BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ładysz Iwona
Tytuł
Czynniki konkurencyjności gospodarki chińskiej - wybrane aspekty
Competitiveness of China - Selected Aspects
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1191, s. 279-286, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy gospodarki światowej
Słowa kluczowe
Konkurencyjność gospodarki, Gospodarka, Konkurencyjność międzynarodowa
Economy competitiveness, Economy, International competitiveness
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Głównym źródłem sukcesów gospodarczych Chin stało się zmniejszenie ograniczeń lokalnej przedsiębiorczości, które krępowały możliwość akumulacji i rozwoju zamożności społeczeństwa, zmniejszając możliwość podejmowania prywatnej działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług. Największe znaczenie miało zliberalizowanie sytemu ekonomicznego, a przede wszystkim stopniowe otwarcie gospodarki chińskiej. Działania te wpłynęły na pojawienie się konkurencji i inwestycji zagranicznych w Chinach, głównie z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych i z Europy. (fragment artykułu)

Today the Chinese economy is one of the fastest developing economies in the world. The article discusses selected aspects of competitiveness of the Chinese economy. The most important is liberalization of economic system - first of all step-by-step opening of the Chinese economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakier B., Meredyk K., Istota i mechanizm konkurencyjności, [w:] J. Grabowiecki, H. Wnorowski, Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 2. Belka M., Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki, „Gospodarka i Przyszłość" 1995 nr l.
 3. Bossak J.W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 4. Gunder Frank A., ReOrientacja historii światowej i teorii społecznej, Wykład z cyklu: Wertheim Lecture, 1998, http://www.uni.wroc.pl/~turowski/frank-reorient.htm, 20.05.2007.
 5. http://www.amee.pl/page„Materialy_prasowe,9cba048776fefl749faf6b435be021a0.html 20.05.2007 r.
 6. Ktosiński K., Zmiany sektorowej struktury gospodarki polskiej w okresie transformacji, „Gospodarka Narodowa" 1996 nr 8-9.
 7. Libiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa" 1995 nr 6.
 8. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, Raporty. Studia nad konkurencyjnością, IRiSS, Warszawa 1995.
 9. MFW: World Economic Outlook, April 2004.
 10. Motor Industry, „Financial Times" l marca 2005.
 11. Nawa encyklopedia powszechna PWN, Tom 3 I-Ł, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 12. OECD, Industrial Competitiveness. Organization for Economic Cooperation and Development, Paris 1996.
 13. OECD, New Directions for Industrial Policy, „OECD Policy Brief 1997 nr 3.
 14. OECD, Technology and the Economy, The Key Relationships. Organization for Economic Cooperation and Development, Paris 1992.
 15. OECD: Economic Outlook no. 75, Preliminary Edition, May 2004.
 16. Strahl D., Możliwości wykorzystania miar agregatowych do oceny konkurencyjności regionów, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. E. Sobczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 860, AE, Wrocław 2000.
 17. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 18. Wei Z., Gospodarka światowa w rytmie Chin, WGI Dom Maklerski, Inwestor Finansowy, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Gospodarka-swiatowa-w-rytmie-Chin-1389436.html 30.01.2006 r.
 19. Wikipedia - wolna encyklopedia, hasło: Chiny, http://pl.wikipedia.org/wiki/Chiny.
 20. World Bank, Global Development Finance 2004, April 2004.
 21. World Competitiveness Yearbook, IMD, Lausanne 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu