BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotarba Wiesław
Tytuł
Patent europejski w Polsce
European patent in Poland
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 1, s. 82-88, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Wynalazczość, Ochrona patentowa, Patenty
Intellectual capital, Invention, Patent protection, Patent
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kapitał intelektualny każdej praktycznie organizacji staje się w coraz większym stopniu kapitałem chronionym. Problematyka zarządzania wiedzą chronioną ma szczególne znaczenie w związku z przemianami dokonującymi się w gospodarce polskiej. Brak znajomości mechanizmów funkcjonowania ochrony wiedzy z jednej strony naraża przedsiębiorstwa na sankcje za naruszanie cudzych praw, z drugiej zaś powoduje utratę szans, wobec niepodjęcia w stosownym czasie odpowiednio zaplanowanych działań w zakresie ochrony wiedzy. Autor omawia procedury pozyskiwania patentów, ze szczególnym uwzględnieniem patentu europejskiego. (abstrakt oryginalny)

In each organization intellectual capital becomes more and more protected capital. One can distinguish two basic kinds of knowledge amenable to protection: open undisguised, and secret (confidential, know-how). The problem of protected knowledge management is of special importance in connection with transformations which occur in Polish economy. The lack of acquaintance on knowledge protection mechanism function, on the one hand exposes an enterprise to sanctions because of infringing somebody else’s rights, on the other hand it causes the phenomenon of lost chances due to miss of undertake in proper time appropriately designed actions on knowledge protection. The author discusses the procedures of obtaining patents, especially European patent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 1) Annual reports EPO 2005, 2006, http://www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2006/fore-word_de.html.
  2. 2) http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-application/costs-and-fees_de.html, 10.11. 2007.
  3. 3) Konwencja o udzielaniu patentów europejskich z 5 października 1973 r., Dz.U. z 2004 r., Nr 79, poz. 737.
  4. 4) Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r., Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51.
  5. 5) Raport Urzędu Patentowego RP 2005, http://www.uprp.pl/wydawnictwa/raport%202005.pdf.
  6. 6) Ustawa z 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 65, poz. 598 z późn. zmianami.
  7. 7) WIPO Patent Report: Statistics on Worldwide Patent Activity, 2007 Edition, http://www.wipo.int/ip-stats/en/statistics/patents/patent_report_2007.html#P192_14573.
  8. 8) Żurawowicz L., Dostęp do baz informacji patentowej, [w:] Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, praca zbiorowa pod red. Kotarby W., PWE, Warszawa 2006, s. 179-188.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu