007 (w druku).
  10. Ligarski M.J., Diagnosis of the quality management system - research assumptions, Proc. of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT) Current Trends in Commodity Science, Poznań 2007 (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu