BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Całek Anna
Tytuł
Systemowe rozwiązania służące ochronie środowiska naturalnego w wybranych krajach Unii Europejskiej na przykładzie zużytych baterii i akumulatorów
Waste Batteries and Accumulators in the Globalization Era. The Solutions of Selected EU Countries
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1191, s. 41-51, bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy gospodarki światowej
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Gospodarka odpadami, Odpady niebezpieczne, Recykling
Environmental protection, Waste management, Hazardous wastes, Recycling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ocena rozwiązań w zakresie zbierania I recyklingu zużytych baterii I akumulatorów w wybranych krajach Unii Europejskiej. Podstawowym zadaniem polityki ochrony środowiska jest to, aby odpady takie były zebrane i wysegregowane ze strumienia odpadów komunalnych, a następnie po segregacji trafiały do odpowiednich zakładów, które je unieszkodliwią. Przedmiotem regulacji prawnych na szczeblu Wspólnoty Europejskiej stały się zużyte baterie i akumulatory ze względu na ich ilość i różnorodność typów. Zainteresowanie tą kwestią wynikało z potrzeby ograniczenia potencjalnego zagrożenia środowiska, jakie stwarzają zawarte w nich toksyczne substancje, oraz ujednolicenia sposobu oznakowania i postępowania z nimi. (fragment artykułu)

Considering the matter of the collection of waste batteries and accumulators, one has to refer to international experience in this topic. Belgium, Germany, the Netherlands, France, Denmark and Poland may be found among the countries that have introduced interesting solutions in this area. On the basis of the solutions presented in the article one has to admit that the framework of modern waste management concerns detaching hazardous waste, therein waste batteries and accumulators, from the stream of communal waste and directing them into the system for utilization of wastes. The experience of the EU-15 shows that the existence of permanent collection points of waste batteries and accumulators has been widely accepted and well organized informative action on the principles of collecting hazardous waste was successful. The EU countries are well aware of the fact that rational waste management is necessary and therefore the changes that have been lately introduced in the European legislation concerning environment protection have constrained possibilities of production and trade of cells containing hazardous elements. The countries merely beginning to implement legislation of this kind into their economies may gain high benefits by adopting similar solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Battrex BV, http://www.battrex.nl/info.asp7icNoverbattrex6, 29.08.2007.
 2. Bebat, http://www.bebat.be/pages/en/main.html, 28.08.2007.
 3. Bundesministerium der Justiz, Verordnung über die Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkumulatoren, http://www.gesetze-im-internet.de/battv/index.html, 27.08.2007.
 4. Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Dz.Urz. UE L 266 z 26 września 2006 r.)
 5. Europe, Summaries of Legislation, Disposal of Spent Batteries and Accumulators, 08 December 2006, http://europa.eu/scadplus/Ieg/en/lvb/l 21202.htm, 04.09.2007.
 6. Fajfer J., Eliminowanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych we Francji, „Recykling" 2007a nr 3.
 7. Fajfer J., Zużyte baterie i akumulatory — rozwiązania we Francji, „Recykling" 2007b nr 6.
 8. French Environment and Energy Management Agency, http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=38480&id=overbattrex6, 29.08.2007.
 9. Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien, http://www.grsbatterien.de/engl/index.php?site=manufacturers/whatwedo&siteID=3, 27.08.2007.
 10. Korkozowicz M., Zbiórka i odzysk baterii - doświadczenia i prognozy, „Ekopartner" 2005 nr 3.
 11. Kozłowska B., Wpływ zmian prawa odpadowego na system gospodarki odpadami, [w:] Zarządzanie gospodarką odpadami, Wyd. FUTURA, Poznań 2006.
 12. Maćków J., Paczosa A., Nasze środowisko w Unii. Realizacja zadań w zakresie gospodarki wodno-ścieko-wej oraz odpadami komunalnymi, Wyd. „Śląsk", Katowice 2005.
 13. Parlament Europejski, Bezpieczna utylizacja baterii i akumulatorów, l lipca 2006, http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-9634-184-07-27-911 -20060705STO09633-2006-03-07-2006/default_pl.htrn, 28.08.2007.
 14. Reba Organizacja Odzysku SA, http://www.reba.com.pl/pg?id=23, 30.08.2007.
 15. Rogulski Z., Prawie wszystko o bateriach, REBA 2005.
 16. SitchingBatterijen, http://www.stibat.nl/en/tablgemeneen/overstibat.aspx7irp41, 28.08.2007.
 17. Szykasiuk M., System zbiórki baterii w Polsce na tle krajów UE, „Recykling" 2005a nr 11.
 18. Szykasiuk M., System zbiórki baterii, „Recykling" 2005b nr 2.
 19. Szykasiuk M., Znikające baterie, http://www.eko.org.pl/kropla/31/beterie.html, 28.08.2007.
 20. Źródła interenetowe
 21. http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/121202.htm.
 22. http://www.battrex.nl/info.asp?id=overbattrex6. http://www.bebat.be/pages/en/main.html.
 23. http://www.eko.org.pl/kropla/31/baterie.html.
 24. http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-9634-184-07-27-911- 20060705STO09633-2006-03-07-2006/default_pl.htm.
 25. http://www.gesetze-im-internet.de/battv/index.html.
 26. http://www.grs-batterien.de/engl/index.php?site=manufacturers/whatwedo&siteID=3.
 27. http://www.reba.com.pl/files/reba%20broszura%20ebook.pdf. http://www.reba, com.pl/pg?id=23.
 28. http://www.stibat.nl/en/tabalgemeen/overstibat.aspx?m=41.
 29. http://www2.adenle.fr/servlet/getDoc?id=38480&m=3&cid=96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu