BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skurjat Krystyna
Tytuł
Etyczny wymiar działalności gospodarczej
Ethical Dimension of Business Activity
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 380-383, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Wartości i normy etyczne
Business activity, Value and ethical norms
Uwagi
summ.
Abstrakt
Uzasadniono pogląd, że w sytuacji gwałtownych zmian życia gospodarczego istnieje pilna potrzeba poddawania go osądom moralnym. Wykazano, że wprowadzenie do badań nad podstawowymi zasadami biznesu oprócz kwestii ekonomiczności i efektywności działań gospodarczych również zagadnień moralnych i psychologicznych nie tylko ściślej wiąże ekonomię z naukami humanistycznymi, ale ponad to umożliwia pełniejsze rozumienie zachowań ludzkich jako odniesionych do norm i wartości o charakterze aksjologicznym. Wykazano, że skierowanie uwagi interesariuszy (akcjonariuszy, pracowników, menedżerów, klientów, konsumentów, dostawców, odbiorców) na fundamentalne zasady moralne, przekłada się na praktykę, życia gospodarczego oraz uczy poszanowania podstawowych norm dzielności etycznej we wszelkich obszarach stosunków międzyludzkich. Przyjęto pogląd, że podejście do realizacji celów firmy od strony ich zgodności ze społecznie przyjętymi zasadami moralnymi (i prawem) wymaga realizowania odpowiedzialnego biznesu przez włączanie się w otwartą wolną konkurencję bez uciekania się do podstępnych działań i wyzyskiwania czyichś błędów dla własnych korzyści. (abstrakt oryginalny)

Presented in the paper opinion has been justified that in the situation of dramatic changes in business activity there arises an urgent necessity to subject it to moral evaluation. It has been indicated that the introduction of moral and psychological issues, in addition to the question of cost-effectiveness and business activity efficiency, into the research on rudimentary business rules is not only strongly related to humanistic sciences but also enables more thorough understanding of human behaviour modes in reference to norms and values of the axiological character. It has been indicated that drawing shareholders ', employees ', managers ', consumers ', suppliers', recipients' attention towards fundamental moral rules has a reflection in the practice of business activity and leaches respect for rudimentary norms of ethical activity in all ranges of interpersonal relationships. It has been indicated that an attitude towards the realization of the company's aims in accordance with socially acceptable moral rules (and law) requires the realization of responsible business through entering open ml free competitiveness devoid of deceitful activities and taking advantage of someone's mistakes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arystoteles 1984: Polityka, PWN, Warszawa, s. 6-7, 23.
  2. Bauman Z. 1996: Etyka ponowoczesna. Przełożyły J. Bauman, J. Tokarska-Bakir. PWN, Warszawa, s. 341.
  3. Hansen G. 1993: Wprowadzenie do etyki biznesu. Etyka, t. 26, s. 91.
  4. Mounier E. 1964: Wprowadzenie do egzystencjalizmów. Przekład E. Krasnopolskiej. Kraków, s. 37.
  5. Ulrich P. 2000: Integrative Economic Ethics - Towards a Conception of Socio - Economic Rationality. [W:] Contemporary Economic Ethics and Business Ethis. (red. P. Koslowski). Springer, Berlin, s. 48. Cyt. za: B. Klimczak, Etyka biznesu a etyka ekonomiczna. Internet.
  6. Wiśniewski R. 1994: Etyka biznesu z perspektywy różnych sposobów uprawiania etyki. [W:] Etyka biznesu. Ogólnokrajowa konferencja. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź, s. 37-48.
  7. Wiśniewski R. 1999: Transcendentalne uzasadnienie etyki biznesu. [W:] Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, (red. naukowa Gasparski W. A., Lewicka-Strzaleczka A., Miller D. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, s. 37-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu