BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusak Aleksander
Tytuł
Planowanie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego
Needs planning in the sphere of working capital
Źródło
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 3 (21), s. 113-125, bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Planowanie i budżetowanie w przedsiębiorstwie
Słowa kluczowe
Strategia zarządzania, Kapitał obrotowy, Planowanie finansowe, Analiza wskaźnikowa
Management strategy, Working capital, Financial planning, Ratio analysis
Uwagi
Zawiera tabelę: Wykaz decyzji operacyjnych i ich skutki w zakresie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Zawiera wykresy: [1] Minimalny, maksymalny i przeciętny poziom zapotrzebowania na kapitał obrotowy, [2] Występowanie okresowych nadwyżek i niedoborów kapitału obrotowego.
Abstrakt
Określanie przyszłych potrzeb w zakresie kapitału obrotowego stanowi ważny element planowania finansowego. Istotną cechą kapitału obrotowego jest jego duża zmienność w stosunkowo krótkim czasie. Dla przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa nie jest obojętne, czy potrzeby w zakresie kapitału obrotowego zostaną wyznaczone na poziomie minimalnym, maksymalnym, czy przeciętnym. Dwie najbardziej popularne metody określania potrzeb w zakresie kapitału obrotowego pomijają ten problem. W metodzie „procentu od sprzedaży” zapotrzebowanie na kapitał obrotowy wyznacza się według stanu na koniec roku. W metodzie wskaźnikowej bierze się pod uwagę stan przeciętny ustalany na podstawie wielkości z początku i końca roku kalendarzowego. Dalsze nieprawidłowości dotyczą ustalania niedoboru (nadwyżki) kapitału obrotowego, które określają dysponowany kapitał obrotowy według stanu na koniec roku. Efektem stosowanej praktyki planistycznej jest niewłaściwe wyznaczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy i jego niedobór (nadwyżka, które są tym większe, im większe są sezonowe wahania wynikające z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

Describing future needs regarding working capital is an important element of financial planning is to. The characteristic of working capital is its high variability in short periods of time. For future financial position of an enterprise it’s not indifferent, whether those needs in case of working capital will be set in minimal, maximal or average level. Two most common methods that describe those needs, passes over this problem. In “percent from sales” method demand for working capital is assigned by the volume at the end of the year. In ratio method we take to consideration average level based on amount from beginning and end of the calendar year. Further abnormalities are concerning description of shortage (surplus) in working capital, which describe disposed working capital according to the level at the end of the year. Consequence of usage of that planning scheme is incorrect definite of demand for the working capital and its shortage (surplus), which if the seasonal fluctuations connected with type of economic activity are high is becoming even higher. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Rutkowski, A. 2002. Zarządzanie finansom, Warszawa PWE.
  2. Wędzki, D. 2002. Strategia płynności finansowej przedsiębiorstwa, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu