BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kras Andrzej
Tytuł
Horyzontalna pomoc publiczna w latach 2001-2005 w odniesieniu do wyłączeń grupowych
Horizontal State Aid in the Light of the EU Council Regulation no 994/98 - Aims and Results of theirs Application Between 2001 and 2005
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (17), 2008, nr 10, s. 328-343, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Subsidies granted to enteprises, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono podstawę prawną regulacji w zakresie wyłączeń grupowych oraz zakres regulacji przyjętych rozporządzeń. Zamieszczono analizę pomocy publicznej podlegajacej wyłączeniu w latach 2001-2005.

The purpose of this article is to describe the horizontal state aid in the light of EU Council Regulation no 994/98. This legal act gave the competence to the EU Commission to decide, which categories of the horizontal state aid can be acknowledged as compatible with the EU common market and not a subject of the notification. In years 2001-2005 on the basis of the Council Regulation the EU Commission has adopted five block exemption regulations, which were aimed at tackling problems which may arise in any industry and region and on simplification of the state aid procedure. Regulations concerned: training aid, employment aid, small and medium enterprises aid, agriculture aid and fishery aid. Every 5 years Commission is obliged to submit a special report of the practical function of the Council's Regulation. Last results showed that the Council and subsequent Commission's regulations had a positive impact on the sphere of EU competition and main purposes were achieved. Simultaneously main problems in utilization of provisions of the regulations had been found and that will be the subject of the further work of the EU Commission. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003.
 2. Paradowski R, Prawo pomocy publicznej dla przedsiębiorców, [w:] Konkurencja, red. Z. Brodecki, Warszawa 2004.
 3. Pełka P., Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2002.
 4. Skoczny T., Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa, [w:] Prawo Unii Europejskiej, red. J. Baracz, Warszawa 2003.
 5. Zgrzelak Z., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskej, [w:] Prawo gospodarcze w Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, red. A. Mani, Kraków 2001.
 6. Zużewicz I., Prawo antymonopolowe, [w:] Prawo Unii Europejskiej, red. J. Baracz, Warszawa 2003.
 7. Źródła prawne
 8. Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące zastosowania art. 92 i 93 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa, Dz.Urz. 1998, L 142/1.
 9. Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej do pomocy szkoleniowej, Dz.Urz. 2001, L 10.
 10. Rozporządzenie Komisji nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis, Dz.Urz. L 10 z 13.01.2001 r., s. 30-32.
 11. Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.Urz. 2001, L 10.
 12. Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 2204/2001 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, Dz.Urz. 2002, L 337.
 13. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej, Dz.Urz. L 063, 28/02/2004 s. 20-21.
 14. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju, Dz.Urz. L 063, 28/02/2004, s. 22-29.
 15. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi, Dz.Urz. L l z 3.1.2004, s. 1-16.
 16. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa, Dz.Urz. L 325 z 28.10.2004, s. 4-9.
 17. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa, Dz.Urz. L 291 z 14.9.2004, s. 3-11.
 18. Inne źródła
 19. http://ec.europa.eu/competition/stateaid/studiesreports/studies_reports.html#ber_report, 27.04.2007 r.
 20. Opracowanie "Informator dla wnioskodawców" - Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Fundacja Fundusz Współpracy, Inicjatywa Wspólnotowa "Equal", Warszawa 2004, www.eqval.mpips.gov.pl, 5.05.2005.
 21. Sprawozdanie oceniające w sprawie stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 87 (dawny art. 92) i 88 (dawny art. 93) Traktatu WE do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa, zgodnie z art. 5 tego rozporządzenia, p.l, s. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu