BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Joanna
Tytuł
Pojęcie parytetu dochodowego w naukach rolniczych
The Notion of Income Parity in Agricultural Sciences
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 452-457, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Dochody rolnicze
Agriculture, Farm household income
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autorki było podsumowanie obecnego stanu wiedzy i ekonomicznych uwarunkowań na temat nierówności dochodowych w rolnictwie oraz określenie potrzeby i kierunku dalszych badań. Artykuł ma charakter przeglądowy, bo dotyczył definicji oraz metod badania zjawiska.

The article is a review of the most actual economic knowledge about the problem of income parity in agriculture. The aim of the review is to discuss the scope of term and used up till now methods of research. The way of understanding and the meaning of the parity in income policy as well as problems of statistical measurement of the income level and the comparative studies of incomes have been presented. The actual knowledge of the economic determinants of income parity of agriculture in the developed countries have been discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berbeka J. 2001: Ubóstwo subiektywne w Małopolsce. Studium przypadku. Polityka Społeczna, nr 9, 106.
 2. Berbeka J. 2002: Deprywacja dochodowa gospodarstw domowych i jej konsekwencje na przykładzie województwa małopolskiego. [W:] Nierówności dochodowe i majątkowe zakres i formy redystrybucji dochodów państwa. Raport nr 49 Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej. Mujżel J., Owsiak S., Mączyńska E. (red.).Warszawa, s. 43.
 3. Dolata M., Łuczka-Bakuła W. 2005: Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich w Wielkopolsce. WAR, Poznań, 30.
 4. WośA. (red.) 1998: Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, 539.
 5. Encyklopedia Ekonomiczno-Rolnicza. 1998: PWRiL, Warszawa, 130.
 6. Income disparities in agriculture in the Community. 1985: Green Europe, m 2, 1.
 7. International Encyclopedia of the Social Sciences. 1968: Sills D.L. red., CCM, INC., USA, 250-256.
 8. Kisielińska J. 2003: Ocena dochodu rolniczego w oparciu o analizę finansową, przy użyciu sieci neuronowej i analizy regresji. Rocznik Nauk Rolniczych, Seria G, T. 90, z. 1., 114-124.
 9. Leszczyńska M. 2002: Zmiany w płaszczyźnie zróżnicowań dochodowych rolniczych gospodarstw domowych. Materiały z konferencji: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rzeszów, 15.
 10. Leszczyńska M. 2007: Zmiany dochodów rolniczych gospodarstw domowych w świetle uwarunkowań społeczno-demograficznych. Wieś i Rolnictwo, nr 3, 52.
 11. Musiał W. 2007: Dezagraryzacja polskiej wsi - problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Wieś i Rolnictwo, nr 3, s. 43.
 12. Mujżel J., Owsiak S., Mączyńska E. 2002: Nierówności dochodowe i majątkowe zakres i formy redystrybucji dochodów państwa. Raport nr 49 Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej. Warszawa, 106.
 13. Rembisz W. 2006: Endogenne i egzogenne warunki wzrostu dochodów producentów rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, 14-15.
 14. Szopa B., Leszczyńska M. 2003: Zróżnicowanie i uwarunkowania sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w relacji miasto-wieś. Materiały Konferencyjne. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, SGGW, Warszawa, s. 73.
 15. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską 2006, Tytuł II, Artykuł 33, Unia Europejska - wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 321 E/54 z 29 grudnia 2006.
 16. Wysocki F., Lira J. 2007: Statystyka opisowa. Wydawnictwo AR, Poznań, 47-65.
 17. Zegar J. 2001 : Kwestia dochodów ludności chłopskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu